Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2012-05-31
Fi2012/2293
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Skatteverket
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 03, bet. 2011/12:SkU1, rskr. 2011/12:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsstyrning

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Skatt

Mål 

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

1.1.1.1  Beskattning

Mål 

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbördsförlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsförlusterna. En bedömning ska göras av i vilken grad skattefelet förändrats. Uppbördsförlusternas utveckling ska beskrivas. 

1.1.1.2  Brottsbekämpning

Mål 

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om prestationerna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

1.1.1.3 Folkbokföring

Mål 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4 Fastighetstaxering

Mål 

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5 Registrering av bouppteckningar

Mål 

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

2  Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.  

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

2.2 Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad.

2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.  

2.5 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Skatteverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.6 It för en grönare förvaltning

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2.7 Insyn och dialog med medborgare och företag på regional nivå

Återrapportering

Skatteverket ska senast den 1 oktober 2012 redovisa hur arbetet med att utveckla formerna för att öka insynen och dialogen med medborgare och företag genom informella organ på regional och central nivå fortlöper.

2

Organisationsstyrning

Statens servicecenter

Tillgångar och skulder från Skatteverket som i förekommande fall övertas av Statens servicecenter, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Skatteverket överlåter till Statens servicecenter, övertar Statens servicecenter ansvaret från och med den 1 juni 2012. Nettot mellan tillgångar och skulder ska regleras genom en betalning mellan myndigheterna.

3

Uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning

Skatteverket ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Skatteverket anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Handläggningstider i folkbokföringsärenden angående invandring

Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska i samverkan analysera orsakerna till långa handläggningstider i vissa folkbokföringsärenden som avser nyanlända invandrare som omfattas av etableringsreformen. Myndigheterna ska föreslå och vidta åtgärder i syfte att påskynda folkbokföring. Registrering av familjerättsliga förhållanden ska särskilt beaktas. Skatteverket ska samordna och lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). En delrapport ska lämnas en 15 juni och en slutrapport ska lämnas den 22 februari 2013.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 792 911
ap.1Skatteverket (ram)6 792 911
ap.3Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Anslagsposten får vidare användas för ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m samt kostnader för skiljemannaförfarande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor kan belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslagsposten får även användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  4. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten som stöd till forskning inom skatteområdet.

ap.3 Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för finansiering av åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1203 7873 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Skatteverket
1:1 ap.21:1 ap.31 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Skatteverket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 160 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)683 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25566 076
2012-02-25566 076
2012-03-25566 076
2012-04-25566 076
2012-05-25566 076
2012-06-25566 076
2012-07-25566 076
2012-08-25566 076
2012-09-25566 076
2012-10-25566 076
2012-11-25566 076
2012-12-25566 075
Summa6 792 911
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket
1:1 ap.3Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna00370 139370 13900
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet0057 83457 83400
Summa00427 973427 97300
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0034 00034 00000
Avgiftsintäkter
Avgifter från SPAR0030 30030 30000
Intäkter för information ur dataregister m.m.0017 22017 22000
Summa0047 52047 52000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110070070000
Ansökningsavgifter2511001 7001 70000
Ansökningsavgifter för gåvomottagare2511008 5008 50000
Summa0010 90010 90000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregister får disponeras i verksamheten. 

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, KLS, BA1
Näringsdepartementet
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Bokföringsnämnden
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Lantmäteriet
Trafikverket
Statens servicecenter