Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2012-03-29
U2012/2067/UH
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska, turkiska och seismologi.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 956 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 845 000 kronor till Uppsala universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

4. Uppsala universitet ska enligt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor (dnr U2011/3826/UH) redovisa verksamheten i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 336 387
ap.1Takbelopp (ram)1 336 387

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 833 236
ap.6Basresurs (ram)1 807 485
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)25 751

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2012.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera kostnaderna för utveckling och spridning av kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer i enlighet med regeringens uppdrag till Uppsala universitet (dnr U2011/3826/UH).

Vidare ska anslagsposten finansiera den nationella stödtelefonen som drivs i anslutning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet29 052
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)29 052

Villkor för anslag 2:70

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter för alla doktorander vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

Eftersom summan av regleringsbeloppet och den preliminära statliga ålderspensionsavgiften för 2012 i fråga om utbildningsbidrag beräknas bli negativ, ska Uppsala universitet inte betala någon statlig ålderspensionsavgift för utbildningsbidrag 2012.

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet12 471
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 792
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)8 384
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 295

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet261 677
ap.1Uppsala universitet (ram)261 677

Villkor för anslag 2:72

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.98723 %0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning
2:3 ap.32:3 ap.1100 %
2:3 ap.42:3 ap.1100 %
2:3 ap.52:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.64 5009009001 8002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)450 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)267 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25286 981
2012-02-25286 981
2012-03-25286 981
2012-04-25286 981
2012-05-25286 981
2012-06-25286 981
2012-07-25286 981
2012-08-25286 981
2012-09-25286 981
2012-10-25286 981
2012-11-25286 981
2012-12-25286 980
Summa3 443 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:71 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:71 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:71 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:72 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer