Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2012-03-15
Fi2012/1235
Tullverket
Box 12854
11298 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 03, bet. 2011/12:SkU1, rskr. 2011/12:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsstyrning

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Tull

Mål

De eftersträvade tullarna, skatterna och avgifterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.
Mål 2

Analys och kontroller av in- och utförselrestriktioner ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur analys- och kontrollverksamheten särskilt inriktat arbetet mot in- och utförselrestriktioner på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.    

Mål 3

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Tullverket ska även beskriva hur man säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 4

Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur verksamheten inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 5

I arbetet med in- och utförselrestriktioner ska narkotika ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot narkotika getts högsta prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.  

Mål 6 

Storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 7

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot den ekonomiska brottsligheten bedrivits och göra en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänkts — antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts — antal och undandragna avgifter.  

2  Övriga mål och återrapporteringskrav  

2.1 Generella krav på redovisning

Tullverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.  

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

2.2 En gemensam strategi för kontroll och samverkan

Tullverket ska ta fram en gemensam kontrollstrategi för myndigheten. Tullverket ska utveckla arbetet med att samordna och prioritera kontrollverksamhet samt förändra analysarbetet på ett sådant sätt att det möjliggör en förbättrad samordning av kontrollarbetet. Tullverket ska samtidigt ta fram en strategi för myndighetens samverkan med medborgare och företag. De möjligheter som finns till samverkan med medborgare och företag enligt gällande regelverk ska tas tilllvara.

2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

2.5 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering

Tullverket ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Tullverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.6 It för en grönare förvaltning

Återrapportering

Tullverket ska redovisa hur man följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga miljörapporteringen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2.7 Internationellt samarbete.

I det europeiska och övriga internationella samarbetet inom myndighetsområdet ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av it, informationsutbyte och utbildning.

3

Uppdrag

e-tull och den moderniserade tullkodexen

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella arbetet fortskrider. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet samt uppbyggnaden av it-stödet. Vidare ska konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2013.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2012 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2011 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Kontroll av illegal privat införsel av animaliska livsmedel

Tullverket ska senast den 1 april 2012 till Statens jordbruksverk redovisa hur kontrollen av illegal privat införsel av animaliska livsmedel har bedrivits under 2011 och vilka resultat kontrollen har givit. Redovisningen ska göras i enlighet med vad som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 627 230
ap.1Tullverket (ram)1 627 230

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
 2. Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 3. Tullverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Av anslagsposten får högst 6 684 000 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.148 8173 %35 000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)164 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25135 603
2012-02-25135 603
2012-03-25135 603
2012-04-25131 714
2012-05-25131 714
2012-06-25131 714
2012-07-25131 714
2012-08-25131 714
2012-09-25131 714
2012-10-25131 714
2012-11-25131 714
2012-12-25131 709
Summa1 592 230
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter00404000
Tullförättningsavgifter0012012000
Summa0016016000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket001 7001 70000
Utbildning och konferenser003 0303 03000
Författningstryck mm0078078000
Ränteinkomster003 6003 60000
Kontroll av päls av katt och hund0030030000
Summa009 4109 41000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta23970015 00015 00000
Avgifter vid Tullverket25410022 00022 00000
Summa0037 00037 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter och tullförrättningsavgifter . Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 1 augusti 2012. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Jordbruksverket får disponeras av Tullverket.
 3. Tullverket ska till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
 4. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 010
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från MSB för Tullverkets arbete inom samhällets krisberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 13 och 15 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet, PO, SI
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, BA, KLS
Näringsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Sjöfartsverket