Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2012-06-20
Fö2012/1251/SSK
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Senast vid utgången av 2012 ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

Återapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden. 

Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser. Vidare ska Kustbevakningen redovisa antalet patrulltimmar och antalet uppdrag som genomförts av kombinationsfartygen i 001-klassen.

Mål 2

Kustbevakningens arbete med övervakning av miljön ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska därmed särskilt bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg minskar jämfört med tidigare år. Vidare ska Kustbevakningens förebyggande arbete med övervakning av miljön bidra till att dumpningen till sjöss minskar jämfört med tidigare år.

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Kustbevakningen ska fortsatt vidareutveckla arbetsmetoder för att bekämpa brott inom myndighetens anvarsområde. Kustbevakningen ska inom ramen för detta medverka i arbetet med att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten. 

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen.

Mål 4

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av arbetsmetoder,  utveckla urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter.

Återraportering

4. Kustbevakningen ska redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen, fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss.

5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange; antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Prognoser

6. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

7. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för miljöräddningstjänst, informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta. 

Vid brådskande miljöräddningstjänstinsatser kopplade till internationella samarbetsavtal, utöver de avtal som regleras i myndighetens instruktion, ska Kustbevakningen i nära anslutning till insatsens inledning informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och de åtgärder myndigheten avser vidta.

Effektivitet och god hushållning

8. Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

9. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012.

10. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för myndighetens samarbetsavtal med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen999 473
ap.1Kustbevakningen (ram)999 473

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 6 015 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.129 984Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 990 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2012-2014.

 (tkr)Antal Anskaffat t.o.m. 2010 Prognos 2011 Beräknat 2012 Beräknat 2013 Beräknat 2014 
 Investeringar
 

 

 

 

 

 
Flygplan, typ 501 3662 600
 

 

 

 
Större kombinations-fartyg, typ 001 31 162 000

2 900

 4 000
 

 
Kombinations-fartyg, typ 031 4187 400

446 500

401 100 

 15 000
 
Övervaknings-fartyg, typ 312 519 800

38 100

 

97 100

 

45 000


 
Svävare 1 3 100

 

11 000


 

 

 
Övriga investeringar
 

 

 

40 000

 50 000 50 00050 000 
Summa investeringar
 
 2 034 900

 

538 500

 

552 200

 

110 000

 50 000
Lån
 

 

538 500

427 200

 

 110 000

 50 000
EU-bidrag


 125 000
 

 
Summa finansiering
 

 

 

538 500

 

552 200

  

110 000

 50 000

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som komplement i valutahanteringen.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2583 289
2012-02-2583 289
2012-03-2583 289
2012-04-2583 289
2012-05-2583 289
2012-06-2583 289
2012-07-2583 289
2012-08-2583 289
2012-09-2583 289
2012-10-2583 289
2012-11-2583 289
2012-12-2583 294
Summa999 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet006 0006 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentlig rättslig verksamhet

1. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

2. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgälden enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:1 Kustbevakningen. Undantaget gäller för utrustning som anskaffas i samband med deltagandet i EU:s marina insats Atalanta.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Mikael Wolfbrandt
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/Po
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet, ESL, MFI, MFU, SSP
Finansdepartementet/BA, SKA S3
Näringsdepartementet/TE
Landsbygdsdepartementet/JFS
Miljödepartementet/NM, KL
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen