Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2012-06-14
UF2012/37438/UD/FIM
Svenska institutet
Box 7434
10391 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83, prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

14. Svenska institutet ska införa tidsredovisning inom samtliga verksamhetsområden och utgiftsområden senast vid halvårsskiftet 2012.

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

7. Svenska institutet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska i samverkan utreda och analysera hur ökade informationsinsatser ytterligare skulle kunna underlätta för arbetskraftsinvandringen från tredjeland till Sverige. I arbetet, som ska utgå från gällande regelverk för arbetskraftsinvandring och från arbetsgivarens behov, ska såväl tredjelandsmedborgares som svenska arbetsgivares behov av information beaktas. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet och redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för detta arbete. Redovisningen ska lämnas senast den 15 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet94 212
ap.1Svenska institutet (ram)94 212

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Underskottet uppgående till 878 000 kronor i avgiftsbelagd verksamhet avseende Sweden Bookshop ska finansieras med anslagsmedel. Ytterligare underskott ska balanseras till 2013.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet112 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)112 515
ap.2.3Demokratiinsatser i Ryssland (ram)3 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)109 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Demokratiinsatser i Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. 

ap.2.4 Östersjösamarbete

Av anslagsposten får högst 600 000 kronor användas för hanteringen av Swedish Baltic Sea Water Award.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet92 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)92 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)27 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)30 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)20 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 3 350 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 5 700 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med ovannämnda regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP om att utforma ett stipendieprogram riktat mot länder med vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med ovannämnda regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP med undantag av geografisk inriktning.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet24 350
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)24 350

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Georgien, Vitryssland och Serbien.

5 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

Av anslagsposten får högst 4 600 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 8263 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.50Inget0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.1ram
ap.2.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.31 000500002015
ap.2.435 00024 5005 0003 5492015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.16 0004 0002 00002014
ap.11.32 0002 000002014
ap.11.422 00015 0007 00002014
ap.11.510 0007 0003 00002014
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.55 0004 0001 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2012 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Serenander
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevision
Justitiedepartementet, SIM
Utrikesdepartementet, EC, USTYR, UP, RS, PLAN
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH, F, JÄM
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Kulturdepartementet, KV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Internationella programkontoret
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Riksföreningen Sverigekontakt