Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2012-02-16
U2012/905/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118, prop. 2010/11:99, utg.omr. 16, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

Vetenskapsrådet ska utreda och redovisa effekterna av olika former av strategiska satsningar, såsom Linnéstöd och Berzelii Centra.

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera beviljandegraden för anslagsansökningar inom medicin och utbildningsvetenskap.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– svenskt deltagande och engagemang i bilaterala och internationella initiativ till forskningssamarbeten av större strategisk betydelse för Sverige, 

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer samt förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådet har arbetat för att att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd, och

– de insatser som har vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet.

Strategi och analys

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv, internationella trender inom olika ämnesområden och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella forskningsanläggningar i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

– behovet av infrastruktur inom de närmaste åren och i vilken grad detta behov hittills har tillgodosetts.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– sina insatser vad gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet,

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper,

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området,

– vilka insatser som har gjorts för att öka kännedomen om det Europeiska universitetsinstitutet, och

– hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet har använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2011–2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, och

– den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område. Myndigheten ska även bistå de nationella programkommittéerna inom Unescos vetenskapliga program med visst administrativt stöd och bistå Svenska Unescorådet med arbetet med Unescos 36:e generalkonferens. Vetenskapsrådet ska rapportera om arbetet till Svenska Unescorådet senast den 1 december 2011.

Forskningsprogram om det civila samhället

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forskningsprogrammet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Vetenskapsrådet disponerar 16 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet på det inom utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. En kortfattad redogörelse ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2011.

Forskning om det civila samhället inom identifierade behovsområden

Vetenskapsrådet har i april 2011 getts i uppdrag att stödja forskning om det civila samhället inom identifierade behovsområden, stimulera samverkan mellan forskare och andra aktörer inom området samt sprida information om forskningen inom området (IJ2010/751/UF). I uppdraget ingår att sammankalla en referensgrupp med representanter för civila samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. För uppdragets genomförande får Vetenskapsrådet disponera 4 918 000 kronor på det inom utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13: 6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 3, Forskning m.m. inom identifierade behovsområden. Av dessa medel ska 3 500 000 kronor fördelas till forskning inom identifierade behovsområden. Senast den 31 mars 2012 ska Vetenskapsrådet redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget har genomförts och lämna en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts.

EU och internationellt samarbete

Vetenskapsrådet ska bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete.

Vetenskapsrådet ska rapportera om arbetet inom ramen för Östersjöstrategin (European Union Strategy for the Baltic Sea Region, SEC[2009] 712) till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2011.   

Infrastruktur för forskning

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Tyskland inom materialforskning och strukturbiologi. Samarbetet ska genomföras i samband med en svensk forskningssatsning på synkrotronen i Hamburg, Petra III.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 348 279
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)272 604
ap.2Forskning inom medicin och hälsa (ram)850 480
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 025 036
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)153 604
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)2 046 555

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslagsposten ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, och
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Forskning inom medicin och hälsa

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom medicin och hälsa. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom utbildningsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning och forskningens infrastruktur. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete inklusive avgifter till internationella organisationer, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

6. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

7. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser driftskostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

8. Anslagsposten ska finansiera minst 39 miljoner kronor för forskning och utveckling i samband med planering av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS) och för kärnteknisk forskning.

9. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för 
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL), och
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR).

10. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medel från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Anslaget ska finansiera minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket, och 
– 50 miljoner kronor för forskning inom det konstnärliga området och kulturområdet inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning om 7 miljoner kronor.

13. Anslaget ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 80 miljoner kronor, varav minst
– 17 miljoner kronor för Biobanker/BBMRI,
–   6 miljoner kronor för BILS/ELIXIR,
–   8 miljoner kronor för LifeWatch,
– 35 miljoner kronor för MaxIV,
– 15 miljoner kronor för MyFab,
– 12 miljoner kronor för SNIC/PRACE, och
– 23 miljoner kronor för teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

14. Vetenskapsrådet ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår 2009–2013. Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet under 2011 med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

15. De medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) får inte användas förrän regeringen har beslutat om särskilda riktlinjer.

16. Anslagsposten ska finansiera svensk forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi med minst 20 miljoner kronor.

17. Från de medel på anslagsposten som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS), ska 150 miljoner kronor användas för kapitaltillskott till det svenska aktiebolaget för ESS.

18. Från de medel på anslagsposten som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS), ska medel användas för finansiering av ett arvode om 52 000 kronor per månad i sex månader och andra omkostnader, såsom resekostnader, för chefsförhandlaren för ESS.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet260 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)260 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget ska främst finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till internationella organisationer och verksamheter, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC)
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet115 730
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)115 730

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet42 740
ap.1Sunet (ram)42 740

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.18 1783 %0
ap.225 5143 %0
ap.330 7513 %0
ap.44 6083 %0
ap.561 3973 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.113 003Allt0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 4723 %0
3:9 Sunet
ap.12 1373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1517 060258 530258 530
2016
ap.21 829 954914 977914 977
2016
ap.32 294 0321 147 0161 147 016
2016
ap.4359 440179 720179 720
2016
ap.53 999 5141 999 7571 999 757
2016
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.1873 000285 000588 000
2016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade förpliktelser" i tabellen ovan anger endast hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas för anslaget 3:1 att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kronor under 2012–2016.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

Vetenskapsrådet bemyndigas för anslaget 3:2 att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor under 2012–2016.

Vetenskapsrådet bemyndigas för anslaget 3:1, efter särskilda riktlinjer från regeringen, att under 2011 besluta om kapitaltillskott om högst   200 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2513 206
2011-02-2513 206
2011-03-2513 206
2011-04-2513 206
2011-05-2513 206
2011-06-2513 206
2011-07-2513 206
2011-08-2513 206
2011-09-2513 206
2011-10-2513 206
2011-11-2513 206
2011-12-2513 204
Summa158 470
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET00111 879154 000-42 121-42 121
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet ska ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna ska motsvara de kostnader för budgetåret 2011 som inte täcks av medel som har anvisats för ändamålet under anslaget 3:9 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad ska fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning ska baseras på uppgifter för budgetåret 2010.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna ska kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 3:9 Sunet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret