Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2012-03-29
U2012/2076/UH
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har beslutat om Karlstads universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Karlstads universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 37 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:21

Karlstads universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet561 762
ap.1Takbelopp (ram)561 762

Villkor för anslag 2:21

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:22

Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet193 655
ap.4Basresurs (ram)193 655

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2562 952
2012-02-2562 952
2012-03-2562 952
2012-04-2562 952
2012-05-2562 952
2012-06-2562 952
2012-07-2562 952
2012-08-2562 952
2012-09-2562 952
2012-10-2562 952
2012-11-2562 952
2012-12-2562 945
Summa755 417
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karlstads universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:21 ap.1Takbelopp
2:22 ap.4Basresurs
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer