Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2012-04-26
Ku2012/759/MFI
Statens medieråd
Box 27204
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens medieråd
Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens medieråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2012-2016

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

22 februari 

3 maj

26 oktober 

Redovisning av kostnader för granskningsverksamheten

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för gransknings- verksamheten.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Statens medieråd ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

I september 2011 gav regeringen i uppdrag till Statens medieråd att genomföra en studie om hur antidemokratiska budskap förmedlas genom internet och hur unga kan stärkas och skyddas mot sådana budskap (Ju2011/6776/D). Studien ska beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och sociala medier som riktas till unga, framför allt sådana budskap som uppmanar till våld för en politisk sak, och hur internet används av organisationer, rörelser och nätverk i syfte att påverka och sprida ett antidemokratisk budskap. Studien ska redovisas den 1 juni 2013 och ska utgöra ett underlag för ett arbete med att stärka ungdomar som medvetna medieanvändare och förebygga att budskap från organisationer, rörelser eller nätverk med en anti- demokratisk grundsyn får ett genomslag på ungdomar via internet.

För fortsatt arbete med studien under 2012 får Statens medieråd använda högst 700 000 kronor för innevarande år från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 19Handlingsplan - del till Statens medieråd.

Resultatindikatorer för medieområdet

Statens medieråd ska bistå Myndigheten för radio och tv i arbetet med att ta fram förslag till resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd16 949
ap.1Statens medieråd (ram)16 949

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

1. Statens medieråd får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av Statens biografbyrå.  

2. Anslaget får även användas för att reglera det negativa överföringsbeloppet på anslag 11:1 Statens biografbyrå

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2010

11:1

Statens biografbyrå (Ramanslag)

Disponeras av Statens biografbyrå0
ap.1Statens biografbyrå (ram)0
Disponeras av Statens medieråd0
ap.2Statens biografbyrå - del till Statens medieråd (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
11:1 (2010) Statens biografbyrå
ap.1 (2010)0Allt0
ap.2 (2010)0Allt0
11:4 Statens medieråd
ap.15083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
11:1 (2010) Statens biografbyrå
11:1 ap.1 (2010)11:1 ap.2 (2010)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 412
2012-02-251 412
2012-03-251 412
2012-04-251 412
2012-05-251 412
2012-06-251 412
2012-07-251 412
2012-08-251 412
2012-09-251 412
2012-10-251 412
2012-11-251 412
2012-12-251 417
Summa16 949
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Fastställande av åldersgränser för framställning i film2522008 0006 0002 0002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fastställande av åldersgränser för framställning i film

- Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.

- Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens medieråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: