Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2012-06-14
UF2012/37463/UD/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Folke Bernadotteakademin ska under 2012 särskilt prioritera att utveckla den övergripande resultatbedömningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska på basis av information från berörda myndigheter upprätthålla en översiktlig sammanställning över de nationella civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella fredsinsatser samt regelbundet rapportera detta till Regeringskansliet.

Myndigheten ska redovisa könsuppdelad statistik i sin rapportering om insatser.

Samrådsgruppen för insatser ska användas som ett forum för samverkan och samordning mellan myndigheterna inom verksamhetsområdet. Utfallet av myndighetssamverkan ska redovisas.
 

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli, 26 oktober.

Övrigt

Myndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

3

Uppdrag

Redovisning och analys av samverkansorgan

Myndigheten ska göra en redovisning och analys, inklusive effektivitetsbedömning, av samtliga samverkansorgan som myndigheten leder.

Redovisa hur fredsbyggande och konfliktförebyggande verksamhet bidrar till målen för utvecklingssamarbetet

Redovisning och analys av hur fredsbyggande och konfliktförebyggande verksamhet, där statsbyggande och rättstatsuppbyggnad inklusive säkerhetssektorreform ingår, bidrar till att uppnå målen för utvecklingssamarbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, inklusive genomförandet av den nationella handlingsplanen. Myndigheten har härvid en sammankallande roll visavi berörda myndigheter. Myndigheten ska utöver detta ansvara för hantering av projektbidrag för verksamhet som syftar till att stärka genomförandet av resolution 1325. Myndigheten ska återrapportera till Regeringskansliet(Utrikesdepartementet) om myndighetens arbete kring FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Utvärdera 1325 i GSFP-insatser

Myndigheten ska utvärdera hur säkerhetsrådsresolution 1325 beaktas i planering och genomförande av insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP-insatser). Myndigheten ska därutöver ge rekommendationer på basis av denna utvärdering.

Rättsstatsuppbyggnad

Vad gäller rättstatsuppbyggnad ska myndighetens verksamhet utgå från ett brett angreppssätt, omfattande samtliga stadier av konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser. Detta ska främst ske genom kunskaps- och metodutveckling, utbildningsverksamhet, forskningsinsatser, internationell samverkan, bidrag till och professionalisering av internationella insatser inom rättsstatsområdet. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Därtill ska samarbetsmöjligheter med Försvarshögskolan särskilt beaktas. Det nära samarbetet med FN, EU, Europarådet och OSSE ska värnas och stärkas.

Statsbyggande

I ljuset av erfarenheterna från händelserna i Nordafrika och Mellanöstern ska myndigheten undersöka förutsättningarna för att utveckla sin del av det samlade svenska personal- och policybidraget inom statsbyggandeområdet.

Säkerhetssektorreform

Myndigheten ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt på myndighetsnivå rörande säkerhetssektorreform. Arbetet ska samordnas dels genom den inriktning som ges genom den nationella styrgruppen, dels genom den nationella kontaktgruppen och genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Uppförandekoder

Myndigheten ska stödja erfarenhetsutbyte avseende efterlevnaden av
uppförandekoder för sekonderad svensk civil personal av svenska
myndigheter. Särskild uppmärksamhet bör ges åt områden där den
praktiska tillämpningen skiljer sig mellan olika svenska myndigheter,
med inriktningen att uppnå ett gemensamt förhållningssätt. Myndigheten ska vidare inom Samverkansforum för utbildningsfrågor följa upp arbetet för att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial samt undersöka förutsättningarna för fler gemensamma utbildningar respektive utbildningsinslag om uppförandekoderna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin58 000
ap.4Biståndsverksamhet (ram)56 000
ap.10Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Av medlen får högst 17 900 000 kronor avsättas till verksamhet i Temporary International Presence i Hebron (TIPH).

ap.10 Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd samt fördelas jämsides med medel myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagsposten 1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin58 218
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)48 918
ap.2Personal i fält (ram)9 300

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin12 000
ap.7Personalstöd till OSSE i Östeuropa (ram)12 000

Villkor för anslag 2:1

ap.7 Personalstöd till OSSE i Östeuropa

Medel får användas för personalstöd till OSSE i Östeuropa, inklusive södra Kaukasien samt Centralasien.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
ap.1003 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.11 4683 %0
ap.22793 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.71 2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 670
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 852
2012-02-254 852
2012-03-254 852
2012-04-254 852
2012-05-254 852
2012-06-254 852
2012-07-254 852
2012-08-254 852
2012-09-254 852
2012-10-254 852
2012-11-254 852
2012-12-254 846
Summa58 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
1:4 ap.2Personal i fält

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kompletterande finansiering får ske från anslaget 1:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.  

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Jerzy Makarowski
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet-KRIM
Justitiedepartementet-PO
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-UP
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-P-SIR
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-MENA
Försvarsdepartementet-SSK
Försvarsdepartementet-SSP
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen RK-Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
riksdagen utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut