Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2012-03-15
Fi2012/1234
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 27, bet. 2011/12:FiU5, rskr. 2011/12:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet25 004 999
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)25 004 999
Disponeras av Statens jordbruksverk29 953
ap.2Sockeravgifter (ram)29 953
Disponeras av Tullverket4 706 157
ap.3Tullavgift (ram)4 706 157
Disponeras av Skatteverket1 550 018
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)1 550 018

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs.:

  1. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 (c) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom),
  2. Sveriges andel av finansieringen av Storbritanniens särskilda budgetreduktion i enlighet med artikel 5 i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom), samt
  3. Sveriges andel av finansieringen av de reduktioner som blir följden av att en medlemsstat enligt Amsterdamfördraget och protokoll 4 och 5 till fördraget inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen i enlighet med artikel 10a i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som regleras den första arbetsdagen i december.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften (punkt 1 ovan) som avses i artikel 10 (7) i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som ska vara Europeiska kommissionen till handa den första arbetsdagen i december.

Kammarkollegiet ska i anslagsredovisningen i årsredovisningen för 2012 redovisa hur stora Sveriges avgifter baserade på BNI varit. Redovisningen ska delas upp på de tre delar som angetts ovan.

Statistiska centralbyrån ansvarar i enlighet med förordningen (2004:1333) om administrationen av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget för Sveriges rapport enligt artikel 2 i rådets förordning nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris. Rapporten ska vara Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen till handa senast den 1 september 2012.

Statistiska centralbyrån ska vidare senast den 31 mars 2012 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa den senast tillgängliga statistiken över Sveriges BNI för 2009, 2010 och 2011. Redovisningen ska bestå av BNI både inklusive och exklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser sockeravgifter i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 Sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 (b) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom).

Skatteverket ska senast den 31 mars 2012 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa senast tillgänglig statistik över Sveriges mervärdesskattebas för 2009, 2010 och 2011. Redovisningen för 2011 ska bestå av preliminärt utfall.

Skatteverket ska senast den 1 juli 2012 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa ett underlag till Sveriges rapport i enlighet med kraven i artikel 7 i rådets förordning nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.12 501 140Inget0
ap.22 356Inget0
ap.3470 616Inget0
ap.7155 002Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
1:1 ap.11:1 ap.3100 %
1:1 ap.21:1 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Anders Borg
Anna C Johansson
Kopia till

Finansdepartementet/KLS, S2 och S3
Landsbygdsdepartementet/LB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Skatteverket
Statens jordbruksverk