Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:4

2012-06-20
S2012/4515/SAM (delvis)
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende länsstyrelserna
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:59, prop. 2011/12:99, utg.omr. 01, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

Länsstyrelserna ska i sina årsredovisningar redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och vad som anges i regleringsbrev. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 1.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges. I de fall länsstyrelserna ska redovisa uppgifter till myndigheter, ska en kopia av redovisningen skickas till regeringen (det departement som ansvarar för myndigheten). Detta gäller inte uppdragen inom området Regional tillväxt.

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

1. Länsstyrelserna ska redovisa sina insatser och sin bedömning av uppnådda resultat för sin uppgift att verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Landsbygdsdepartementet)

Livsmedelskontroll

2. Länsstyrelserna ska redovisa:

– en bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet i livsmedelskontrollen i länet och hur denna har utvecklats jämfört med föregående år,

– på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll,

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna, och

– vilka mål som satts upp för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppgifterna ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2013.

Djurskydd och allmänna veterinära frågor

3. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppgifterna ska redovisas senast den 1 februari 2013 till Jordbruksverket.

4. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan redovisa:

– mål för djurskyddskontrollen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska en beskrivning av efterlevnaden av lagstiftningen bland kontrollobjekten göras samt en redovisning och analys av viktigare åtgärder riktade mot kontrollobjekten samt hos kontrollmyndigheterna i syfte att förbättra regelefterlevnaden och kontrollen. Länsstyrelserna ska även redovisa andra insatser som de gjort för att likrikta och effektivisera djurskyddskontrollen. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2006/778/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktionen,

– mål för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen, samt

– mål för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppdraget ska redovisas senast till Jordbruksverket senast den 1 februari 2013.

5. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket i arbetet med att kvalitetssäkra uppgifterna i djurskyddskontrollregistret.

Redovisning av särskilda problem på smittskyddsområdet

6. Länsstyrelserna ska redovisa om det uppstått problem utöver de normalt förekommande på smittskyddsområdet och om det förekommit särskilda problem med salmonellasaneringar i de fall dessa varit delegerade till länsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2013.

Regional krisberedskapsplanering

7. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2013.

Kontroll av husdjur

8. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva mål för kontrollen och analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2013.

Lantbruk och landsbygd (Landsbygdsdepartementet)

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

9. Länsstyrelserna ska på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt samt med minimerad risk för sanktioner genomföra uppgifterna som åligger dem ifråga om direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt förordningarna (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m. och (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Jordbruksverket, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter samt säkerställa att handläggningstider för beslut och utbetalning av stöd minskar samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras. Länsstyrelserna ska dessutom särskilt arbeta med återkrav och under 2012 hantera de återkrav som är en följd av kommissionens ställningstagande om sanktion för stödåren 2005–2008.

10. Länsstyrelserna ska följa Jordbruksverkets styrning över stödprocessen avseende administrationen av jordbruks- och landsbygdsstöd. Länsstyrelserna ska löpande rapportera handläggnings- och kontrolläge till Jordbruksverket enligt av verket fastställd rapportplan, samt bistå Jordbruksverket i att under stödåret uppnå en bättre uppföljning av handläggnings- och kontrolläge av ovan nämnda stöd.

11. Länsstyrelserna ska under 2012, tillsammans med Jordbruksverket, genomföra en processgenomgång av stödprocessen för landsbygdsutvecklingsstöd. I denna ska erfarenheter från andra medlemsländer tas tillvara.

Genomförande av landsbygdsprogrammet

12. Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2007–2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen i enlighet med förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. I detta ingår att enligt Jordbruksverkets riktlinjer rapportera om programmets genomförande, resultat och effekter. Länsstyrelserna ska även vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014–2020.

13. Länsstyrelserna anvisas medel från landsbygdsprogrammet via anslag 1.21 och 1.22 inom utgiftsområde 23 vilket regleras via Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Under 2012 ska länsstyrelserna särskilt arbeta för att minska handläggningstiderna inom axel 1,3 och 4 samt delar av axel 2 (avseende Utvald miljö). Länsstyrelserna ska redovisa följande:

– handläggningstiderna för ansökningar om beslut om stöd och ansökningar om utbetalningar samt hur länsstyrelsen arbetar för att minska handläggningstiderna,

– vilka åtgärder som har låg anslutning i länet, översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa vilka insatser länsstyrelsen vidtagit under 2012 för att öka anslutningen till dessa åtgärder för att besluten och utbetalningarna kopplade till programmet ska vara i fas och att de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2011.

Kostnader för hantering av EU-stöd

14. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och fiske samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2013 enligt riktlinjer från verket

Utveckling av jordbruksadministrationen

15. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län ska som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2013 till Jordbruksverket redovisa:

– vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,

– vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. vad gäller servicen till brukarna,

– förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,

– ekonomiska samordningsvinster 2012, samt

– erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Fiske (Landsbygdsdepartementet)

16. Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige åren 2007–2013 i syfte att uppnå målen enligt förordningen (EG) 1198/2006. Länsstyrelserna ska även vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i förberedelserna för ett nytt program 2014–2020. Länsstyrelserna ska fortsatt redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige perioden 2007–2013.

17. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar.

18. Länsstyrelserna ska senast den 15 februari 2013 till Havs- och vattenmyndigheten redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna.

19. Länsstyrelsen i Stockholms län tilldelas medel från anslag 1:19 inom utgiftsområde 23, vilket regleras via Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2012, för fortsatt arbete med att utreda och testa möjligheterna att samordna distribution och marknadsföring av lokalt fångad fisk och lokalt producerade fiskeriprodukter.

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

Uppdrag nr 20–24 gäller samtliga länsstyrelser. Uppdrag nr 25–29 gäller Länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 30–31 gäller samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 32 gäller inte Länsstyrelserna i Hallands, Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Uppdrag nr 33–37 gäller vissa länsstyrelser.

Regionalt tillväxtarbete

20. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker inom det regionala tillväxtarbetet samt hur denna samverkan utvecklats.

21. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19.

22. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012.

23. Länsstyrelserna ska lämna redovisningar till Tillväxtverket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt anvisningar från Tillväxtverket.

24. Länsstyrelserna ska redovisa varför aktuella prioriteringar gjorts vid beslut om medel inom ramen för ändamålen inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

25. Berörda länsstyrelser ska, i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221), ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin och innehålla de viktigaste insatserna under året. För prioriteringen Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud ska särskilt arbetet med den regionala kompetensplattformen redovisas. Sammanfattningen ska även innehålla en bedömning av resultatet av de redovisade prioriteringarna.

26. Berörda länsstyrelser ska redovisa de viktigaste utvecklingsfrågorna för att stärka arbetet med länets regionala utvecklingsstrategi.

27. Berörda länsstyrelser ska redovisa och ge exempel på hur arbetet med lärande och länets lärandeplan fortskrider.

28. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur kompetens, entreprenörskap och företagande hos personer med utländsk bakgrund nyttjas för att skapa konkurrenskraftiga regioner. Redovisning ska ske enligt anvisning från Tillväxtverket och lämnas till verket senast den 1 juni 2012.

29. Berörda länsstyrelser ska i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer utarbeta och genomföra en handlingsplan för respektive län för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012–2014. Handlingsplanen ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2013.

30. Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet samt hur denna samverkan utvecklats.

31. Berörda länsstyrelser ska bistå det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet i dess uppdrag att, i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer, utarbeta och genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012–2014.

Tillgång till kommersiell service

32. För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och företag ska berörda länsstyrelser redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts, resultaten av dessa och vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet.

Redovisningarna ska relatera till mål och intentioner i länets regionala serviceprogram.

Förbättrad uppföljning

33. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västmanlands län ska i samarbete med samverkansorganet i Värmlands län och landstinget i Västra Götalands län samt Tillväxtverket föreslå hur uppföljningen av projektverksamheten, som bedrivs enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, på såväl regional som nationell nivå, kan förbättras. I uppdraget ingår särskilt att föreslå hur uppföljning ska genomföras för att klarlägga i vilken utsträckning projektverksamheten når kvinnor och män med svensk respektive utländsk bakgrund. Tillväxtverket har i uppdrag att sammanställa samtliga läns och Tillväxtverkets nuvarande uppföljning av projektverksamheten. Uppdraget ska främja utvecklingen av en lärande regional tillväxtpolitik. Tillväxtverket ska samordna uppdraget och ansvarar för dialog och redovisning till regeringen (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas av Tillväxtverket senast den 1 juni 2012.

Territoriella samarbetsprogram

34. Länsstyrelsen i Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 15 mars och den  2 oktober 2012. Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas till Tillväxtverket senast den 11 januari, den 10 februari, den 26 april, den 20 juli och den 2 oktober 2012. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 10 februari, den 20 juli och den 2 oktober 2012, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2017 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 10 februari och den 2 oktober 2012 lämnas fördelade på åren 2012–2016. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer.

35. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Sverige-Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisningen ska lämnas till Tillväxtverket senast den 15 mars 2012. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden och på näringsgren totalt per territoriellt program. Redovisningarna ska lämnas för respektive program, i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer, senast den 15 mars och 2 oktober 2012.

36. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Norra Periferin redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel samt en likviditetsredovisning. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisning ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 15 mars och den 2 oktober 2012.

Samarbete i Barentsregionen

37. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska särskilt redovisa sitt ordförandeskap i Barentsrådets Regionråd och Regionkommitté. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier. Verksamheten finansieras inom det under utgiftsområde 5 uppförda anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Grundläggande betaltjänster (Näringsdepartementet)

38. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna, inklusive regionala insatser, motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2012. För detta arbete ska Länsstyrelsen i Dalarnas län erhålla ersättning från anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22.

Infrastrukturplanering (Näringsdepartementet)

39. Länsstyrelserna ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP) nås. Länsstyrelserna ska också:

– redovisa och kommentera utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning på mindre tätorter, småorter och glesbygd, samt hur man har bistått Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att följa tillgången på IT-infrastruktur. Redovisningen ska göras i enlighet med PTS anvisningar senast den 1 februari 2013,

– främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation samt redovisa och kommentera vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har använts samt statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek. En rapport om användningen av stödet fram till 31 december 2011 ska lämnas senast den 1 februari 2012 samt en rapport om användningen av stödet fram till den 31 maj 2012 och en prognos för hela året ska lämnas senast den 30 juni 2012. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med Post- och telestyrelsens anvisningar. Länsstyrelsen i Örebro län ska återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) i enlighet med regeringens beslut N2011/7305/ITP.

