Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2012-02-16
L2012/450
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

- i återrapporteringen där så är lämpligt göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som myndighetens insatser har haft, återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Särskilda återrapporteringskrav

Politiken för global utvecklling

Livsmedelsverket ska ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som ett bidrag till genomförandet av Politiken för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till Livsmedelsverkets kärnverksamhet och/eller dess unika kompetens. Livsmedelsverket ska redovisa en strategi för samt omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för samtliga anslag för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Sverige - det nya matlandet

Livsmedelsverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 oktober 2012.

Offentliga måltider

Livsmedelsverket ska, inom ramen för Sverige – det nya matlandet, inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola, äldreomsorg m.m. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde som kan relateras till den offentliga måltiden.

Vid behov ska det nationella kompetenscentrumet för den offentliga måltiden vägleda frågeställare till andra aktörer. Det kan t.ex. gälla offentlig upphandling av mat, hållbar mat, samverkan mellan skola och primärproduktion samt projekt där maten används som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket ska i sitt arbete ha ett aktivt kunskapsutbyte med berörda aktörer. I förekommande fall ska även den eventuella kostnaden för den enskilde beaktas. Verket ska särskilt följa det arbete inom området som görs i projekt finansierade via Jordbruksverket. Inom tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen, Skolverket och andra berörda.

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Kompetenssatsning i livsmedelskontrollen

Livsmedelsverket ska genomföra särskilda insatser för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livsmedelsverket ska även inom ramen för detta arbete förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i regelförenklingsarbetet är att minska företagens administrativa kostnader. Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde. För att förenkla för företagen ska Livsmedelsverket arbeta med regelförenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Livsmedelsverket ska redovisa hur de bedriver sitt regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom verksamhetsområdet i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2012.

Speciallivsmedel

Livsmedelsverket ska göra en översiktlig beskrivning av utvecklingen inom speciallivsmedelsområdet under de senaste åren. I uppdraget ingår att särskilt beskriva utvecklingen av och tillgången till speciallivsmedel för sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner m.m. Hänsyn ska tas till konsekvenser av pågående arbete inom EU när det gäller receptförskrivning av speciallivsmedel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket287 794
ap.1Livsmedelsverket (ram)185 794
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)102 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 2 500 000 kronor användas för att stärka arbetet med landsgodkännande vid livsmedelsexport. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 250 000 kronor för att finansiera anläggningsgodkännanden.

5. Av anslaget ska minst 2 000 000 kr användas för rådgivning till livsmedelsföretag gällande tillämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om geografiska ursprungsbeteckningar. Rådgivningen får inte avse utarbetandet av ansökningar om godkännande av geografiska ursprungsbeteckningar.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 12 000 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 90 000 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:16 Livsmedelsverket
ap.15 5743 %0
ap.27 140Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
1:21 ap.21:19 ap.10100 %
1:21 ap.81:19 ap.10100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.2ram
ap.8ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)10 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2523 983
2012-02-2523 983
2012-03-2523 983
2012-04-2523 983
2012-05-2523 983
2012-06-2523 983
2012-07-2523 983
2012-08-2523 983
2012-09-2523 983
2012-10-2523 983
2012-11-2523 983
2012-12-2523 981
Summa287 794
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Livsmedelsverket
1:16 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Animaliekontroll-6821015 10015 1000-672
Gränskontroll805-2009 3009 500-200405
Dioxinkontroll9302507001 600-900280
Myndighetsärenden299-100400500-10099
Vegetabiliekontroll2 8896009 5009 2003003 789
Kontroll av livsmedelsanläggningar8 403-2 200175 000184 800-9 800-3 597
Summa12 644-1 640210 000220 700-10 700304
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 4361 00010 00011 300-1 3002 136
Tjänsteexport
Tjänsteexport7652503 1003 200-100915
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsområdet kontroll av köttanläggningar får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket