Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2012-04-26
Fö2012/516/MFU
Totalförsvarets forskningsinstitut
16490 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskningen

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar av dessa. 

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten och den svenska krisberedskapen samt att öka skyddsnivån för svensk personal i insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.  

Bland annat ska omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.   

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 20 september 2011 (Fö2011/1425/MFU). Senast den 20 september 2012 ska Totalförsvarets forskningsinstitut efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma med kostnadsberäknade projektförslag avseende CBRN-forskningen för 2013.  

Återrapportering 

Uppnådda resultat ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas.

2. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet NORDEFCO stödja Försvarsmakten i frågor som faller inom myndighetens kompetensområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet.

3. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Försvarsunderrättelsverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

4. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Verksamheten inriktas av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna.

5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

6. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska lämnas inom nedan angivna områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4. Det närmare innehållet bestäms i dialog mellan Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut. Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén). Myndigheten ska driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet,
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
 • upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
 • fortsätta sitt arbete till stöd för Sveriges deltagande i Proliferation Security Initiative samt 
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i rymdfrågor, i synnerhet beträffande förhindrande av kapprustning i rymden.

7. Effektivisering och rationalisering av verksamheten

Återrapportering

Utöver vad som framgår av regeringens beslut om effektiviseringar och rationaliseringar inom Totalförsvarets forskningsinstitut (Fö2008/3334/MFU, delvis, Fö2011/613/MFU, delvis) ska redovisningen inkludera relevanta nyckeltal, exempelvis medeltimpriser och debiteringsgrad. Redovisningen ska vara rensad från sidoeffekter eller s.k. mixeffekter.

8. Budget för avgiftsbelagd verksamhet m. m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

2

Organisationsstyrning

9. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

10. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

3

Uppdrag

11. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget lämna förslag till inriktning av verksamheten inom området.

Senast den 20 september 2012 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag för budgetåret 2013.

12. Rapporteringsskyldighet

Totalförsvarets forskningsmyndighet ska om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten har deltagit i.

13. Inriktning för CBRN-området

I budgetunderlaget ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området indelat i kategorierna 

 • förebyggande och riskreducerande åtgärder,
 • upptäcka och varna,
 • identifiera och verifiera,
 • fysiskt skydd och
 • konsekvenshantering

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut163 614
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)46 278
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)101 501
ap.4Internationell verksamhet (ram)15 835

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 3883 %0
ap.23 0453 %0
ap.44753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2513 635
2012-02-2513 635
2012-03-2513 635
2012-04-2513 635
2012-05-2513 635
2012-06-2513 635
2012-07-2513 635
2012-08-2513 635
2012-09-2513 635
2012-10-2513 635
2012-11-2513 635
2012-12-2513 629
Summa163 614
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor189 0040916 096917 096-1 000188 004
Tjänsteexport0010 0009 0001 0001 000
Summa189 0040926 096926 0960189 004
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

2. Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera eventuella framtida omställningskostnader med anledning av den reformering av stödverksamheten som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) har lämnat förslag till.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Sara Bergdahl
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret