Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2012-06-28
M2012/1687/S
(delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:15
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99, prop. 2011/12:99, utg.omr. 20, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket17 500
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)17 500
Disponeras av regeringen0
ap.2Hållbara städer - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet10 000
ap.3Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition (ram)10 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer och innebär följande:

  • bistå Delegationen för hållbara städer med framtagande av blanketter och annat administrativt och juridiskt stöd gällande ansökningar av bidrag,
  • bistå Delegationen för hållbara städer med analys och bedömningar av ansökningar av bidrag,
  • bistå Delegationen för hållbara städer med underlagsmaterial och analyser i delegationens arbete.

Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas i Boverket för administration och eget arbete enligt ovan med anknytning till medlen.

ap.3 Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet)för delegationen för hållbara städer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.1015 0000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Hållbara städer
ap.1125 00012 0009 000101 0002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Boverket får under 2012 ingå nya åtaganden som medför utgifter under kommande år på högst 19 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Ola Göransson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket