Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:4

2012-06-07
SB2012/4279/EUK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
112 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) regleras av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier. Däri anges myndighetens ansvarsområde och uppgifter.

De medel inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information som ställs till Sieps förfogande utgörs av anslagsposterna 1 och 2 (ap. 1 och ap. 2). För budgetåret 2012 uppgår ap. 1 till 13,842 mnkr och ap. 2 till 1,7 mnkr.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier15 542
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 842
ap.2Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)1 700
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.5Medel för EU-information (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 300
ap.6Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor (ram)3 300
Disponeras av Regeringskansliet/Statsrådsberedningen200
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

22 februari

  3 maj

30 juli

26 oktober

ap.2 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Svenska institutet för europapolitiska studier ska mot rekvisition månadsvis utbetala 141 666 kronor till Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) för informationsinsatser avseende rekrytering till EU.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget används för EU-information som genomförs inom Statsrådsberedningen. Medlen ställs till Regeringskansliets/ Statsrådsberedningens disposition.

ap.5 Medel för EU-information

ap.6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Bidrag lämnas enligt en förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor.

Upp till 350 000 kronor får användas för finansiering av administration för anslagsposten samt för kostnader betingade av informaions- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14153 %0
ap.251Inget0
ap.36Inget0
ap.599Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 338
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 296
2012-02-251 296
2012-03-251 296
2012-04-251 296
2012-05-251 296
2012-06-251 296
2012-07-251 296
2012-08-251 296
2012-09-251 296
2012-10-251 296
2012-11-251 296
2012-12-251 286
Summa15 542
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
9:1 ap.2Informationsinsatser avseende rekrytering till EU
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kompetensrådet för utveckling i staten
Ungdomsstyrelsen