Statsrådsberedningen


Protokoll
I:2
vid regeringssammanträde
2012-06-20
SB2012/4590/FCK

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 604 838
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 604 838
Disponeras av Säkerhetspolisen5 000
ap.5Till Säkerhetspolisens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget finansierar förvaltningskostnader för Regeringskansliet, inklusive utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m., samtliga departement, Statsrådsberedningen, Regeringskansliets förvaltningsavdelning och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

ap.5 Till Säkerhetspolisens disposition

Anslagsposten finansierar säkerhetsåtgärder som vidtas för att åstadkomma ett fullgott skydd av statens egendom Harpsund. Anslagsposten finansierar även driften av installerade tekniska skyddsåtgärder samt  bevakningen av egendomen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1198 367250 0000
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 270 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)673 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25550 603
2012-02-25550 603
2012-03-25550 603
2012-04-25550 603
2012-05-25550 603
2012-06-25550 603
2012-06-29-2 400
2012-07-25550 603
2012-08-25550 603
2012-09-25550 603
2012-10-25550 603
2012-11-25550 603
2012-12-25550 605
Summa6 604 838
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande001 7001 70000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100180 000180 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

  

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Säkerhetspolisen