Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2012-01-26
U2012/427/GV
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Statens skolinspektion ska i sin löpande tillsyn granska varje kommuns ansvarstagande i huvudsak på huvudmannanivå för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning samt på huvudmanna- och skolnivå för förskoleklassen och barn- och ungdomsutbildningen.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn utifrån den nya skollagen, där det av redovisningen särskilt ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. har använts,
  • erfarenheter från tillsyn över utbildning i svenska för invandrare med avseende på kommunernas erbjudande av sådan utbildning inom utsatt tid och hänsynstagande till de studerandes individuella erfarenheter och behov,
  • insatser för att samlat granska fristående skolor inom samma utbildningsföretag, 
  • insatser för att bedöma effekter av myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning samt resultaten av dessa insatser, och
  • insatser för att säkerställa en effektiv och likvärdig hantering av anmälningsärenden.

Tillståndsprövning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor, myndighetens beslut i dessa ärenden och resultatet av överklaganden av besluten,
  • insatser för att öka effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman, och
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionen ska sträva efter att uppsatta mål nås när det gäller handläggningstiden för de ärenden som Barn- och elevombudet fattar beslut om, dvs. att 80 procent av ärendena ska avgöras inom fem månader och 100 procent inom sex månader. Skolinspektionen ska redovisa ombudets insatser för att nå målet i fråga om handläggningstider samt övriga insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. Vidare ska Skolinspektionen när det gäller Barn- och elevombudets verksamhet redovisa uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som ombudet har fattat. Redovisningen ska därutöver omfatta resultatet av de domstolsprocesser som ombudet drivit och en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolinspektionen ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten vid Skolväsendets överklagandenämnd. Av redovisningen ska framgå ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till, de beslut som nämnden har fattat samt insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. En analys av vilka effekter den nya skollagens överklagandebestämmelser har fått för nämndens verkamhet ska också redovisas.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast: 

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, och 

den 26 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer, på offentliga respektive fristående skolor och annan enskild verksamhet samt på kön i den utsträckning som myndigheten bedömer lämplig. Kostnader som avser Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet ska särredovisas liksom kostnader för genomförandet av uppdraget om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov (U2011/6544/GV).

2

Organisationsstyrning

Statens skolinspektion ska redovisa hur myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits samt resultatet av detta arbete.  

Vidare ska Skolinspektionen redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har samverkat med Skolverket i syfte att bidra med underlag till arbetet i de nationella programråden för gymnasieskolans yrkesprogram. 

Skolinspektionen ska särskilt redovisa insatser för att säkerställa tillgång till relevant kompetens inom yrkesutbildningsområdet.

3

Uppdrag

Årligt uppdrag

1. Statens skolinspektion ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Av redovisningen ska framgå myndighetens erfarenheter av skolornas och verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt deras arbete med bedömning och betygssättning. Vidare ska myndighetens erfarenheter av hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare används för undervisningen och hur huvudmän och rektorer säkerställer att personalen får nödvändig kompetensutveckling redovisas. Skolinspektionen ska också redovisa resultat av myndighetens uppföljning av beslut i tillsyns- och kvalitetsgranskningsärenden. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2012.

Nya uppdrag

1. Skolinspektionen ska vidareutveckla sina metoder för löpande tillsyn och kvalitetsgranskning av den gymnasiala yrkesutbildningen i enlighet med vad regeringen har anfört i budgetpropositionen för 2012 i fråga om skolmyndigheternas arbete med grundläggande yrkesutbildning (prop. 2011/12:1, utg.omr 16, bet. 2011/12:UbU1, avsnitt 3.4.5, rskr. 2011/12:98). Särskild vikt ska läggas vid att utveckla former för granskning av kvaliteten i de yrkesinriktade delarna av utbildningen. Uppdraget omfattar såväl huvudsakligen skolförlagd utbildning som lärlingsutbildning. Skolinspektionen ska redovisa dels vilka insatser som har genomförts när det gäller metodutveckling, dels sina erfarenheter inom tillsyn och kvalitetsgranskning av efterlevnad av regelverk och av kvalitet i yrkesutbildning. De metoder som utvecklas bör kunna användas för att granska yrkesutbildning såväl inom gymnasieskolan som inom den kommunala vuxenutbildningen. Redovisningen av vunna erfarenheter ska främst fokusera på yrkesutbildning inom gymnasieskolan. I den mån det är möjligt ska en analys av resultaten redovisas uppdelat på lärlingsutbildning och i huvudsak skolförlagd yrkesutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

Tidigare uppdrag

1. Enligt beslut i regleringsbrev för budgetåret 2011 (2010/7804/G) ska Skolinspektionen granska hur huvudmännen informerar om rätten till och fullgör sina skyldigheter att erbjuda modersmålsundervisning i minoritetsspråken enligt skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039), den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I uppdraget ingår även att granska tvåspråkig undervisning på minoritetsspråk som bedrivs enligt 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2012.

2. Regeringsbeslut (U2011/6544/GV) om viss central rättning och förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov. Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om viss central rättning (U2009/4877/G och U2010/7804/G). Den del av uppdraget som avser central rättning av nationella prov ska redovisas senast den 1 september 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och den del som avser förstärkt tillsyn ska redovisas årligen i anslutning till årsredovisningen. Den redovisning som avser tillsyn som lämnas 2012 ska lämnas senast den 1 april.

Utöver det som regeringen tidigare beslutat ska följande gälla i den del av uppdraget som avser nationella prov som genomförs läsåret 2011/12. Det urval som Skolinspektionen gör av elevlösningar ska kompletteras utifrån en behovsanalys, så att de prov där risken för avvikelser är störst ingår i så hög utsträckning som möjligt. I behovsanalysen ska hänsyn tas till bl.a. resultat från dittills genomförd central rättning och Statens skolverks statistik över provbetyg respektive ämnesbetyg i grundskolan och kursbetyg i gymnasieskolan. Skolinspektionen ska även samla in kompletterande information om hur och av vem respektive prov rättats på respektive skola i syfte att få ytterligare underlag för analys av vilka faktorer och förutsättningar som främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av nationella prov. Skolinspektionen ska även samla in kompletterande information om hur och av vem respektive prov rättats på respektive skola i syfte att få ytterligare underlag för analys av vilka faktorer och förutsättningar som främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av nationella prov.

3. Regeringsbeslut (IJ2010/368/DISK) med uppdrag till bl.a. Skolinspektionen att under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Redovisningar har lämnats i oktober 2010 och i oktober 2011. Ytterligare en rapport ska enligt beslutet lämnas den 15 oktober 2012 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

4. Regeringsbeslut (S2011/8810/FST) med uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppdraget ska enligt beslutet årligen redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och till Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) senast den 15 mars 2012-2016. Skolinspektionen ska samverka med Skolverket när det gäller redovisningen av uppdraget.

Uppdrag som getts till annan myndighet där Statens skolinspektion ska delta

1. Skolinspektionen ska samverka med Skolverket när det gäller verkets uppdrag att vartannat år redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom skolväsendet, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (U2011/7200/S). Skolinspektionen ska bidra med resultat, bedömningar och analys utifrån sin verksamhet. 

2. Skolinspektionen ska samråda med Skolverket när det gäller verkets uppdrag att utveckla nationella ämnes-, kurs- och slutprov (U2011/7200/S och U2011/6543/S). Utifrån Skolinspektionens erfarenheter från arbetet med regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov (U2011/6544/GV och U2011/7203/GV) ska Skolinspektionen föreslå de ändringar i den praktiska utformningen av de nationella proven som myndigheten anser nödvändiga för uppdragets effektiva genomförande.

3. Skolinspektionen ska bidra till Skolverkets arbete med att i samverkan med de nationella programråden för gymnasieskolans yrkesprogram analysera kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (U2011/7200/S).

4. Skolinspektionen ska samråda med Socialstyrelsen när det gäller Socialstyrelsens uppdrag att sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer, ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom bl.a. elevhälsan. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2013 (S2011/11229/VS).

5. Skolinspektionen (den nationella referenspunkten för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen) ska hålla sig informerad om Myndighetens för yrkeshögskolan arbete med dess uppdrag att utveckla sitt förslag till nationell referensram för kvalifikationer (U2011/6673/GV).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion350 957
ap.1Statens skolinspektion (ram)350 957

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får högst 20 miljoner kronor användas för genomförandet av regeringsuppdrag (U2011/6544/GV) om viss central rättning av nationella prov och förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov.

Från anslaget får högst 15 miljoner kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.110 5293 %500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2529 246
2012-02-2529 201
2012-03-2529 201
2012-04-2529 201
2012-05-2529 201
2012-06-2529 201
2012-07-2529 201
2012-08-2529 201
2012-09-2529 201
2012-10-2529 201
2012-11-2529 201
2012-12-2529 201
Summa350 457
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänster samt enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, budgetavdelningen och enheten för kommunal ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten, enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, enheten för diskrimineringsfrågor
samt enheten för integration och urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Diskrimineringsombudsmannen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting