Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:34

2012-03-29
U2012/2095/UH
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Kungl. Musikhögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm ska anordna utbildning inom utbildningsområdet musik.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan ska anordna utbildning av pianostämmare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan ska anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:61

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm118 592
ap.1Takbelopp (ram)118 592

Villkor för anslag 2:61

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:62

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm7 604
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)7 604

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm24 823
ap.34Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition (ram)3 744
ap.35Utvecklingsmedel (ram)18 156
ap.36Lokalkostnader (ram)2 923

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:62 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.340Allt0
ap.350Allt0
ap.360Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
2:48 ap.22:61 ap.1100 %
2:48 ap.42:61 ap.1100 %
2:48 ap.52:61 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)14 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 586
2012-02-2512 586
2012-03-2512 586
2012-04-2512 586
2012-05-2512 586
2012-06-2512 586
2012-07-2512 586
2012-08-2512 586
2012-09-2512 586
2012-10-2512 586
2012-11-2512 586
2012-12-2512 573
Summa151 019
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:61 ap.1Takbelopp
2:62 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:71 ap.34Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition
2:71 ap.35Utvecklingsmedel
2:71 ap.36Lokalkostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Kungl. Musikhögskolan i Stockholm får ta ut och disponera avgifter för caféverksamhet i högskolans nuvarande lokaler fram till dess att verksamheten, när nya lokaler färdigställts, kan överlåtas på en entreprenör, dock längst t.o.m. den 31 december 2014.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer