Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2012-06-20
N2012/3149/TE
N2012/3126/KLS(delvis)
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87, prop. 2011/12:99, utg.omr. 22, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att mäta och öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt. 

2. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

3. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2012-2016 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 18 januari 2012, den 22 februari 2012, den 3 maj 2012, den 30 juli 2012 och den 26 oktober 2012 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2012-2016 för trängselskattesystemet i Stockholm. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2016 redovisa intäktsprognoser för det rängselskattesystem som kommer att införas i Göteborg och det uttag av vägavgifter som kommer att ske på bro över Motalaviken. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).  

3

Uppdrag

1. Trafikverket ska så snart det är möjligt förvärva de aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun samt Umeå kommun till ett belopp om 90 000 kronor. Förvärvet ska finansieras med medel från Trafikverkets anslag. Trafikverket bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra förvärvet i enlighet med detta.

Trafikverket ska fr.o.m. den 1 januari 2012 förvalta aktierna i Botniabanan AB (publ) och ta tillvara statens rättigheter och skyldigheter i gällande avtal. Vad beträffar eventuella ändringar i p. 6.2 Drift och p. 6.4 Trafikering, i 2008 års huvudavtal om byggande av Botniabanan ska avstämning först ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Trafikverket ska vid förvaltningen av aktierna följa statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Trafikverket ska vidare snarast möjligt avveckla Botniabanan AB (publ). Trafikverket ska löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur arbetet med avvecklingen fortskrider.

2. Trafikverket har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Verket ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

3. Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till att generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen nås samt till minskad ohälsa. Prioritet ska ges till de miljökvalitetsmål där transportsystemet har betydelse för möjligheterna att nå målen. Trafikverket ska i en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 redovisa vilka åtgärder verket vidtagit och/eller kommer att vidta i syfte att bidra till att målen nås.

4. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

5. Trafikverket ska i sin verksamhet avseende kanalisation vid nyanläggning och ombyggnad av vägnätet samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska göras med hänsyn till den egna verksamhetens behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit i samband med detta.

  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 166
ap.9Väghållning - del till Kammarkollegiet (ram)2 166
Disponeras av Trafikverket21 561 782
ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)311 000
ap.13Myndighetsutövning (ram)152 000
ap.14Bidrag (ram)1 040 000
ap.14.1Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 040 000
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.16Statlig väghållning (ram)20 058 782
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)5 743 000
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)2 675 000
ap.16.3Drift och underhåll (ram)9 880 782
ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)198 000
ap.16.5Bärighet och tjälsäkring (ram)1 562 000

Villkor för anslag 1:1

ap.9 Väghållning - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkortsinnehav med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.  

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.  

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från anslagssparande på delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt   5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från delposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.   

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

Från delposten utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 16.3 får Trafikverket även betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön. 

Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.  

ap.16.5 Bärighet och tjälsäkring

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

1:2

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket14 730 543
ap.8Myndighetsutövning (ram)5 200
ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)5 200
ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)411 000
ap.10Banhållning (ram)14 210 343
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)5 043 000
ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning (ram)7 621 343
ap.10.3Räntor och återbetalning av lån (ram)1 546 000
ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)104 000

Villkor för anslag 1:2

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 115 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 296 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.1 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:2 Banhållning.

5. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

6. Delposten 10.1 får användas för åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. För detta ändamål får medel tillställas Sjöfartsverket.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.2 för drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

2. Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Trafikverket ska för statens räkning svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och därtill gjorda tillägg. Eventuella kostnader för sådan handläggning och sådana krav som avses ovan ska belasta anslagsposten 10.2.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Trafikverket får använda medel från delposten 10.3 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3 och 4 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till idella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 433 089
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 433 089
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek0
ap.4Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (N2008:13) (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.5Trafikverket - del till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet25 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får också användas för kostnader avseende den materiella avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svedab.

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket110 013
ap.1Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)61 808
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)7 000
ap.4Bidrag till regional infrastrukturplanering (ram)41 205

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

  1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 
  2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Anslagsposten ska användas till kostnader för Trafikverkets avtal syftande till att upprätthålla en grundläggande beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

ap.4 Bidrag till regional infrastrukturplanering

Anslagsposten får användas till att utöka ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.2Trafikavtal - del till Trafikverket (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Trafikavtal - del till Trafikverket

Anslagsposten ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.  

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk. 

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket965 885
ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV (ram)965 885

Villkor för anslag 1:11

ap.6 Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 552 miljoner kronor användas till Förbifart Stockholm. Vidare får 239 miljoner kronor användas till väganknutna projekt i Stockholmsregionen. Dessa 239 miljoner kronor ska avräknas de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten.

Tillsammans med de 484 miljoner kronor som genom tidigare beslut avsatts för väganknutna projekt i Stockholmsregionen uppgår därmed det belopp som hittills avräknats de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten till 723 miljoner kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2010

1:11

Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.2Rikstrafiken adm - del till TRV (ram)0

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Rikstrafiken adm - del till TRV

Anslaget får användas för förvaltningskostnader för ledning, ekonomi- och personaladministration och andra interna kostnader hos Trafikverket som är kopplat till de uppgifter som tidigare utfördes av Rikstrafiken.

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.5Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.5 Lagfartskostnader

Under 2012 får anslagssparande nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens järnvägar, till Jernhusen AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Väghållning
ap.90Inget0
ap.129 3303 %0
ap.134 5603 %0
ap.14.1104 000Allt0
ap.14.20Allt0
ap.16.1574 300Allt0
ap.16.2267 500Allt0
ap.16.3988 078Allt0
ap.16.419 800Allt0
ap.16.5156 200Allt0
1:2 Banhållning
ap.8.11563 %0
ap.941 100Allt0
ap.10.1504 300Allt0
ap.10.2762 134Allt0
ap.10.3154 600Allt0
ap.113 1203 %0
1:3 Trafikverket
ap.242 9933 %0
ap.37503 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.3210Inget0
ap.44 120Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.283 100Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.534 850Allt0
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.60Allt0
1:11 (2010) Rikstrafiken: Administration
ap.2 (2010)0Allt0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.5 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Trafikverket
1:3 ap.41:3 ap.2100 %
1:3 ap.51:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Väghållning
ap.2ram
ap.3.1ram
ap.3.2ram
ap.3.4ram
ap.3.5ram
ap.3.6ram
ap.4.1ram
ap.4.2ram
ap.4.3ram
ap.7ram
ap.10ram
ap.19ram
1:1 (2010) Vägverket: Administration
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram
1:2 Banhållning
ap.1.2ram
ap.2ram
ap.4.1ram
ap.4.3ram
ap.4.4ram
ap.5ram
1:3 (2010) Banverket: Administration
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Väghållning
ap.1249 00029 00020 00002040
ap.14.1700 000700 000002040
ap.16.110 499 0003 514 0002 905 0003 580 0002040
ap.16.21 855 000684 000501 000670 0002040
ap.16.36 977 0002 718 0002 082 0001 677 0002040
ap.16.416 756 0001 741 0001 792 00013 223 0002040
ap.16.5514 000414 000100 00002040
1:2 Banhållning
ap.10.16 526 0002 426 0001 246 0001 854 0002050
ap.10.25 387 0002 641 0001 603 0001 143 0002050
ap.10.361 687 0003 533 0003 451 00054 703 0002050
1:7 Trafikavtal
ap.23 500 000833 366847 1301 678 7342022
Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om ramanslagen 1:1, 1:2 respektive 1:7 bemyndigas Trafikverket att ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om totalt högst 114 450 000 000 kronor efter 2012. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och järnvägar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 900 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 765 130
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)25 800 000
- varav INVESTERING25 800 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2012 en låneram om  2 900 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 3 765 130 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 25 800 000 000 kronor.  

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väne Ryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Högst 800 000 000 kronor får användas för trängselskattesystemet i Göteborg. Utnyttjande av denna del av låneramen ska ske efter samråd med Transportstyrelsen.

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får inte överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 under anslag 1:1. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseeende investeringar i järnvägsanläggningar får inte överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.  

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erfoderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

7. Trafikverket får nyttja anslag 1:2 Banhållning för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 137 609
2012-02-253 137 609
2012-03-253 137 609
2012-04-253 137 609
2012-05-253 137 609
2012-06-253 137 609
2012-07-253 137 609
2012-08-253 137 609
2012-09-253 137 609
2012-10-253 137 609
2012-11-253 137 609
2012-12-253 137 600
Summa37 651 299
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:1 ap.13Myndighetsutövning
1:1 ap.16.1Investeringar i nationell plan
1:1 ap.16.2Investeringar i regional plan
1:1 ap.16.3Drift och underhåll
1:1 ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.16.5Bärighet och tjälsäkring
1:2 ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:2 ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:2 ap.10.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning
1:2 ap.10.3Räntor och återbetalning av lån
1:2 ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:3 ap.2Trafikverkets administration
1:11 ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Förare18 7513 200336 500329 0007 50029 451
Banavgifter00855 000855 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0080080000
Summa18 7513 2001 192 3001 184 8007 50029 451
Uppdragsverksamhet
Färjeleder952088 90095 200-6 300-5 348
Uthyrning av reservbroar6 04401 0001 00006 044
Utbildning31 6303 50062 00057 3004 70039 830
Teletjänster och IT148 41489 300577 900478 00099 900337 614
Entreprenad- och konsulttjänster34 000000034 000
Materialservice62 29238 3001 114 4001 082 20032 200132 792
Elförsäljning001 320 0001 320 00000
Fastighetsförvaltning0070 00070 00000
Övriga uppdrag21 63512 800141 000128 00013 00047 435
Summa304 967143 9003 375 2003 231 700143 500592 367
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110024 00024 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2012 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras79 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 70 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2012 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

c) Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Enar Lundgren
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, RT, FIN och ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Ekonomistyrningsverket
Sjöfartsverket
Trafikanalys

Senast uppdaterad: