Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2012-02-02
U2012/156/SF
U2012/557/SF
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136, prop. 2010/11:99, utg.omr. 15, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav i större utsträckning återbetalas enligt gällande regler och resultatet av dessa insatser samt hur väl målen har uppfyllts. En särskild redovisning vad avser låntagare bosatta utomlands ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2011.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 19 januari,
den 23 februari,
den 5 maj,
den 1 augusti, och
den 28 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2010. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Övriga mål och återapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.  

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.    

Myndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra informationen mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits under året och som planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultatet av insatserna.

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.

Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av dessa insatser.

Centrala studiestödsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällskydd och beredskap redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 april 2012 redovisa statistik med samma innehåll som i 2010 års publikation med studiestödsstatistik med utbetalning och återbetalning av studiestöd samt även statistik över utländska medborgare och studiestöd. Myndigheten ska hålla denna och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 2 maj 2012 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.    

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden fick den 26 augusti 2010 i uppdrag att utreda ändrade principer för hantering av förluster i fråga om studielån (U2010/4846/SV). Uppdraget ska avrapporteras senast den 28 februari 2011.

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under åren 2011–2013 till Statens skolverk lämna relevant studiestöds- statistik som ska användas som underlag för de utbetalningar av statsbidrag som Skolverket ska göra till kommuner för satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasieubildning. CSN får i samråd med Skolverket komma överens om formerna för uppgiftsöverföringen.

2. Centrala studiestödsnämnden ska i samarbete Högskoleverket utveckla statistiken över utresande studenter med avseende på de skillnader i antal utresande studenter som presenteras av de två myndigheterna.

3. Till följd av den av riksdagen beslutade satsningen på studier på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) som regeringen föreslog i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop.2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr.2008/09:183) gavs fler möjlighet att under 2009 och 2010 få det högre bidraget i studiestödet för studier inom yrkesvux. Centrala studiestödsnämnden ges i uppdrag att följa upp den tillfälliga satsningen vad avser studiestödets påverkan på reformen. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2011. 

4. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 augusti 2011 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad gäller regeringens tillfälliga satsning på att göra det högre bidraget inom studiemedlet tillgängligt för vissa arbetslösa ungdomar mellan 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasieutbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 889 203
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 889 203

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får det från anslagsposten utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

1:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 017 379
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 511 032
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 486 894
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)77 228
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 158 659
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)122 796
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)128 211
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 573 190
ap.4Tilläggsbidrag (ram)446 263

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

– om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen enligt äldre bestämmelser som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt  

– på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst 10 procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) för vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 589 343 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2011. Beloppet har minskats med 16 153 000 kronor på grund av det av Pensionsmyndigheten fastställda regleringsbeloppet för 2007 för anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:5 Bidrag till kostnader för viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 137 237
ap.1Studiemedelsräntor (ram)4 761 637
ap.2Avskrivningar (ram)375 600

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden324 106
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)324 106

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp m.m.
ap.1194 460Inget0
1:2 Studiemedel m.m.
ap.1425 282Inget0
ap.2.13 861Inget0
ap.2.2107 933Inget0
ap.2.36 140Inget0
ap.2.56 411Inget0
ap.30Inget0
ap.422 313Inget0
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1239 582Inget0
ap.220 050Inget0
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1666Inget0
ap.4.230Inget0
ap.50Inget0
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.116 2053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
1:6 ap.21:6 ap.1500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Studiemedel m.m.
ap.2.4ram
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)173 500 000
- varav SPECIAL173 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Avser studielån och hemutrustningslån.

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2527 009
2011-02-2527 009
2011-03-2527 009
2011-04-2527 009
2011-05-2527 009
2011-06-2527 009
2011-07-2527 009
2011-08-2527 009
2011-09-2527 009
2011-10-2527 009
2011-11-2527 009
2011-12-2527 007
Summa324 106
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00449 0000449 000449 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 12 § punkt 3 anslagsförordningen (2011:223) om att övriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig. Till övriga utgifter hänförs bl.a. utgifter för studiemedelsräntor. I stället ska utgifter för studiemedelsräntor redovisas mot anslaget det budgetår då betalningarna sker.

Centrala studiestödsnämnden undantas vidare från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som en myndighet får disponera och som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag på samma grund som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter redovisas mot anslaget.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Maria Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket