Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2012-06-28
UF2012/40432/UD/EC
UF2012/38585/UD/USTYR (delvis)
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12, utg.omr. 07, bet. 2011/12UU:2, rskr. 2011/12:83, prop. 2011/12:99, utg.omr. 07, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen har i vårändringsbudget för budgetåret 2012 beslutat om användningen av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret6 000
ap.3Garantiavgifter (ram)6 000
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)4 980
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 020

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.10Inget0
ap.3.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anne Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Urikesdepartementet EC,RS, EKO
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen