Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2012-01-19
UF2012/3562/UD/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
10525 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2011  (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98, prop. 2010/11:99, utg.omr. 07, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sidas uppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. I årsredovisningen ska Sida redovisa och kommentera myndighetens verksamhetsnära prestationer. I en bilaga till årsredovisningen ska Sida redovisa biståndets resultat, dvs. prestationer och effekter av den verksamhet som Sida stödjer, i enlighet med regeringens anvisningar

Under 2011 ska Sida särskilt prioritera att förbättra sin bidragshantering, inklusive i de delar som rör riskhantering och statistik.  

Det är av största vikt att Sida kommer i ekonomisk balans senast 2012. Förbehåll görs för eventuellt nyttjande av anslagskredit på Sidas förvaltningsanslag som föranleds av avsättning för omstruktureringskostnader för lokaler i enlighet med 4 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska vidare säkerställa en god intern styrning och kontroll.

1

Mål och återrapporteringskrav

Regeringens tre tematiska prioriteringar

Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) har fått genomslag i myndighetens verksamhet. 

Biståndseffektivitet

I arbetet för ökad biståndseffektivitet i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra ska Sida särskilt främja stärkt resultatorientering, ökad transparens och förbättrade förutsättningar för ansvarsutkrävande såväl i dialogen med samarbetspartners som i myndighetens eget arbete.      

Sida ska vidare öka insatsernas genomsnittliga storlek och längd. Det totala antalet insatser ska minska. Större insatser ska kompletteras med strategiska mindre insatser av katalytisk karaktär.

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa:   

 • kostnader för utvecklingssamarbetets omfattning och inriktning, inklusive de 20 största samarbetsländerna,
 • kostnader per anslagspost, region och land,
 • kostnader per huvudsektor (enligt Sidas klassificeringssystem), region och land,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer samt bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner, 
 • kostnader för Sidas egen informations- och kommunikationsverksamhet som har belastat utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 27,
 • förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per biståndsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • antal huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner,  
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske två gånger per år, senast den 1 mars samt den 15 september 2011,
 • analysera och kommentera kostnader för Sidas Östersjöteam; redovisningen ska ske per sektor, land samt per samarbetspartner (civilsamhällesorganisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser),
 • prestationer rörande de administrativa kontroll- och prövningsmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

Utgiftsprognoser 2011-2015 samt särskild rapportering avseende Sidas förvaltningsanslag

Sida ska redovisa prognoser, undantaget för de anslagsposter som Sida disponerar men UD fattar beslut om, för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2011: 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.  

När det gäller anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska Sida särskilt redovisa och kommentera anslagsutveckling och prognos. Utöver de datum för återrapportering som nämns ovan ska Sida rapportera denna del även vid följande tidpunkter 2011: 25 mars, 19 april, 17 juni, 22 augusti, 23 september, 21 november och 21 december.

2

Organisationsstyrning

Administration av vissa ambassader

Sida ska ansvara för administrationen av ambassaderna i Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tbilisi och Tirana.

3

Uppdrag

Ämnesfokusering

Sida ska senast den 30 juni 2011 presentera förslag med konsekvensanalys på hur verksamheten kan koncentreras till färre sektorer/delar av sektorer. 

Landfokusering

Sida ska fasa ut utvecklingssamarbetet med Burundi, Sierra Leone och Östtimor. Sida ska ersätta nuvarande strategier med en utfasningsplan senast den 1 juli 2011. Inga utbetalningar får ske till Burundi och Sierra Leone efter den 31 december 2012 och till Östtimor efter den 31 december 2013.

Samarbetsstrategier

Under 2011 ska bilaterala samarbetsstrategier utarbetas för Zambia, Sudan, Tanzania samt Västbanken/Gaza. Sida ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inkomma med bedömningsunderlag för dessa länder och områden. Bedömningsunderlaget ska utarbetas i enlighet med Riktlinjer för samarbetsstrategier (UF2009/90457/USTYR).  

Samarbetsstrategierna för Mali och Burkina Faso (UD2004/24834/AF), Etiopien (UD2003/229/AF), Kambodja (UD2008/10263/ASO) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nya strategier.

Förhållningssättet för Somalia (UF2009/49469/AF) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nytt förhållningssätt.

Ekonomi, organisation och verksamhet

Sida ska den 30 juni 2011 redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att komma till rätta med de ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga problem som tidigare uppmärksammats. Redovisningen ska bl.a. innehålla hur myndigheten säkerställer väl fungerande system för intern styrning och kontroll, ekonomisk planering och uppföljning samt för mål och resultatstyrning som tillämpas i hela organisationen. 

