Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-06-28
U2012/3719/UC
U2012/3581/SAM (delvis)
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:77, prop. 2011/12:99, utg.omr. 17, bet. 2011/12FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Redovisning av fördelning av bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer ska innehålla uppgifter om:

– vilka ungdomsorganisationer som får struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön, och 

– vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

2. Statsbidrag för organisationers arbete för barn och unga på lokal nivå

Redovisning av fördelningen av statsbidraget för ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå ska innehålla uppgifter om:

– vilka organisationer som får organisationsbidrag,

– vilka ideella organisationer som får statsbidrag för arbete för barn och ungdomar på lokal nivå i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i det regelverk som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser, under hur lång tid dessa organisationer har fått detta stöd samt resultatet av det givna stödet, och

– vilka ungdomsorganisationer på lokal nivå som får statsbidrag för att arbeta med engagemangsguider och vilka som har nåtts av satsningen.

3. Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Ungdomsstyrelsen ska verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling. De medel som Ungdomsstyrelsen disponerar för att genomföra denna uppgift ska i ökad utsträckning användas för bidrag för kommunala utvecklingsprojekt. Ungdomsstyrelsen ska redovisa

– hur mycket medel som har fördelats som bidrag till kommunerna, vilka utvecklingsinsatser som har genomförts och vilka resultat dessa insatser har lett till.

2

Organisationsstyrning

1. Verksamhetsstyrning ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen ska senast den 30 mars 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa

– en långsiktig plan för hur myndighetens studier och återkommande rapporter inom ungdomspolitiken kan rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag, och

– hur myndigheten planerar för övergången till de nya bestämmelserna för statsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer inklusive redovisning av en långsiktig fördelningsnyckel för den fasta och rörliga delen av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer.

2. Verksamhetsstyrning politiken för det civila samhället

A) Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 bedömt att Ungdomsstyrelsen inom politiken för det civila samhället ska samla och sprida kunskap, låta göra analyser och utvärderingar, bilda nätverk, administrera ett partsgemensamt forum samt på nationell nivå genomföra en kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation). Ungdomsstyrelsen ska redovisa en samlad plan för sitt genomförande av uppgifterna inom politiken för det civila samhället. Planen ska särskilt fokusera på följande aktiviteter: 

– möten och övriga aktiviteter inom ramen för genomförandet av det partsgemensamma forumet för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer,

– konferensen Forum för det civila samhället,

– mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan exempelvis experter och andra aktörer om det civila samhället, och 

– sammanställande och spridning av information och kunskap om undersökningar, utvärderingar och statistik i fråga om det civila samhället.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 februari 2012 och ska även innehålla uppgifter om fördelning av kostnader för de olika ansvarsdelarna inom politiken för det civila samhället. Planen ska utgöra ett underlag för den fortsatta dialogen mellan Regeringskansliet och myndigheten om genomförandet av de nya uppgifterna.

B) Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag till organisationer enligt ett antal förordningar. Ungdomsstyrelsen ska redovisa vilka förändringar i dessa förordningar som myndigheten ser ett behov av utifrån ett tillämpande perspektiv. Ungdomsstyrelsen ska vidare redovisa vilka kontrollåtgärder som myndigheten vidtar för att säkerställa att de organisationer som beviljas bidrag uppfyller de villkor som är förenade med bidraget. Redovisningen ska omfatta de kontrollåtgärder som vidtas såväl inför besluten som vid genomgång av lämnade redovisningar från bidragsmottagande organisationer. De båda rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2012.

3. Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar den disponerar redovisa prognoser för 20122016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast:

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, och 

den 26 oktober.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Tematisk analys av villkoren för ungdomar med funktionsnedsättning

Ungdomsstyrelsen ska under 2012 genomföra en tematisk analys av levnadsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning när det gäller utbildning, inflytande, kultur, fritid och föreningsliv, arbetsmarknad samt hälsa. Av analysen ska framgå hur levnadsvillkoren bland ungdomar med funktionsnedsättning varierar efter ålder och kön. Analysen ska göras med utgångspunkt i de ungdomspolitiska och funktionshinderspolitiska målen. Ungdomsstyrelsen ska lyfta fram goda exempel från kommuner som genomför åtgärder för att främja dessa ungdomars levnadsvillkor inom ovan angivna samhällsområden och identifiera möjliga utvecklingsområden. Ungdomsstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Nätverket unga för tillgänglighet och med övriga berörda organisationer inom det civila samhället samt med Myndigheten för handikappolitisk samordning, Barnombudsmannen (Handisam) och Statens kulturråd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2012.

2. Attityd- och värderingsstudie bland ungdomar

Ungdomsstyrelsen ska under 2012 genomföra en undersökning av ungdomars attityder och värderingar. Denna undersökning bör liksom de tidigare attityd- och värderingsstudier som Ungdomsstyrelsen har genomfört omfatta attityder och värderingar när det gäller livsåskådningsfrågor, demokrati, utbildning, arbete, kultur, fritid och hälsa. Av studien ska även framgå vilka attityder och värderingar ungdomar har redovisat efter ålder och kön.

Ungdomsstyrelsen ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna delrapport senast den 28 februari 2013 samt redovisa studiens resultat i en slutrapport senast den 30 oktober 2013.

3. EU-programmet Ett Europa för medborgarna

Ungdomsstyrelsen ska fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har som uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen.

För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 200 000 kronor från det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2012 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 23. Ungdomsstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 mars 2013.

4. Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Ungdomsstyrelsen ska enligt en särskild statsbidragsförordning fördela medel till organisationer som genomför verksamhet för att stärka ungas demokratiska värderingar.

För genomförandet av uppdraget disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor från det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2012 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 22. Av dessa medel får myndigheten använda högst 500 000 kronor för administrativa kostnader.

5. Statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

Ungdomsstyrelsen ska enligt en särskild statsbidragsförordning fördela medel till organisationer som arbetar med att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer eller stöder individer som avser att lämna sådana miljöer.

För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 3 000 000 kronor från det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2012 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 21. Ungdomsstyrelsen får använda högst 300 000 kronor för administrativa kostnader.

6. Nordiska barn- och ungdomskommittén

Ungdomsstyrelsen ska utse en representant från myndigheten som företräder Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012. Kommittén är Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor.

Tidigare uppdrag

1.Kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att göra en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier som inte utgör vigslar i rättslig mening och som innebär att barn och unga formaliserar relationer mot sin vilja (U2011/1431/UC). I kunskapssammanställningen ska även beskrivas eventuellt förekommande ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer. För uppdragets slutförande disponerar Ungdomsstyrelsen 100 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2012.

2. Insatser i syfte att främja unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning 2011–2012

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att genomföra insatser i syfte att stärka unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning i grund- och gymnasieskolan (U2011/4664/UC). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 februari 2012 i form av en skriftlig rapport som ska innefatta en analys av genomförda insatser och deras resultat samt en redovisning av hur medlen har använts.

3. Insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Ungdomsstyrelsen ska slutföra det uppdrag som myndigheten har haft att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja och som avser information, utbildningsinsatser och sammankallande av ett nätverk (IJ2010/750/UF). Myndigheten ska senast den 1 juni 2012 till Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisa relevant information och erfarenheter som har inhämtats genom uppdraget.

För genomförandet av uppdraget disponerar Ungdomsstyrelsen 1 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Myndigheten ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2012 i fråga om vilka insatser som har genomförts under 2011 och 2012 och hur många som har tagit del av insatserna.

4. Uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Ett antal andra myndigheter fick i uppdrag att följa upp indikatorer för utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor under 2011 och 2012 (U2011/6675/UC). I uppdraget ingår att Ungdomsstyrelsen ska sammanställa myndigheternas uppföljning av indikatorer. Sammanställningarna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2012 och den 14 juni 2013. I detta uppdrag ingår också att Ungdomsstyrelsen efter samråd med berörda myndigheter ska se över uppföljningssystemet och föreslå förbättringsområden. Detta uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 september 2012.

5. Nationell koordinator för Eurodesk

Ungdomsstyrelsen fick 2007 i uppdrag att vara nationell koordinator för informationstjänsten Eurodesk (IJ2007/3408/UNG).

6. Insatser för att förebygga och motverka sexuell exploatering av unga

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier. Utbildningen ska riktas till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt andra relevanta verksamheter. Uppdraget beslutades 2008 och genomförs till och med 2013 (IJ2008/1824/UF). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11.

7. Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt en särskild förordning för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Inom myndigheten ska det inrättas ett rådgivande organ som ska benämnas Rådet för statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Det rådgivande organet ska bistå myndigheten med råd vid frågor som rör statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Rådet ska bestå av myndighetschefen, som ska vara ordförande, och högst 8 andra ledamöter som ska utses av myndigheten.  För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 3 300 000 kronor inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagsposten 6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. I regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier regleras att Ungdomsstyrelsen får använda upp till 350 000 kronor för finansiering av administration för anslagsposten samt för kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.

7. Mentorskapsprojekt

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att fördela stöd för yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare enligt förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. Uppdraget genomförs till och med 2012. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 1:1 Integrationsåtgärder, anslagsposten 4. Av dessa medel får högst 500 000 kronor användas för kostnader för handläggning, utvärdering och informationsinsatser.

8. Stöd för organisationers arbete mot diskriminering

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att fördela bidrag till organisationer som vill intensifiera sitt arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna verksamheten i enlighet med det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Ungdomsstyrelsen. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för myndighetens administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 april 2013 redovisa hur organisationerna arbetat mot diskriminering och för jämställdhet samt resultatet av detta. Vidare ska det redovisas vilka som har fått bidrag och med vilka belopp, vilka åtgärder medlen har använts för samt slutsatser när det gäller bidragsgivningen. Ungdomsstyrelsen ska även redovisa det samlade resultatet och erfarenheterna av stödet för de tre år då stödet har fördelats.

9. Stöd för engagemangsguider

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att fördela bidrag till organisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder bland kvinnor och flickor i områden med lägre organisationsgrad i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Ungdomsstyrelsen. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 7 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Av medlen får högst 700 000 kronor användas för myndighetens administrativa kostnader. Uppdraget pågår till och med 2013. Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 april 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka som under 2012 har fått bidrag och med vilka belopp samt resultat och slutsatser när det gäller bidragsgivningen.

10. Utbildningsinsatser för att stärka unga hbt-personer i fritidsverksamheter

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka dessa personalgruppers kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011 för budgetåret 2011 avseende Ungdomsstyrelsen. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Uppdraget pågår till och med 2013. Uppdragets genomförande under 2012 ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 mars 2013.

11. Bidrag för jämställdhetsarbete i de nationella minoriteternas organisationer

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att utlysa och fördela bidrag som stöd för de nationella minoriteternas arbete inom den egna verksamheten mot diskriminering och för jämställdhet (A2011/2968/DISK). För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Av medlen får högst 300 000 kronor användas för administrativa kostnader. Uppdraget pågår till och med 2014. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2015.

12. Pojkars och unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att under 2011 och 2012 göra en studie av pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld (U2011/2232/UC). Studien ska även beskriva pojkars och unga mäns utsatthet för våld och användning av våld. Studien ska också särskilt belysa homosexuella och bisexuella ungdomars samt unga transpersoners situation i detta sammanhang. Med utgångspunkt i studiens resultat ska Ungdomsstyrelsen 2013 och 2014 genomföra utbildningsinsatser samt sprida resultatet av studien i nätverk för myndigheter och organisationer som har unga som målgrupp. För uppdragets genomförande under 2012 disponerar Ungdomsstyrelsen 1 500 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 11. Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 februari 2013 redovisa studien till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2013. Vidare ska Ungdomsstyrelsen lämna en slutrapport inklusive ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2014.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen32 250
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)32 250

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Ungdomsstyrelsen

Av anslaget har beräknats 4 700 tkr för myndighetens uppdrag inom politiken för det civila samhället.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 300
ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)0
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen246 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 995
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 700
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)265
ap.10Stöd för en världsjamboree i Sverige 2011 (ram)0
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180
ap.13Attityd- och värderingsstudie 2012 (ram)1 000

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Återbetalning av utbetalade bidrag under 2012 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor EU-programmet Ung och aktiv i Europa.

Ungdomsstyrelsen ska säkerställa internrevision av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa samt bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller kontroll och revision av programmet.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av

 utveckling av en kunskapsbaserad ungdomspolitik genom exempelvis verktyget för lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), och

 stöd och bidrag till kommuner för utveckling av sin ungdomspolitik, där insatser för unga som varken arbetar eller studerar prioriteras. 

Återbetalning av utbetalade bidrag under 2012 ska redovisas mot anslag.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Medlen betalas ut efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. För 2012 får LSU använda 600 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU.

Medlen får rekvireras senast den 30 november 2012. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 28 mars 2013. LSU ska senast den 28 mars 2013 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Från anslagsposten finansieras följande stöd. 

Totalt 105 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Östersjöstaternas råd inom expertgruppen Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs (EGYA) som ansvarar för Östersjösekretariatet för ungdomsfrågor i Kiel, Tyskland. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

Totalt 160 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

ap.8 Forskning om ungdom

Medlen betalas ut efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Medlen får rekvireras senast den 30 november 2012. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 28 mars 2013.

Rådet ska senast den 28 mars 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.

Återbetalning av utbetalade medel under 2012 ska redovisas mot anslag.

1. Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Bidraget ska beräknas som en procentsats i förhållande till det bidrag som har beviljats för bidragsåret 2012 i enlighet med förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

2. Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag enligt följande:

21 080 000 kronor till nya organisationer och verksamhetsformer som inte kan få medel enligt de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder eller stiftelser, och

–  3 000 000 kronor till ungdomsorganisationer för arbete med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå.

ap.13 Attityd- och värderingsstudie 2012

Anslagsposten får användas för finansiering av statistikuppgifter till en attityd- och värderingsstudie och till genomförandet av en sådan studie bland ungdomar 2012.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

Återbetalning av utbetalade bidrag under 2012 ska redovisas mot anslag. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.18273 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.4ram
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 492
2012-02-252 491
2012-03-252 492
2012-04-252 491
2012-05-252 492
2012-06-252 492
2012-07-252 883
2012-08-252 883
2012-09-252 883
2012-10-252 883
2012-11-252 883
2012-12-252 885
Summa32 250
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Ungdomsstyrelsen tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/D
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Folkbildningsrådet