Uppdragets andra strecksats gäller inte Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands och Kalmar län.

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

Regionala klimat- och energistrategier m.m.

40. Länsstyrelserna ska redovisa:

– insatser som genomförts för att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan,

– insatser för att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybar energi och ökad energihushållning,

– insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete,

– insatser för att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft, samt

– insatser för att bidra till och stödja Naturvårdsverkets arbete med Färdplan 2050.

Det regionala klimatanpassningsarbetet

41. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och användningen av medel från anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20 med anledning av uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet.

Hållbar samhällsplanering och boende (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet)

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

42. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete och länsstyrelsernas tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska i samband med detta särskilt analysera hur kommunerna tillämpar reglerna om förelägganden och om byggsanktionsavgifter i den nya plan- och bygglagen (2010:900) samt hur kommunerna förändrat och anpassat sitt arbetssätt till den nya lagen.

Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2013. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

43. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag.

– Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen särskilt analysera hur och vilket genomslag planeringsunderlaget vad gäller olika nationella mål, riksintressen, övriga statliga intressen, regionala intressen och mellankommunala intressen fått i den kommunala fysiska planeringen samt hur kommunerna förändrat och anpassat sitt arbetssätt till den nya plan- och bygglagen.

– Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen särskilt analysera vilket genomslag reglerna om strandskydd i miljöbalken och då särskilt reglerna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen fått i kommunernas plan- och byggverksamhet vid tillämpningen av den nya plan- och bygglagen. Redovisningen ska även innehålla antalet nya översiktplaner eller ändringar och tillägg som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden samt antalet detaljplaner som innehåller upphävande av strandskydd. Därutöver ska redovisas länsstyrelsernas ingripanden.

Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2013. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Gemensamma arbetsformer för utvärdering och redovisning av tillämpningen av ny plan- och bygglag m.m.

44. Länsstyrelserna ska ta fram förslag till gemensamma arbetsformer och riktlinjer för uppgiften som regleras i den nya plan- och bygglagstiftningen och som handlar om att följa upp, utvärdera och till Boverket redovisa följande:

a) uppgifter om tillsyn vad gäller:

– byggnadsnämndernas tillsynsarbete och dess utveckling

– länsstyrelsernas arbete med att ge tillsynsvägledning och att ge råd och stöd till byggnadsnämnderna i nämndernas tillsynsarbete,

b) uppgifter om tillämpningen vad gäller:

– byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen m.m.,

– länsstyrelsernas arbete med att ge råd och stöd,

– detaljplaner och områdesbestämmelser och av planeringsunderlag för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser m.m.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Boverket och efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Uppdraget del a (gemensamma arbetsformer för uppgifter om tillsyn) ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2012. Uppdraget del b (gemensamma arbetsformer för uppgifter om tillämpning av plan- och bygglagen)ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2013.

Urbant utvecklingsarbete

45. Länsstyrelser med kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet ska samla relevanta aktörer för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring urbant utvecklingsarbete. Arbetet ska inriktas mot de regionala utmaningar som finns när det gäller kommuners och andra aktörers arbete att bidra till en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap. Regeringen kommer senare att fatta beslut om vilka kommuner som kommer att omfattas av det urbana utvecklingsarbete. Uppdraget ska samordnas med Boverkets uppdrag avseende urbant utvecklingsarbete. Berörda länsstyrelser ska redovisa slutsatser av de erfarenhets- och kunskapsutbyten som genomförts samt vilka arbetsformer som använts. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Naturvård, miljö- och hälsoskydd (Miljödepartementet)

Miljömålssystemet

46. Länsstyrelserna ska utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med åtgärdsprogrammen ska översiktligt redovisas. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa viktigare insatser inom de miljöpolitiskt prioriterade områdena: klimat, havsmiljö (i berörda län), biologisk mångfald samt giftfri miljö.

Efterbehandling av förorenade områden

47. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden.

Miljötillsyn

48. Länsstyrelsernas miljötillsynsarbete ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås och att uppkomsten av miljöskador motverkas. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– hur arbetet med effektivisering för att förbättra tillsyn och prövning samt underlag för prioriteringar av tillsynen utvecklas, t.ex. genom förändrade rutiner och arbetsmetoder,

– tillsynsområden inom vilka den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen kan utvecklas och förbättras, samt

– hur och inom vilka områden samverkan skett med Miljösamverkan Sverige och regional Miljösamverkan i de län där sådana projekt finns/bedrivs.

Villkor för vissa miljöfarliga verksamheter

49. Europeiska kommissionen har den 28 oktober 2010 beslutat att väcka talan mot Sverige vid Europeiska unionens domstol för bristande uppfyllelse av kraven i det s.k. IPPC-direktivet (2008/1/EG, f.d.1996/61/EG). Enligt gällande regelverk ska länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Norrbottens län inom sitt verksamhetsområde säkerställa att villkoren för de verksamheter som omfattas av förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav med syfte att uppfylla kraven i IPPC-direktivet. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2012 och den 14 december 2012. Länsstyrelserna ska också, i enlighet med gällande regelverk och för det fall tillsynen för en verksamhet som omfattas av förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter är överlåten till kommunerna, lämna den tillsynsvägledning till kommunerna som de behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas. Övriga länsstyrelser har enligt redovisade uppgifter anpassat villkoren för de verksamheter som omfattas av nämnda förordning så att de uppfyller kraven i IPPC-direktivet.

Skydd och skötsel av värdefulla naturområden

50. Länsstyrelserna ska i sitt arbete med biologisk mångfald och naturvård särskilt:

– skydda och förvalta värdefulla naturområden i syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål samt åtaganden inom EU:s naturvårdsdirektiv och internationella naturvårdskonventioner. Bevarande av skogar är högt prioriterat och ska ske med utgångspunkt i strategierna för formellt skydd av skog,

– fortsätta arbetet med artbevarande, genomförandet av rovdjurspolitiken och främjandet av friluftslivet, samt

– se till att naturvårdsarbetet sker i god dialog med medborgare, brukare och andra berörda aktörer.

51. Beträffande områdesskydd, skötsel av skyddade områden, naturvårdsavtal och artbevarande och insatser för rovdjur ska länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

52. Länsstyrelserna ska göra en genomgång av tillämpningen av ordningsföreskrifter i skyddade områden. Syftet är att få en bild av i vilken mån regleringen av allemansrätten i skyddade områden är mer omfattande än vad som behövs för syftet med det skyddade området. Länsstyrelserna ska också föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget ska ske i samråd med Naturvårdsverket och ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 januari 2013. Länsstyrelsen i Skåne län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 januari 2013.

Skydd av tätortsnära natur

53. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (regeringsbeslut nr I 3, dnr M2002/2284/Na) med ambitionen att programmen ska vara genomförda 2015. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och resultat för 2012 i sin årsredovisning.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

54. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Jönköpings, Östergötlands, Uppsala, Västerbottens län och Västernorrlands län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs.

Havs- och vattenmiljö

55. Länsstyrelserna ska redovisa användningen av medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2012.

56. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska redovisa viktigare insatser i vattendistriktet. Redovisningen bör disponeras efter de olika avsnitten i förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska lämna en samlad redovisning för berörda länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2012.

57. Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamheten med fokus på kraftverk, dammar och vattenreglering. Uppdraget finansieras från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 och ska fördelas av länsstyrelsen i Norrbottens län till i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Resultatet av den utökade tillsynen ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2013.

58. Länsstyrelserna, med undantag av länsstyrelserna i Jämtlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Jönköpings och Kronobergs län, ska under året bygga upp kompetens och rutiner för att kunna bistå Havs- och vattenmyndigheten i myndighetens havsplaneringsarbete. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande utifrån en ekosystemansats och även omfatta inventering och analys av tillgängligt underlag för havsplanering. Dessa länsstyrelser ska även stödja och samordna kommunerna längs kusten i deras arbete med havsplanering.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska dessutom samordna de länsstyrelser som ligger inom samma havsplaneringsområde och etablera kompetens och rutiner för uppgiften. Berörda sektors- och expertmyndigheter bör involveras i arbetet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla det gemensamma länsstyrelsearbetet med IT-system och datainsamling och bearbetning för havsplanering i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska redovisa viktigare insatser och resultat samt de samordningsuppdrag som rör kommuner och länsstyrelser till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2013.

Minskade kväveutsläpp från avloppsreningsverk

59. Enligt Europeiska unionens domstols dom den 6 oktober 2009 i mål C-438/07 har Sverige underlåtit att avseende 37 i domen angivna reningsverk uppfylla skyldigheterna i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Enligt gällande regelverk ska länsstyrelserna inom sitt verksamhetsområde säkerställa att de aktörer som är ansvariga för kommunal avloppsrening följer Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp med syfte att uppfylla kraven i avloppsreningsdirektivet. I de fall den operativa tillsynen för en sådan verksamhet är överlåten till en kommun ska länsstyrelserna ge den tillsynsvägledning som kommunen behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2012 och den 14 december 2012. Uppdraget gäller de länsstyrelser som är berörda av EU-domen.

Utsläpp från enskilda avlopp

60. Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Kronobergs, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Jönköpings, Örebro, Dalarnas, Västmanlands, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Dessa länsstyrelser ska till Havs- och vattenmyndigheten, i enlighet med myndighetens anvisningar, redovisa insatser beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Tillsyn av artskydd

61. Länsstyrelserna ska enligt Naturvårdsverkets anvisningar, redovisa hur tillsynen över CITES-lagstiftningen (8 § i Rådets förordning nr 338/97) bedrivs med stöd av 26, 35 och 40 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Rapporten ska innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn. Vidare ska rapporten beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för de exemplar som förtecknats i bilaga A till rådets förordning. Länsstyrelserna ska redovisa till Naturvårdsverket senast den 15 mars 2013.

Strandskydd

62. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet fortlöper. Länsstyrelserna ska löpande registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet. Uppgifterna ska efter utgången av året sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många upphävanden och dispenser som har beslutats, fördelat på kommuner, samt vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Länsstyrelsen ska även föra uppgifter om vilka kommunala beslut som överklagats eller som länsstyrelsen har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Uppgifterna ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar senast den 14 februari 2012.

Avfallstransporter

63. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Västra Götalands, Gävleborgs och Norrbottens län ska senast den 31 mars 2013 till regeringen (Miljödepartementet) lämna en redovisning över hur arbetet med tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall bedrivits jämte en redogörelse över deltagande i utvecklingen av den nationella handlingsplanen för arbetet med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.

Massförekomst av stickmyggor

64. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stickmyggor i Nedre dalälvsområdet. Återrapportering ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Terrängkörningsplaner

65. Länsstyrelsen i Västerbottens län ska utvärdera användningen av medel från anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur inom utgiftsområde 20 för terrängkörningsplaner och deras genomförande och hur de vidtagna åtgärderna har bistått till för att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Länsstyrelsen ska även kartlägga det framtida behovet av medel för framtagande av terrängkörningsplaner och genomförande av dem och ska även analysera kostnader och tidsåtgång för genomförande av planerna. Återrapportering ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Geografisk miljöinformation

66. Länsstyrelserna har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska senast den 1 oktober 2012 redovisa till regeringen (Miljödepartementet) hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta för länsstyrelserna fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

67. Länsstyrelsernas tillsyn av kommunerna inom området skydd mot olyckor syftar till att främja och bedöma kommunernas förmåga att leva upp till nationella mål, verksamhetsmål och särskilda skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsynen ska inriktas så att den kan samordnas med länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelserna ska i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 redovisa en sammanfattande bedömning av resultatet av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor. 

68. För uppföljningen av samhällets krisberedskap ska länsstyrelserna göra en översiktlig regional sammanställning med analys och värdering av de risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner som kommuner och landsting sammanställer enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljningen ska inriktas så att den kan samordnas med uppföljningen av kommunernas användning av utbetalade medel enligt avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem. Länsstyrelserna ska i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 dels redovisa den översiktliga regionala sammanställningen, dels redovisa hur stor andel av länets kommuner och landsting som hittills under mandatperioden har lämnat en risk- och sårbarhetsanalys, varvid länsstyrelserna ska värdera kvalitén på kommunernas analyser. En bedömning ska göras av i vilken utsträckning som enskilda kommuner och landsting analyserat och dokumenterat möjliga extraordinära händelser i fredstid, uppskattat deras konsekvenser för verksamheten och värderat sin förmåga att verka vid en sådan händelse.

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

69. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur man verkar för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet. Länsstyrelsen ska också redovisa exempel på och kommentera hur samverkan, t.ex. med statliga myndigheter och kommuner, sker inom kulturmiljöarbetet samt hur samverkan har utvecklats.

Kultursamverkan (Kulturdepartementet)

70. Länsstyrelsen i Södermanlands län ska under 2012 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Social omvårdnad (Socialdepartementet)

Personliga ombud

71. Länsstyrelserna ska utföra de uppgifter som ankommer på dem i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Redovisning av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2013.

Integration, jämställdhet och migration (Arbetsmarknads-, Justitie- och Utbildningsdepartementet)

Etablering av vissa nyanlända invandrare

72. Länsstyrelserna ska inom ramen för uppdraget rörande mottagandet av nyanlända invandrare prioritera genomförandet av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelsen ska redovisa

– en bedömning av behovet av insatser från länsstyrelserna,

– genomförda insatser,

– en bedömning av det egna resultatet, samt

– kvarstående utvecklingsbehov.

Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för insatser m.m. som rör sfi. Anvisningar för redovisningarna ska lämnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

73. Länsstyrelserna ska redovisa till vilka typer av insatser som ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar lämnats till kommuner och kommunförbund. Av redovisningen ska särskilt framgå insatser för att underlätta kommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering. Ersättningarna finansieras från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

74. Länsstyrelserna ska senast den 22 februari 2013 lämna en gemensam redovisning om samhällsorientering för nyanlända invandrare till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

75. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanställning över kommuner som träffat överenskommelser till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2012 och den 22 februari 2013. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Samverkan och samordning

76. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner och landsting utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för vissa nyanlända invandrare. I detta arbete ska särskilt beaktas:

– ansvar och roller för socialt stöd m.m. till nyanlända,

– ersättningar som är väsentliga för den nyanländes försörjning,

– landstingens medverkan i etableringsprocessen, och

– samverkan och samordning på lokal nivå.

Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av länsstyrelsen i Kronobergs län. En delrapport ska lämnas den 15 juni 2012 och en slutrapport den 22 februari 2013. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna denna redovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). I rapporten ska framgå vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

Bosättning

77. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska efter samråd med Sveriges kommuner och landsting föreslå och genomföra åtgärder för att utveckla och effektivisera arbetet med att skapa beredskap och kapacitet för bosättning samt med den faktiska bosättningen av nyanlända invandrare. Myndigheterna ska i detta sammanhang också se över möjligheterna till en samlad redovisning av uppgifter gällande bosättningsarbetet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa resultatet den 15 september 2012. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna redovisningen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av länsstyrelsen i Kronobergs län. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

Åtgärder för ensamkommande barn

78. Länsstyrelserna ska under ledning av Migrationsverket verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska förhandla med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn samt om tillgången till platser. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att särskilt redovisa länsstyrelsernas insatser och samarbetet med Migrationsverket och andra berörda aktörer på nationell nivå. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 maj 2012 och slutredovisas senast den 31 januari 2013 till regeringen (Justitiedepartementet). Av respektive länsstyrelses redovisning ska särskilt framgå:

– vilka insatser som har genomförts av länsstyrelsen för att skapa fler platser för ensamkommande barn,

– hur länsstyrelsen har samarbetat med Migrationsverket,

– hur organisation och genomförande av uppdraget har samordnats med uppdraget rörande nyanländas etablering, och

– vilket resultat som har uppnåtts i länet under året i form av nya platser samt en prognos över när tillräckligt antal platser i länet har uppnåtts.

Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

79. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.) Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget löper under perioden 2011–2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en särskild rapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012.

Mäns våld mot kvinnor

80. Länsstyrelserna ska inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.) Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) den 15 december 2012.

Hedersrelaterat våld och förtryck

81. Länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567, Fi2010/5186, Fi2010/4108 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) den 15 december 2012.

82. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska utveckla och sprida den vägledning (rapport nr 2011:14) som länsstyrelsen har tagit fram för stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med uppdrag U2011/4322/JÄM. Uppdraget ska genomföras i minst sex kommuner. Syftet med uppdraget är att kvalitetsutveckla arbetet med stöd och rehabilitering i fråga om vilka stödinsatser som bör sättas in för de unga som bereds vård av samhället med stöd av 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller som på annat sätt blir placerade i familjehem eller HVB på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och övriga berörda. Uppdraget löper under perioden 2011–2013 och ska delrapporteras den 31 december 2012 och slutredovisas den 28 februari 2014 till regeringen (Utbildningsdepartementet).

Barn och ungdomars rättigheter

83. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska ansvara för att sprida och implementera metodstödet "Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungdomars rättigheter" och webbplatsen "Dina rättigheter" i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Implementeringen ska samordnas med övriga länsstyrelser samt med Skolverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. Uppdraget löper under perioden 2011–2012 och ska slutredovisas den 31 mars 2013 till regeringen (Utbildningsdepartementet).

Kostnaderna för uppdragen 79–83 ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Nationella minoriteter

84. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget:

– redovisa hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

– redovisa hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta, och

– redovisa genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Återrapporteringen av samtliga uppdrag ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Sametinget senast den 8 mars 2013.

Mänskliga rättigheter och diskriminering

85.

– Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtagande om icke-diskriminering och mänskliga rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § punkten 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. Redogörelsen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor.

– Åtgärder som har vidtagits för att genomföra länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2010–2012, samt resultatet av dessa, ska särskilt redovisas.

2

Organisationsstyrning

God service och likartade arbetssätt

86. Länsstyrelserna ska redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att länsstyrelsernas verksamhet ska kännetecknas av effektiva och för länsstyrelserna likartade arbetssätt och rutiner, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 9 november 2012. Redovisningen samordnas av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Framtagande av indikatorer

87. Länsstyrelserna ska utifrån den redovisning som lämnades till regeringen i juni 2011 (dnr S2011/5927/SFÖ) analysera och föreslå ett urval av indikatorer som lämpar sig för att beskriva hur resultat förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska bestämma en definition per vald indikator samt utarbeta en metod för hur statistik ska tas fram. Vidare ska valda indikatorer kunna användas för att mäta resultat av länsstyrelsernas arbete fr.o.m. 2011. Slutligen ska ett förslag lämnas för indikatorer i framtiden förvaltas i verksamheten och hur dessa ska integreras i årsredovisningen. Uppdraget att förvalta indikatorerna bör inordnas i den gemensamma EA-samordningen.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialdepartementet och samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 juni.

Länsstyrelsernas administrativa stödfunktioner

88. Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt avseende administrativa stödfunktioner syftar till att effektivisera och förenkla dessa funktioner samt bidra till ökad effektivitet och kvalitet i länsstyrelsernas kärnverksamheter. Detta arbete ska fortsätta.

– Länsstyrelserna ska säkerställa att den plan för rationalisering och effektivisering av framförallt den gemensamma IT-enheten som redovisas i länsstyrelsernas gemensamma redovisning den 10 november 2011 (dnr S2011/9886/SFÖ) fullföljs.

– Arbetet att utveckla och förtydliga processer och roller för ledning och styrning av de gemensamma verksamheterna ska slutföras

– En analys ska genomföras av vilka ytterligare verksamheter inom det administrativa området som är möjliga att samordna för att uppnå förenklingar och effektiviseringar.

Arbetet och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Redovisning sak ske i en samlad rapport till regeringen (Socialdepartementet) senast den 9 november 2012.

Länsstyrelsernas årsredovisning

89. Länsstyrelsernas årsredovisning för 2012 ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur. Strukturen ska tas fram av Länsstyrelsen i Örebro län i samråd med övriga länsstyrelser.

Redovisning av verksamhetskostnader m.m.

90. Länsstyrelserna ska redovisa verksamhetskostnader och årsarbetskrafter under åren 2010–2012 fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS), på nivå två (VÄS 20, 21, osv.). Den andel av kostnaderna som finansieras från anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 ska anges per sakområde. För 2012 ska även OH-kostnader redovisas per sakområde. Verksamhetskostnaderna ska överensstämma med de som anges i resultaträkningen. Länsstyrelserna ska vidare redovisa kostnader för representation och lokaler. Redovisningen ska göras i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

91. Länsstyrelserna ska redovisa statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS). Redovisningen ska ske göras i motsvarande struktur som gäller för 2011 och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Redovisning av prognoser

92. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa en prognos avseende kostnader och utfall för de verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget enligt anvisningar från Regeringskansliet (Socialdepartementet). Den utökade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast 3 maj och 26 oktober 2012.

Radiokommunikationssystemet Rakel

93. Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 120 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län259 526
ap.1Stockholms län (ram)259 526
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län83 351
ap.2Uppsala län (ram)83 351
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län73 899
ap.3Södermanlands län (ram)73 899
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län106 279
ap.4Östergötlands län (ram)106 279
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län95 866
ap.5Jönköpings län (ram)95 866
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län72 333
ap.6Kronobergs län (ram)72 333
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län84 270
ap.7Kalmar län (ram)84 270
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län50 287
ap.8Gotlands län (ram)50 287
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län55 964
ap.9Blekinge län (ram)55 964
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län223 575
ap.10Skåne län (ram)223 575
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län80 975
ap.11Hallands län (ram)80 975
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län297 111
ap.12Västra Götalands län (ram)297 111
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län93 897
ap.13Värmlands län (ram)93 897
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län84 282
ap.14Örebro län (ram)84 282
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län103 635
ap.15Västmanlands län (ram)103 635
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län96 397
ap.16Dalarnas län (ram)96 397
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län90 814
ap.17Gävleborgs län (ram)90 814
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län93 588
ap.18Västernorrlands län (ram)93 588
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län88 695
ap.19Jämtlands län (ram)88 695
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län109 915
ap.20Västerbottens län (ram)109 915
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län120 769
ap.21Norrbottens län (ram)120 769
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.23Länsstyrelserna m.m. - del till KAMK (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 004
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 004

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 880 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 880 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 880 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Östergötlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 513 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jönköpings län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 081 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kronobergs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet, regional samordning, överenskommelser om mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn och nyanländas etablering samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 525 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 233 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 880 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 826 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 943 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 048 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 640 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

Vidare ingår 500 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 207 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 1 893 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Örebro län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 509 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 2 522 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Gävleborgs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 2 623 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jämtlands län. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 155 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.110 2863 %0
ap.23 2593 %0
ap.33 0043 %0
ap.44 1773 %0
ap.53 8573 %0
ap.62 9203 %0
ap.73 3343 %0
ap.82 0313 %0
ap.92 2753 %0
ap.108 8323 %0
ap.113 2323 %0
ap.1211 7983 %0
ap.133 7943 %0
ap.143 3383 %0
ap.154 1743 %0
ap.163 7693 %0
ap.173 6603 %0
ap.183 6673 %0
ap.193 5853 %0
ap.204 4153 %0
ap.214 8093 %0
ap.22803 %0
ap.2303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 740
2012-02-254 740
2012-03-254 740
2012-04-254 740
2012-05-254 740
2012-06-254 576
2012-07-254 614
2012-08-254 614
2012-09-254 614
2012-10-254 614
2012-11-254 614
2012-12-254 618
Summa55 964
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 852
2012-02-257 852
2012-03-257 852
2012-04-257 852
2012-05-257 852
2012-06-258 108
2012-07-258 171
2012-08-258 171
2012-09-258 171
2012-10-258 171
2012-11-258 171
2012-12-258 174
Summa96 397
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 231
2012-02-254 231
2012-03-254 231
2012-04-254 231
2012-05-254 231
2012-06-254 132
2012-07-254 166
2012-08-254 166
2012-09-254 166
2012-10-254 166
2012-11-254 166
2012-12-254 170
Summa50 287
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 625
2012-02-257 625
2012-03-257 625
2012-04-257 625
2012-05-257 625
2012-06-257 482
2012-07-257 535
2012-08-257 535
2012-09-257 535
2012-10-257 535
2012-11-257 535
2012-12-257 532
Summa90 814
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 733
2012-02-256 733
2012-03-256 733
2012-04-256 733
2012-05-256 733
2012-06-256 679
2012-07-256 771
2012-08-256 771
2012-09-256 771
2012-10-256 771
2012-11-256 771
2012-12-256 776
Summa80 975
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 470
2012-02-257 470
2012-03-257 470
2012-04-257 470
2012-05-257 470
2012-06-257 302
2012-07-257 342
2012-08-257 342
2012-09-257 342
2012-10-257 342
2012-11-257 342
2012-12-257 333
Summa88 695
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258 036
2012-02-258 036
2012-03-258 036
2012-04-258 036
2012-05-258 036
2012-06-257 880
2012-07-257 967
2012-08-257 967
2012-09-257 967
2012-10-257 967
2012-11-257 967
2012-12-257 971
Summa95 866
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 946
2012-02-256 946
2012-03-256 946
2012-04-256 946
2012-05-256 946
2012-06-257 009
2012-07-257 089
2012-08-257 089
2012-09-257 089
2012-10-257 089
2012-11-257 089
2012-12-257 086
Summa84 270
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 083
2012-02-256 083
2012-03-256 083
2012-04-256 083
2012-05-256 083
2012-06-255 936
2012-07-255 997
2012-08-255 997
2012-09-255 997
2012-10-255 997
2012-11-255 997
2012-12-255 997
Summa72 333
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2510 018
2012-02-2510 018
2012-03-2510 018
2012-04-2510 018
2012-05-2510 018
2012-06-2510 065
2012-07-2510 102
2012-08-2510 102
2012-09-2510 102
2012-10-2510 102
2012-11-2510 102
2012-12-2510 104
Summa120 769
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2518 401
2012-02-2518 401
2012-03-2518 401
2012-04-2518 401
2012-05-2518 401
2012-06-2518 606
2012-07-2518 827
2012-08-2518 827
2012-09-2518 827
2012-10-2518 827
2012-11-2518 827
2012-12-2518 829
Summa223 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2521 430
2012-02-2521 430
2012-03-2521 430
2012-04-2521 430
2012-05-2521 430
2012-06-2521 658
2012-07-2521 786
2012-08-2521 786
2012-09-2521 786
2012-10-2521 786
2012-11-2521 786
2012-12-2521 788
Summa259 526
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 259
2012-02-256 259
2012-03-256 259
2012-04-256 259
2012-05-256 259
2012-06-256 045
2012-07-256 094
2012-08-256 094
2012-09-256 094
2012-10-256 094
2012-11-256 094
2012-12-256 089
Summa73 899
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 789
2012-02-256 789
2012-03-256 789
2012-04-256 789
2012-05-256 789
2012-06-257 007
2012-07-257 067
2012-08-257 067
2012-09-257 067
2012-10-257 067
2012-11-257 067
2012-12-257 064
Summa83 351
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 903
2012-02-257 903
2012-03-257 903
2012-04-257 903
2012-05-257 903
2012-06-257 714
2012-07-257 778
2012-08-257 778
2012-09-257 778
2012-10-257 778
2012-11-257 778
2012-12-257 778
Summa93 897
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-259 197
2012-02-259 197
2012-03-259 197
2012-04-259 197
2012-05-259 197
2012-06-259 087
2012-07-259 140
2012-08-259 140
2012-09-259 140
2012-10-259 140
2012-11-259 140
2012-12-259 143
Summa109 915
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 640
2012-02-257 640
2012-03-257 640
2012-04-257 640
2012-05-257 640
2012-06-257 871
2012-07-257 918
2012-08-257 918
2012-09-257 918
2012-10-257 918
2012-11-257 918
2012-12-257 927
Summa93 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258 695
2012-02-258 695
2012-03-258 695
2012-04-258 695
2012-05-258 695
2012-06-258 561
2012-07-258 599
2012-08-258 599
2012-09-258 599
2012-10-258 599
2012-11-258 599
2012-12-258 604
Summa103 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2524 579
2012-02-2524 579
2012-03-2524 579
2012-04-2524 579
2012-05-2524 579
2012-06-2524 633
2012-07-2524 931
2012-08-2524 931
2012-09-2524 931
2012-10-2524 931
2012-11-2524 931
2012-12-2524 928
Summa297 111
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 954
2012-02-256 954
2012-03-256 954
2012-04-256 954
2012-05-256 954
2012-06-257 030
2012-07-257 080
2012-08-257 080
2012-09-257 080
2012-10-257 080
2012-11-257 080
2012-12-257 082
Summa84 282
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258 703
2012-02-258 703
2012-03-258 703
2012-04-258 703
2012-05-258 703
2012-06-258 902
2012-07-258 978
2012-08-258 978
2012-09-258 978
2012-10-258 978
2012-11-258 978
2012-12-258 972
Summa106 279
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-185-1123 6563 723-67-364
Övrig offentligrättslig verksamhet-5683504 5584 188370152
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-6 167-2 2727 3109 065-1 755-10 194
Delgivning0032032000
Summa-6 920-2 03415 84417 296-1 452-10 406
Uppdragverksamhet
Resurssamordning2 201-1 031229 385229 585-200970
Övrig uppdragsverksamhet2 512017 50017 50002 512
Fjällförvaltning847-6006 9007 500-600-353
Summa5 560-1 631253 785254 585-8003 129
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322008088
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391003033
Expeditions- och ansökningsavgifter25110019 410019 41019 410
Avgifter vid Bergsstaten2528002802828
Miljöskyddsavgifter25370088 550088 55088 550
Täktavgift25390016 680016 68016 680
Övriga offentligrättsliga avgifter25520015 340015 34015 340
Övriga inkomster av statens verksamhet2811009 31009 3109 310
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136009409494
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137003503535
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-20066412004044
Lotteriavgifter9455004250425425
Sanktionsavgifter m.m.2714002 96002 9602 960
Övrigt63130066 000066 00066 000
Summa00218 8470218 847218 847
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2012 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2010 avser ackumulerat utfall.  

Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan ska i enlighet med ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingå i årets kapitalförändring. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

Föreskrifter om avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:535) och djurskyddsförordningen (1988:539), lagen (2006:8059) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, delgivningsförordningen (2011:154) samt resurssamordning återfinns i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2012 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader.

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas, vilket innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter, i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 2 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2012 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse där länsstyrelsen har medverkat till bildandet av denna, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 196 600 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 181 400 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelsen ska bokföra inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelsen ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga upprag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där en berörd lledamot eller ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

Länsstyrelsen ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från en annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mats Kryhl
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Sametinget
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Post- och telestyrelsen
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Arbetsförmedlingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jämtlands län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Landstinget i Hallands län
Västra Götalands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting