Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:33

2012-03-29
U2012/2094/UH
Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har beslutat om Kungl. Konsthögskolans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kungl. Konsthögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. Konsthögskolan ska anordna utbildning inom utbildningsområdet konst.

Särskilt åtagande

Högskolan ska utdela tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:59

Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan58 956
ap.1Takbelopp (ram)58 956

Villkor för anslag 2:59

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:60

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan4 301
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)4 301

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan1 276
ap.32Lokalkostnader (ram)1 235
ap.33Stipendier (ram)41

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.320Allt0
ap.330Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
2:47 ap.32:59 ap.1100 %
2:47 ap.42:59 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
ap.3ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 377
2012-02-255 377
2012-03-255 377
2012-04-255 377
2012-05-255 377
2012-06-255 377
2012-07-255 377
2012-08-255 377
2012-09-255 377
2012-10-255 377
2012-11-255 377
2012-12-255 386
Summa64 533
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Konsthögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:59 ap.1Takbelopp
2:60 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:71 ap.32Lokalkostnader
2:71 ap.33Stipendier
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer