Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2012-05-24
S2012/3058/PBB
S2012/3871/PBB
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Box 14038
16714 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2012–2016

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 18 januari

  • 3 maj

  • 26 oktober

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för statligt stöd till trossamfunden ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nämnden för statligt stöd till trossamfund får i uppdrag att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.

En delredovisning ska lämnas senast den 3 december 2013. För genomförandet av uppdraget får Nämnden för statligt stöd till trossamfund använda högst 500 000 kronor för innevarande år från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 18 Handlingsplan- del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund6 948
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)6 948

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund57 994
ap.1Stöd till trossamfund (ram)57 994
Disponeras av Skatteverket2 238
ap.2Stöd till trossamfund (ram)2 238

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2012.
  • Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.12083 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.11 807Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)75
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25579
2012-02-25579
2012-03-25579
2012-04-25579
2012-05-25579
2012-06-25579
2012-07-25579
2012-08-25579
2012-09-25579
2012-10-25579
2012-11-25579
2012-12-25579
Summa6 948
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Katja Stenport Wahlsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Skatteverket
Statens kulturråd
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret