Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2012-06-28
N2021/3126/KLS (delvis)
N2012/3278/ENT
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, samt 

den 26 oktober.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet.

It för en grönare förvaltning

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen har angett för att uppnå de mål som har beslutats i It för en grönare förvaltning  agenda för it för miljön 20102015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom utvecklingsområdet Företag och företagande (N2011/1368/ITP).

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att inom sitt verksamhetsområde genomföra en kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande samt att koordinera och leda arbetet med att kartlägga näringsidkares uppgiftslämnande till statliga myndigheter (N2011/5884/ENT).

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att, i samarbete med Tillväxtverket och Skatteverket, vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT).

Nya uppdrag

Bolagsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Bolagsverket ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 30 april 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket11 452
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)11 452

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för att finansiera ersättning till likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.1398Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet19 72635 000413 000457 000-44 00010 726
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0014 57014 57000
Summa19 72635 000427 570471 570-44 00010 726
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900115 000115 00000
Stämpelskatt934100210 000210 00000
Summa00325 000325 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MK, ITP och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Tillväxtverket