Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2012-06-14
N2012/3052/TE
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
60173 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2012 – 2016 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari 2012,

den 22 februari 2012,

den 3 maj 2012,

den 30 juli 2012 samt

den 26 oktober 2012.

2

Organisationsstyrning

Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande marknadsövervakning samt regelgivning, tillsyn och tillståndsgivning i syfte att främja en effektiv konkurrens på marknaderna inom myndighetens ansvarsområde.

Transportstyrelsen ska utveckla sitt arbete med regelförenkling.

Transportstyrelsen ska bistå Rymdstyrelsen i arbetet med de europeiska satellitnavigeringssystemen Galileo och European Geostationary Navigation Overlay (EGNOS).

3

Uppdrag

 1. Transportstyrelsen ska senast den 30 mars 2012 lämna en redovisning av finansieringen av myndighetens verksamhet enligt det förslag myndigheten redovisat till Regeringskansliet i juni 2011 (N2011/3931/TE). Av redovisningen eller av budgetunderlaget ska även framgå myndighetens eventuella framtida behov av anslagssparande eller anslagskredit som överskrider 3 procent för att, inom givna anslagsramar, kunna hantera tillfälliga variationer i verksamhetsvolym eller nytillkommande verksamhet. Detta mot bakgrund av att Transportstyrelsen långsiktigt behöver kunna anpassa sin verksamhet till nya och förändrade krav, inte minst till följd av utvecklingen av regelverk internationellt och i EU. Transportstyrelsens verksamhet behöver kunna anpassas kontinuerligt, då verksamheten i sin helhet i regel inte kommer kunna tillåtas expandera i takt med att nya uppgifter tillkommer.
 2. Transportstyrelsen ska för körkortsärenden redovisa och analysera handläggningstider för olika slag av ärenden. Av redovisningen ska framgå vilken kvalitet som myndigheten bedömer bör gälla för verksamheterna långsiktigt, de krav detta ställer samt en sårbarhetsanalys vad gäller de till körkort knutna elektroniska systemen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2012.
 3. Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

 4. I sitt budgetunderlag för 2013 – 2015 ska Transportstyrelsen lämna förslag om indelning av sitt förvaltningsanslag i två anslagsposter. En anslagspost ska avse verksamhet som finansieras med skatteintäkter och en anslagspost avse verksamhet som är avgiftsbelagd. Förslaget ska innebära att saldot på statens budget inte förändras i förhållande till de beslut och beräkningar som gjordes i samband med beslut om statens budget för 2011.

 5. Transportstyrelsen ska göra en översyn av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 december 2012. Samråd ska ske med berörda myndigheter.

 6. Transportstyrelsen ska redovisa vilka insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att underlätta för små- och medelstora företag. Transportstyrelsen ska även föreslå en ordning som syftar till att identifiera ideella föreningar och motsvarande organisationer som förvaltar kulturhistoriska värden på ett sådant sätt att någon form av subvention i förhållande till Transportstyrelsens ordinarie avgiftssättning kan vara motiverad. I uppdraget ingår att redovisa olika metoder för finansiering av de eventuella underskott som en sådan subventionering skulle innebära. Utgångspunkten för förslaget ska vara att Transportstyrelsen inte ska bedöma kulturhistoriska värden. Transportstyrelsen ska samråda med Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer samt andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en delrapport senast den 1 mars 2012 och i en slutrapport senast den 1 mars 2013.

 7. Transportstyrelsen har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och tilldelas medel från det under Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:11 Inspire. Transportstyrelesen ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti 2012 och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i annat fall på datateman.

 8. Transportstyrelsen ska analysera på vilket sätt myndigheten, inom sitt ansvarsområde, ska hålla grunddata tillgänglig och sökbar på ett ändamålsenligt sätt. Tillvägagångssättet ska vara lika för samtliga trafikslag. I den mån det behövs ska styrelsen inhämta synpunkter från berörda aktörer. Styrelsen förutsätts inrätta en ordning som särskilt beaktar de bestämmelser som följer av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Senast den 1 mars 2013 ska styrelsens webbplats återge en sådan ordning. Transportstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Transportstyrelsen ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2012. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.1Väghållning - del till Transportstyrelsen (ram)0

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 500
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 500
Disponeras av Domstolsverket10 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)10 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 300
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 300
Disponeras av Transportstyrelsen210 200
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)210 200
Disponeras av Trafikverket40 000
ap.3Trängselskatt: Admin - del till TRV (ram)40 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.3 Trängselskatt: Admin - del till TRV

Trafikverket får använda medel från anlagsposten 3 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen1 984 773
ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)1 984 773
ap.2Transportstyrelsen - del Regl av ack underskott avgiftsverksamhet (ram)0

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten får användas till Transportstyrelsens verksamhet som inte finansieras med avgifter som myndigheten disponerar, andra anslag eller övriga intäkter. Utöver vad som följer av andra beslut får anslaget användas till 

 • Bidrag på 14 miljoner kronor som ska lämnas till Rikspolisstyrelsen för kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.
 • STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).
 • Arbete inom ramen för Sjösäkerhetsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Väghållning
ap.10Inget0
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.11 000Inget0
ap.21 150Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4230Allt0
ap.521 020Allt0
1:12 Transportstyrelsen
ap.199 23997 8430
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Transportstyrelsen
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Väghållning
ap.1450 00081 00081 000243 0002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om ramanslaget 1:1 Väghållning bemyndigas Transportstyrelsen att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor 2013-2017. Åtagandena ska avse investeringar i de centrala tekniska systemen, inklusive betalsystemet, avseende trängselskattesystemet i Göteborg samt för vägavgiftssystemet för bro över Motalaviken på riksväg 50.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)450 000
- varav INVESTERING450 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Transportstyrelsen får ta upp lån om högst 450 000 000 kronor för investeringar i de centrala tekniska systemen, inklusive betalsystemet, avseende trängselskattesystemet i Göteborg samt för vägavgiftssystemet för bro över Motalaviken på riksväg 50. Låneramen avseende dessa system inkluderar räntekostnader för lånen. Utnyttjande av låneramen ska ske efter samråd med Trafikverket.

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25182 915
2012-02-25182 915
2012-03-25182 915
2012-04-25182 915
2012-05-25182 915
2012-06-25182 915
2012-07-25182 915
2012-08-25182 915
2012-09-25182 915
2012-10-25182 915
2012-11-25182 915
2012-12-25182 908
Summa2 194 973
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25833
2012-02-25833
2012-03-25833
2012-04-25833
2012-05-25833
2012-06-25833
2012-07-25833
2012-08-25833
2012-09-25833
2012-10-25833
2012-11-25833
2012-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25192
2012-02-25192
2012-03-25192
2012-04-25192
2012-05-25192
2012-06-25192
2012-07-25192
2012-08-25192
2012-09-25192
2012-10-25192
2012-11-25192
2012-12-25188
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25958
2012-02-25958
2012-03-25958
2012-04-25958
2012-05-25958
2012-06-25958
2012-07-25958
2012-08-25958
2012-09-25958
2012-10-25958
2012-11-25958
2012-12-25962
Summa11 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 333
2012-02-253 333
2012-03-253 333
2012-04-253 333
2012-05-253 333
2012-06-253 333
2012-07-253 333
2012-08-253 333
2012-09-253 333
2012-10-253 333
2012-11-253 333
2012-12-253 337
Summa40 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt: Admin - del till TRV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag89 00831 54453 11557 155-4 040116 512
Försäljning av personliga skyltar-2 992-1 5391 2002 739-1 539-6 070
Övriga uppdrag6 625-26215 43015 660-2306 133
Adm. felparkeringsavgifter31 7486 22218 70012 6966 00443 974
Summa124 38935 96588 44588 250195160 549
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften69 95720 279853 523845 5677 95698 192
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534083 1441 126 171991 509134 662217 806
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253402 66489 08489 103-192 645
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253400282 331282 33100
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.25340-35 65631 64551 696-20 051-55 707
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

 1. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning. Transportstyrelsen disponerar resultatet av denna verksamhet för registerändamål under 2012. I årsredovisningen ska Transportstyrelsen lämna en särskild redovisning över hur aktuella medel har använts.  
 2. Transportstyrelsen får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
 3. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens kostnader för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras10 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

För verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse erhåller Transportstyrelsen bidrag på högst 15 000 000 kronor från Trafikverket. Inkomsterna disponeras av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen erhåller bidrag om högst 10 000 000 kronor från intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter. Inkomsterna ska föras till inkomsttitel 2534.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Charlotte Ottosson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, MK och ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Trafikanalys
Trafikverket