Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2012-03-29
U2012/2086/UH
Högskolan Dalarna
791 88 FALUN
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan Dalarna
Riksdagen har beslutat om Högskolan Dalarnas verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan Dalarna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:43

Högskolan Dalarna: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna393 184
ap.1Takbelopp (ram)393 184

Villkor för anslag 2:43

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:44

Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna53 531
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)53 531

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:44 Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)40 851
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2537 226
2012-02-2537 226
2012-03-2537 226
2012-04-2537 226
2012-05-2537 226
2012-06-2537 226
2012-07-2537 226
2012-08-2537 226
2012-09-2537 226
2012-10-2537 226
2012-11-2537 226
2012-12-2537 229
Summa446 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Dalarnas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:43 ap.1Takbelopp
2:44 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer