Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2012-06-07
A2012/1929/A
A2012/826/A
Arbetsförmedlingen
11399 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66, prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2012 särskilt redovisa en beskrivning och analys av verksamhetens kostnadseffektivitet.

2

Organisationsstyrning

Under 2012 införs ett nytt arbetssätt avseende uppdragen 1–3. Det nya arbetssättet genomförs under året.

3

Uppdrag

Övergripande

Arbetsförmedlingen ska i sina redovisningar till Regeringskansliet, där det är möjligt och relevant, redovisa statistik och analyser uppdelat på 
– kön, 
– ålder, 
- utbildningsbakgrund,
– inrikes och utrikes födda, och
– personer med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1. Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska öka kvaliteten och aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar och erbjuda effektiva aktiviteter för att bidra till en hög aktivitetsnivå.

Återrapportering 
Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 och i samband med årsredovisningen för 2012 redovisa hur handläggartätheten i jobb- och utvecklingsgarantins olika faser samt i jobbgarantin för ungdomar har ökat jämfört med 2011. Redovisningen ska omfatta vad förstärkningen har inneburit för att öka kvaliteten och deltagarnas aktivitetsnivå. Vidare ska redogöras för hur stor ökningen varit av antalet möten mellan arbetslösa och arbetsförmedlare jämfört med 2011, vilka aktiviteter deltagarna i faserna ett och två deltagit i, vilka typer av sysselsättningar deltagarna i sysselsättningsfasen erbjudits och hur lång tid besluten avser (utifrån individens behov och risken för inlåsning). En analys ska även göras av hur tillsättningen av sysselsättningsplatser genomförs. Redovisningen ska inkludera en jämförelse med föregående år. Arbetsförmedlingen ska även redovisa kontrollarbetet av anordnare av sysselsättningsplatser.

2. Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska under 2012 införa ett nytt sätt att arbeta med personer som är arbetslösa och som inte deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.

De arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem med störst behov, dvs. dem som löper störst risk för långvarig arbetslöshet. Dessa ska ges fördjupade förmedlingsinsatser. De får också anvisas till program före inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet platser i konjunkturberoende program utanför garantierna beräknas till cirka 35 000 årsplatser, varav 8 000 inom arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. Inom ramen för detta får högst 400 årsplatser användas för de ungdomar som löper störst risk för långvarig arbetslöshet.

De öppet arbetslösas individuella handlingsplaner ska utformas med hänsyn till detta nya arbetssätt. Arbetsförmedlingen ska utveckla arbetsmetoder som möjliggör en kontinuerlig uppdatering av handlingsplanen.

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska månadsvis och i samband med årsredovisningen för 2012 redovisa resultatet av arbetet med de personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet, särskilt avseende omsättning till arbete respektive utbildning för dem som tagit del av stödet i form av fördjupade förmedlingsinsatser och i förekommande fall programinsatser utanför garantierna. 

Arbetsförmedlingen ska varje kvartal redovisa resultatet av arbetet med handlingsplanerna, inklusive uppdateringsfrekvens och i vilken utsträckning förnyade bedömningar har gjorts. Även ökningen av antalet möten mellan arbetslösa och arbetsförmedlare jämfört med 2011 ska redovisas.

3. Fler personliga möten

Täta möten utgör ett viktigt stöd för den enskilde, men är också ett grundläggande steg för förbättrad uppföljning och säkerställandet av arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Jämfört med 2011 ska antalet personliga möten öka mellan arbetsförmedlare och arbetslösa utanför garantierna som inte omfattas av olika former av fördjupade förmedlingsinsatser. Efter en viss tids arbetslöshet ska tätare möten hållas.

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 och i samband med årsredovisningen för 2012 redovisa antalet personliga möten som de arbetslösa har haft med en arbetsförmedlare och analysera hur antalet möten har påverkat sökaktiviteten. En jämförelse ska göras med 2011. Statistiken ska delas upp på ett ändamålsenligt sätt. Såväl genomsnitt som spridningsmått ska redovisas.

4. Systemstöd

I regleringsbrevet för 2011 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att senast den 30 juni 2013 ha utvecklat och implementerat ett nytt ärendehanteringssystem. Systemstödet ska säkra att aviserade reformer i arbetslöshetsförsäkringen kan införas den 1 juli 2013.

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska senast en månad efter slutet av respektive tertial redovisa hur utvecklingen och genomförandet av de olika delarna i det nya systemstödet fortlöper i förhållande till tidsplan, vilka åtgärder Arbetsförmedlingen vidtar för att motverka eventuella risker för förseningar och eventuella behov av åtgärder från regeringens sida. Arbetsförmedlingen ska också redovisa hur många som återstår att certifieras för att arbeta i AIS. Redovisningen ska omfatta hur systemstödet säkrar aviserade reformer i arbetslöshetsförsäkringen.

5. Kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetssökande fortsatt i hög utsträckning erbjuds plats hos kompletterande aktörer och att kompletterande aktörer i ökad utsträckning tillhandahålls inom ramen för ett valfrihetssystem. 

Återrapportering  
Senast den 15 juni 2012 ska Arbetsförmedlingen beträffande kompletterande aktörer redovisa

a. vilka tjänster som upphandlats, kostnaderna för dessa, vilka kompletterande aktörer som anlitats, hur många individer som omfattats, på vilka grunder deltagarna valts ut, i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits, sysselsättning efter avslutad insats samt en beskrivning och analys av resultaten i förhållande till motsvarande insatser hos Arbetsförmedlingen där det är tillämpligt,

b. vilka insatser som genomförts för att öka valfriheten och vad insatserna lett till, överväganden som gjorts i det arbetet samt en tidsplan för när olika typer av tjänster beräknas kunna erbjudas i ett valfrihetssystem, och

c. vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att säkerställa att de kompletterande aktörerna agerar på ett sätt som står i överensstämmelse med arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.

Redovisningen ska avse 2011 och första tertialen 2012. Av den ska framgå även hur samverkan genomförts med trygghetsorganisationerna utifrån regeringsuppdraget om upphandling av kompletterande aktörer (A2008/3628/A). Senast den 15 oktober 2012 ska en uppdaterad lägesrapport redovisas. I samband med årsredovisningen för 2012 ska motsvarande information redovisas för hela 2012.

6. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla sina arbetsgivarkontakter för att stödja personer med en svag förankring på arbetsmarknaden och underlätta för de arbetsgivare som har svårt att rekrytera.

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 och i samband med årsredovisningen för 2012 redovisa insatser och resultat.

7. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete


a. Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt i de sjukfall där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång i arbete. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen. Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvaret mellan myndigheterna i de situationer där den enskilde övergår från den ena till den andra myndighetens ansvarsområde.

Kunskaperna om hur rehabiliteringsinsatser påverkar den försäkrades möjlighet att utveckla arbetsförmåga och dess effekter på sjukfallslängderna är otillräckliga och behöver utvecklas. Rehabiliteringssatsningen ska därför genomföras på ett sådant sätt att verksamhetens effekter kan utvärderas genom vetenskapliga metoder. Utvärderingen bör särskilt fokusera på hur förstärkta insatser i samarbete påverkar arbetsförmågan och sjukfallslängderna. Effektutvärderingen ska utformas i samråd med Inspektionen för socialförsäkringen.

Återrapportering
Myndigheterna ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande inklusive hur de tillgängliga medlen avses användas och hur satsningens effekter kommer att utvärderas. En delredovisning avseende vidtagna insatser under första tertialen 2012, ska lämnas senast den 15 juni 2012. En samlad redovisning för 2012 ska lämnas senast den 22 februari 2013. En redovisning av verksamhetens effekter ska redovisas senast den 30 april 2014. Samtliga återrapporteringar ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

b. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Stödet till unga med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för sitt samarbete, inom samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer, stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Återrapportering
Myndigheterna ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande. En delredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2012. En samlad redovisning för 2012 ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.

c. Arbetslivsintroduktion

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 redovisa en fördjupad analys av programmet arbetslivsintroduktion. Analysen ska avse verksamheten under 2010, 2011 och första tertialen 2012. I analysen ska ingå vilka typer av insatser Arbetsförmedlingen har tillhandhållit, aktivitetsnivån samt en beskrivning av deltagarna, bl.a. hur länge de har varit frånvarande från arbetsmarknaden, utbildningsnivå och var i landet de bor. Vidare ska analysen innehålla en uppföljning av vad som har hänt med deltagarna efter avslutad arbetslivsintroduktion, dvs. hur stor andel som gått vidare till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet eller lämnat programmet för någonting annat, t.ex. arbete eller utbildning.

8. Etablering av vissa nyanlända

a. Analys av genomförandet 

Återrapportering  
Arbetsförmedlingen ska redovisa en analys av genomförandet och resultatet av myndighetens uppdrag rörande etablering av vissa nyanlända invandrare. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2012 och den 22 februari 2013. I redovisningen ska särskilt följande aspekter av reformen analyseras och kommenteras: etableringsplanernas utformning med hänsyn till de nyanländas skiftande behov och situation, behov av utveckling av arbetsförberedande insatser, hälsofrämjande insatser, bedömning av prestationsförmåga, ledtiderna i de olika delarna i etableringsprocessen samt valfrihetssystem med etableringslotsar.

b. Samverkan och samordning

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända. I detta arbete ska särskilt beaktas
• ansvar och roller för socialt stöd m.m. till nyanlända,
• ersättningar som är väsentliga för den nyanländes försörjning,
• landstingens medverkan i etableringsprocessen,
• samverkan och samordning på lokal nivå.
Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Återrapportering
En delrapport ska lämnas senast den 15 juni 2012 och en slutrapport senast den 22 februari 2013. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna denna redovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). I rapporten ska framgå vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

c. Bosättning

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska efter samråd med SKL föreslå och genomföra åtgärder för att utveckla och effektivisera arbetet med att skapa beredskap och kapacitet för bosättning samt med den faktiska bosättningen av nyanlända invandrare. Myndigheterna ska i detta sammanhang också se över möjligheterna till en samlad redovisning av uppgifter gällande bosättningsarbetet

Återrapportering  
Myndigheterna ska gemensamt redovisa resultatet senast den 15 september 2012. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna redovisningen till Regeringskansliet(Arbetsmarknadsdepartementet). Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna och planerade åtgärder, resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.  

d. Handläggningstider i folkbokföringsärenden angående invandring

Återrapportering  
Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska i samverkan analysera orsakerna till långa handläggningstider i vissa folkbokföringsärenden som avser nyanlända invandrare som omfattas av etableringsreformen. Myndigheterna ska föreslå och vidta åtgärder i syfte att påskynda folkbokföring. Registrering av familjerättsliga förhållanden ska särskilt beaktas. Skatteverket ska samordna och lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). En delrapport ska lämnas senast den 15 juni och en slutrapport ska lämnas senast den 22 februari 2013.

9. Utvecklingsanställning hos Samhall AB

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen till utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 36 b §. Den 1 januari 2013 får antalet som mest uppgå till 1000 personer. Utvecklingsanställningarna ska föregås av en tre månader lång anvisning till förberedande insatser i Samhalls regi.

Återrapportering
Antalet personer som anvisats utvecklingsanställning enligt ovan ska redovisas senast den 15 juni och i samband med årsredovisningen för 2012.

10. Kulturarvslyftet

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer till Kulturarvslyftet enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet. Arbetsförmedlingen ska i första hand prioritera dem som har deltagit i arbetslivsintroduktionen. I andra hand ska Arbetsförmedlingen anvisa personer som omfattas av insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som får sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och kan antas komma att förbruka dagarna med sådan ersättning inom tolv månader, eller får tidsbegränsad sjukersättning enligt 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Återrapportering
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni och i samband med årsredovisningen för 2012. Av redovisningen ska framgå antalet personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen och antalet personer som kommer direkt från sjukförsäkringen.

11. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år. Minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB och minst 40 procent av de nya deltagarna i trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

Återrapportering
Uppdraget samt medelsanvändningen för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inklusive kostnader för experter som deltar i sådana ärenden, ska redovisas i samband med årsredovisningen 2012.

Arbetsförmedlingen ska vidare senast den 15 juni 2012

a. redovisa hur sammansättningen av gruppen anställda med stöd av lönebidrag har förändrats och hur man arbetar för att säkerställa en god kvalitet i beslut om subventionsgrad, och

b. redovisa myndighetens bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar avseende lönebidrag. En bedömning ska göras av såväl upptäckta fel som av de s.k. mörkertalen. (Mörkertal är de felaktiga utbetalningar som finns men som normalt inte upptäcks i den ordinarie handläggningen.)

12. Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning ska genomföras varje år. Arbetsförmedlingen ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande.

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2013 redovisa en interimistisk undersökning som inte är kopplad till Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) och senast den 31 mars fr.o.m. 2014 redovisa en årligen återkommande undersökning kopplad till AKU fr.o.m. 2014. I undersökningarna ska det skapas förutsättningar för jämförbarhet med de tidigare undersökningar om funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen redovisat. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) initiera undersökningarna.

13. Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland

Arbetsförmedlingen, Svenska Institutet och Migrationsverket ska i samverkan utreda och analysera hur ökade informationsinsatser ytterligare skulle kunna underlätta för arbetskraftsinvandringen från tredjeland till Sverige. I arbetet, som ska utgå från gällande regelverk för arbetskraftsinvandring och från arbetsgivarens behov, ska såväl tredjelandsmedborgares som svenska arbetsgivares behov av information beaktas. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet och redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för detta arbete.

Återrapportering  
Redovisningen ska lämnas senast den 15 oktober 2012.

14. Kontrollfunktionen

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska följa upp och redogöra för effekterna av de åtgärder inom kontrollfunktionen som myndigheten har genomfört under de senaste två åren.

Återrapportering
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2012. En delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2012 avseende införandet av indikatorer för att följa kontrollen av arbetssökande som söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

15. Återbetalning av statsbidrag

16. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att prioritera och utveckla arbetet med prognos för verksamheten och de anslag myndigheten disponerar.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Återrapportering
Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2012–2016 den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda, etablering av vissa nyanlända invandrare samt insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Eventuella avvikelser från de av regeringen beräknade volymerna avseende program och insatser ska motiveras. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt. 

Arbetsförmedlingen ska vidare vid prognostillfällena:
– Redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för 2012 ska vara månadsfördelad.
– Redovisa förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnad prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras.
– Särredovisa aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar under 2012. Vidare ska inflödet och utflödet av antalet deltagare och genomsnittkostnad per deltagare i respektive insats redovisas och analyseras. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska också lämnas för prognosperioden.
– Redovisa in- och utflöde av deltagare i aktiviteter anordnade av kompletterande aktörer. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.
– Redovisa in- och utflöde av nyanlända invandrare som har rätt till etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.
– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) för respektive år under prognosperioden.
– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av andelen personer som uppbär arbetslöshetsersättning av det totala antalet inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen för respektive år under prognosperioden. Prognosmodell, antaganden och faktorer som påverkar prognosen ska redovisas.
– Utfall och prognos för antalet programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd fördelat per insats.
– Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för innevarande år.
– Beräknade skattekrediteringar och antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning och styckkostnad för respektive grupp.

a. Coacher över tröskeln
Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en gemensam lägesrapport om försöket med coacher över tröskeln.

b. Tertialuppföljningar 
Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial.

i) Vilka åtgärder Arbetsförmedlingen genomfört och vilka resultat som uppnåtts utifrån myndighetens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken. Den första redovisningen ska även innehålla helårssiffror för 2011 och redovisningen av tertial 3 helårssiffror för 2012.

ii) Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror.

c. Ekonomiskt utfall
Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser: 
– utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Beträffande det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisningen särskilja kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, övriga insatser, ersättning till etableringslotsar och verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi.
– inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,
– beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb,
– antalet deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd, och
– villkor med högst-begränsning.

d. Arbetsmarknadsrapport
Arbetsförmedlingen ska senast den 1 juni 2012 lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

e. Arbetsmarknadspolitiska program
Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2011 senast den 1 maj 2012.

f. Ungdomar

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 april 2012 redovisa hur man arbetar med att bidra till att ungdomar ska få ett arbete, med särskilt avseende på de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden.

g. Plan för utvecklad redovisning

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 redovisa vilka åtgärder myndigheten planerar att vidta för att utveckla redovisningen av hur förvaltningsanslaget används, kostnadseffektiviteten och kopplingen mellan utgiftsutvecklingen på förvaltningsanslaget och Arbetsförmedlingens sakanslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen997 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)997 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2011 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 januari 2012. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2011 och sker fram till och med den 12 januari 2012 ska redovisas mot 2011 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2012/2013.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen900 000
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)900 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättning till etableringslotsar och kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i under det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3a–i, 6, 8, 9 och 12.

3. Av anslagsbeloppet får tillfälligt under 2012 högst 25 000 000 kronor användas för verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi. Medlen får endast användas inom geografiska områden där etableringslots, upphandlad enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, saknas.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

5. Anslagsbeloppet får användas för skäliga rese- och flyttkostnader vid anvisning för bosättning enligt förordningen (2010:408) om mottagning för bosättning av vissa nyanlända invandrare för personer som inte vistats vid Migrationsverkets anläggningsboende.

6. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att delta i etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

7. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att kunna delta i sfi och samhällsorientering enligt en upprättad etableringsplan enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 185 502
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)6 731 502
ap.2Nyanländas etablering (ram)454 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsbeloppet får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader utom för verksamheten med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer. 

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen34 521 815
ap.1Aktivitetsstöd (ram)15 844 413
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)16 247 898
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 429 504

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 f §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2011 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2012. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2011 och sker fram till och med den 12 januari 2012 ska redovisas mot 2011 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2012/2013.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen8 277 281
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)8 277 281
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 910
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)1 910
Disponeras av Kammarkollegiet18 790
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)18 790

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för rogramperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program användas för:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2011 (A2011/2830/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen. (11 §),
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §),
c) Upphandlad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens (30 §),
d) Fördjupad kartläggning och vägledning (30 §),
e) Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering (30 §),
f) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §),
g) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag om högst 72 000 000 kronor lämnas till folkhögskoleutbildningar för ungdomar. Utbildningen ska uppgå till tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning. Beslut om insatsen får fattas till och med den 31 december 2012. (30 §),
h) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§),
i) Yrkeskompetensbedömning (33 a §),
j) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning inom Arbetslivsintroduktion (33 b §).

4. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas för (18 §):
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §),
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår (18 §),
c) Arbetsmarknadsutbildning inom sysselsättningsfasen med högst 144 000 000 kronor. Insatserna ska leda till arbete i anslutning till avslutad utbildning. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna.

5. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar användas för:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §),
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).

6. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsbeloppet får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag.

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och anordnarstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. De med störst behov inom jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 får ta del av det förhöjda handledarstödet.

11. Av anslagsbeloppet får 100 000 000 kronor som en utfasning tillfälligt under 2012 användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi inom ramen för jobbgaranti för ungdomar. Övervägande delen av resurserna för sådan jobbcoachning ska dock användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

12. Anslagsbeloppet får användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i enlighet med regeringens beslut den 15 december 2011.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2013 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2012 pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen12 261 064
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)12 261 064

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmågs.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 64 procent.

5. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.149 850Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.145 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1201 9453 %0
ap.213 6203 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1792 221Inget0
ap.2812 395Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1413 864Inget0
ap.20Allt0
ap.40Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1613 143Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:3 ap.71:3 ap.4100 %
1:3 ap.51:3 ap.4100 %
1:3 ap.31:3 ap.4100 %
1:3 ap.61:3 ap.4100 %
1:3 ap.81:3 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.3ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1520 000362 000146 00002014
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.13 290 0001 590 0001 600 000100 0002015
ap.410 00010 000002014
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.111 000 0008 500 0001 734 856765 1442015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)550 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)470 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25598 792
2012-02-25598 792
2012-03-25598 792
2012-04-25598 792
2012-05-25598 792
2012-06-25598 792
2012-07-25598 792
2012-08-25598 792
2012-09-25598 792
2012-10-25598 792
2012-11-25598 792
2012-12-25598 790
Summa7 185 502
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport8 91542434 60534 512939 432
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb.

6. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

7. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Marianne Wigselius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitidepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Försäkringskassan
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting
Arbetslöshetskassornas Samorganisation