Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2012-05-16
S2012/3717/SFÖ
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Förvaltningspolitisk utveckling

Statskontoret ska redovisa inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete under 2012–2013 med följande uppgifter enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret:

- att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling, samt

- att bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.

 Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 april 2012.

Utredningar, utvärderingar och uppföljningar

Statskontoret ska redovisa hur man arbetar med uppgiften enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret:

- att till regeringen lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppföljningar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 2 april 2012.

Strategisk kompetensförsörjning

Statskontoret ska genomföra en analys av hur myndigheterna arbetar med att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 14 maj 2012 sammanställa och till regeringen (Socialdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Kommunalekonomiska utjämningen

Statskontoret ska löpande följa upp den kommunalekonomiska utjämningen samt analysera och lämna förslag på uppdateringar av olika delmodeller. Statskontoret ska rapportera resultatet till regeringen (Finansdepartementet).

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret71 076
ap.3Statskontoret (ram)71 076

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 1023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 840
2012-02-255 840
2012-03-255 840
2012-04-255 840
2012-05-255 840
2012-06-255 983
2012-07-255 983
2012-08-255 983
2012-09-255 983
2012-10-255 983
2012-11-255 983
2012-12-255 978
Summa71 076
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Oskar Thorslund
Kopia till

Justitiedepartementet/SI
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet/ESIS
Socialdepartementet/VS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SSA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Miljödepartementet/S
Kulturdepartementet/SAM
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Krus
Riksrevisionen