Sveriges politik för global utveckling

Sida ska senast den 31 december 2011 redovisa hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidrar till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Redovisningen ska särskilt fokusera på arbetsformer och metoder och ska, där det är relevant, relatera till de globala utmaningarna i regeringens skrivelse 2007/08:89 samt regeringens skrivelse 2009/10:129.

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Sida ska i sin årliga rapport om genomförandet av strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 (UF2008/27888/UP) även redovisa myndighetens bedömning av arbetsformer för strategins genomförande.

Samarbete i Östersjöområdet

Sida ska senast den 30 april 2011, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet.  

Stöd för återinträde på svenska arbetsmarknaden

Sida ska i samband med årsredovisningen 2011 redovisa hur många som omfattats av stöd för återinträde på den svenska arbetsmarknaden, under hur lång tid samt med vilket belopp. Vidare ska Sida redovisa om stödet bidragit till återinträde på den svenska arbetsmarknaden och om anställningen haft koppling till internationellt utvecklingssamarbete.

Utnyttjande av anslagsposter

Sida ska senast den 31 mars 2011 föreslå åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av de anslagsposter under anslagen 1:1 och 2:1 som Sida beslutar om, med bibehållen eller ökad kvalitet och flexibilitet i användningen.

Livsmedelstrygghet och jordbruk

Sida ska senast den 15 april 2011 redovisa en analys av sina erfarenheter av insatser inom livsmedelstrygghet och jordbruk. Analysen bör främst fokusera på insatser för produktivitetsökningar i jordbruket inklusive på satsningar på bioteknologi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete27 044 913
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)3 160 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)96 300
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 385 700
ap.6Asien (ram)1 447 000
ap.7Latinamerika (ram)567 000
ap.9Afrika (ram)5 277 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)575 000
ap.21Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser (ram)1 576 500
ap.22Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram)132 000
ap.23Miljölån (ram)155 000
ap.24Kapacitetsutveckling och samverkan (ram)618 000
ap.25Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(PAO) (ram)75 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)0
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)0
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)0
ap.32Forskningssamarbete (ram)542 000
ap.33U-krediter (ram)0
ap.27Internationella finansieringsinstitutioner (ram)3 149 826
ap.34Europeiska utvecklingsfonden (ram)810 735
ap.35FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 493 000
ap.35.1Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 473 000
ap.35.2Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet (ram)20 000
ap.36Konflikthantering (ram)297 000
ap.37Organisations- och temastöd (ram)3 471 852
ap.38Ekonomiska program (ram)216 000
ap.39Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för anslagsposterna:

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7ap.9ap.17ap.21
ap.22ap.23ap.24ap.25ap.26.1ap.26.2ap.32ap.33
 • Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder.
 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Ca 445 000 000 kronor ska användas för insatser inom det bilaterala och regionala forskningssamarbetet. 
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. 
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns. 
 • Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier.
 • Kostnader för finansiering av utvecklingslån och garantier finansieras från anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Sida kan med eget yttrande hänskjuta ärenden om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.   
 • Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.  
 • I de länder där FN enats om ett gemensamt landprogram ska multibi-stöd till FN endast förekomma inom ramen för detta program, med undantag för humanitära insatser. Avsteg från denna princip medges i undantagsfall och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.  
 • Med anledning av pågående översyn i frågan om överföring av biståndsmedel genom vissa fonder ska Sida tills vidare undvika att fatta beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd. Undantag från denna restriktion gäller fonder och andra juridiska institutioner under Världsbanken, International Finance Corporation (IFC), European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asian Development Bank (AsDB), African Development Bank (AfDB), Interamerican Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FN, Nordiska investeringsbanken, Nordic Development Fund, fonder skapade för global givarsamordning där fonden inte bedriver affärsverksamhet, t.ex. Globala fonden, samt mindre icke-statliga och icke-vinstdrivande institutioner som bedriver verksamhet som är allmännyttig (civilsamhällesorganisationer) samt Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO). 

Generella villkor för anslagsposterna:

ap. 27ap.34ap35.1ap. 35.2ap.36ap.37ap.38ap. 39


Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet.

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 39 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder.

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med strategin för Sidas humanitära bistånd 2008-2010 (UD2007/47656/SP). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten. 

Högst 200 000 000 kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för denna verksamhet ska användas i enlighet med policyn för säkerhet och utveckling samt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet.  Samråd kring planerade insatser ska ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2010-2014 (UD/2008/35922/USTYR). Sida får högst använda 27 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP).

Minst 200 000 000 kronor ska avse stöd till barn och ungdomars rätt till hälsa och till utbildning. För detta ändamål kan vid behov även stöd genom internationella CSO-aktörer komma ifråga. 

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

Av medlen avser 55 000 000 kronor insatser med utgångspunkt i regeringens särskilda livsmedelssatsning mot hunger och undernäring, varav 30 000 000 kronor avser National Agriculture and Livestock Extension Programme i Kenya och 25 000 000 kronor avser regionalt nätverk av universitet i Afrika med utbildning inom jordbruk. Medlens användning ska framgå av redovisningen.

Av medlen får högst 300 000 000 kronor avsättas till regionala hiv och aids-insatser och insatser inom ramen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inkusive HBT-personers rättigheter.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Av medlen ska Sida bereda och besluta om bidrag om sammanlagt högst 30 500 000 kronor till följande organisationer: 

Organisation:

Med belopp om högst:
Svenska FN-förbundet 2 000 000
International Center for Transitional Justice (ICTJ) 5 000 000
International Legal Assistance Consortium (ILAC) 9 000 000
International Rehabilitation Council for Torture (ICRT) 2 000 000
Small Arms Survey (SAS) 1 000 000
Geneva International Center for Humanitarian Demining(GICHD) 4 000 000
Landmine Monitor (LM) 200 000
Afghanistan Analysts Network 3 300 000
United Nations Industrial Development Organization4 000 000

Övriga medel ska användas i enlighet med strategin för stöd till globala utvecklingsinsatser 2008-2010 (UD2007/47594/USTYR). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi.

Minst 126 500 000 kronor ska avse stöd till insatser för fred och säkerhet, inklusive de insatser inom området fred och säkerhet som specificeras i ovan tabell.

ap.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 (UF2008/27888/UP).    

ap.23 Miljölån

Medlen ska användas i enlighet med strategin för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder(miljölån) (UF2009/27922/USTYR).    

ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan

Medlen ska användas i enlighet med strategin för kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (UF2010/46581/USTYR). Inom ramen för detta ska medel avsättas för ett praktikantprogram med verksamhet under 2011.

Medlen får användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal som har deltagit i Sidas resursbasprogram. Bidraget ska inte överstiga nivån för svensk arbetslöshetsersättning. I enlighet med avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter ska denna typ av anställning inte ge anställningstrygghet och anställningstiden ska vara högst fem månader.

ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(PAO)

Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 (UF2010/34078/UP), som fasas in under 2011. 

Gällande avtal mellan Sida och svenska partianknutna organisationer ska förlängas för att omfatta verksamhet under 2011.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Regeringskansliet (Finansdepartementet) beslutar om högst 10 100 000 kronor för stöd till Internationella valutafondens lånefaciliteter för låginkomstländer med faktiska eller potentiella betalningsbalansproblem; insatsen är del av ett femårigt åtagande 2010-2014 som kommer att betalas ut i fem lika stora delar och totalt uppgå till 50 000 000 kronor.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisation (beräknat belopp i kronor).

Världsbanksgruppen (IDA)2 080 105 000
Regionala utvecklingsbanker813 721 000
Afrikanska utvecklingsfonden675 000 000
Afrikanska utvecklingsbanken60 000 000
Asiatiska utvecklingsfonden47 431 000
Asiatiska utvecklingsbanken19 000 000
Interamerikanska utvecklingsbanken12 290 000
Övriga utvecklingsbanker och fonder265 000 000
Nordiska utvecklingsfonden145 000 000
Internationella jordbruksfonden120 000 000

Medel från anslagsposten får utbetalas till Riksgäldskontoret för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitutioner: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). 

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med strategin för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014 (UF2009/75123/UP).

Av medlen ska minst 75 000 000 kronor avse forskning om sjukdomar som främst drabbar fattiga barn och minst 25 000 000 kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning.

ap.34 Europeiska utvecklingsfonden

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Under anslagsposten utbetalas medel till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Fonden förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Medel från anslagsposten får också utbetalas till eventuella kostnader för riskreservationer för, och kostnader vid eventuella infrianden av, de garantier som svenska staten utfärdar med anledning av Cotonou-avtalet och Lomé IV Bis, samt administrativa kostnader som uppstår i samband med riskhanteringen.

ap.35.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med fonder och program inom FN-systemet om det svenska bidragets inriktning samt om utbetalning av bidraget.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisationer (beräknat belopp).

UNDP

689 000 000

UNHCR

613 000 000

UNICEF

480 000 000

WFP

556 500 000

UNFPA

445 500 000

UNRWA

282 000 000

UNAIDS

266 000 000

UNCDF

  35 000 000

UNODC

  45 000 000

UN Women (f d UNIFEM)

  

  50 000 000

UN HABITAT

  11 000 000

ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Medel under anslagsposten avser stöd för FN:s reformarbete. Medlen får användas till uppföljning och genomförande av reforminitiativ som syftar till reformering av FN-systemets verksamhet inom det ekonomiska och sociala området och till individuella FN-organs pågående reformerings- och effektiviseringsprocesser.

ap.36 Konflikthantering

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Medel för konflikthantering inom ramen för främjande av den globala säkerheten får användas för finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på området civil konflikthantering, underlättande av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande insatser inklusive genom främjandet av de mänskliga rättigheterna, insatser för säkerhetssektorreformer samt genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges nationella handlingsplan på området. Särskild vikt ska läggas vid direkt och praktiskt arbete med konfliktlösning. Vidare får medlen användas till konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser inom ramen för FN, EU, OSSE och andra regionala, mellanstatliga och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska verka för en fördjupad dialog med dessa institutioner om prioriteringar för verksamhetens inriktning. Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade projekt.

Högst 60 000 000 kronor avser icke-öronmärkt bidrag till den tematiska fonden för krisförebyggande (BCPR) inom FN:s utvecklingsprogram (UNDP). 

Högst  80 000 000  kronor avser bidrag till FN:s fredsbyggande fond (PBF). 

ap.37 Organisations- och temastöd

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Medlen under anslagsposten avser organisations- och temastöd i enlighet med regeringens prioriteringar och tillämpliga policyer, bl.a. inom nedanstående områden. Regeringskansliet får ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade insatser.

Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter 

Medlen avser insatser som bidrar till demokratisk utveckling och respekten för de mänskliga rättigheterna. I enlighet med policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för organisationsstöd; stöd till insatser som ökar respekten för de mänskliga rättigheterna, bidrar till mellanstatlig dialog om demokrati och mänskliga rättigheter samt tillförsäkrar deltagandet av alla grupper i demokratiska processer. 

Högst 64 600 000 kronor avser basbudgetstöd samt ersättning i enlighet med gällande värdlandsavtal för Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA). I detta ingår kostnader avseende hyresavtal gällande kanslilokaler. 

Miljö och klimat 

Medlen avser insatser för miljö och klimat. I enlighet med policyn för miljö och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för stöd till organisationer, fonder och sekretariat, kapacitetshöjande insatser för utvecklingsländer samt insatser för att främja ett ökat deltagande från utvecklingsländer vid multilaterala förhandlingar i miljöfrågor. Medlen kan även användas för insatser av policyskapande och katalytisk karaktär inom områdena klimatförändringar, energi, miljö och säkerhet samt vatten. 

Högst 254 705 000 kronor avser Sveriges bidrag till Globala miljöfonden (GEF) utifrån tidigare gjorda åtaganden inom ramen för påfyllnadsförhandlingar. 

Högst 11 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den multilaterala fonden i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

Högst 100 000 000 kronor avser bidrag till Clean Technology Fund som etablerats vid Världsbanken för investeringar i utvecklingsländer som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Högst 585 000 000 kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser under de mekanismer som etablerats under FN:s klimatkonvention och/eller dess Kyotoprotokoll eller för andra multilaterala insatser som syftar till att stärka utvecklingsländernas möjlighet att anpassa sig till klimatförändringar, men också att bidra till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa sin klimatpåverkan. 

Högst 40 000 000 kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser inom det katastrofförebyggande området med syfte att stödja genomförandet av Hyogo Framework for Action 2005-2015 (HFA).

Högst 7 000 000 kronor avser stöd till Global Water Partnership Organisation (GWPO).

Bidrag om högst 20 500 000 kronor beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja utvecklingsländernas möjligheter att genomföra miljö- och klimatkonventioner, tillhörande protokoll och globala överenskommelser samt att delta i relaterade förhandlingar. Medlen kan även användas för multilaterala insatser för uppföljning av Agenda 21 och Johannesburgstoppmötet, bl.a. inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och för att främja FN:s miljöprograms (UNEP) utvecklingssamarbete. Samtliga insatser ska kunna klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s riktlinjer. Miljödepartementet ska rapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om medlens användning senast den 31 januari 2012.  

Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling

I enlighet med policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); kvinnors politiska deltagande och inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel. Medlen kan även användas för uppföljning av Världsbankens Gender Action Plan.

Ekonomisk tillväxt, inklusive handel  

Medlen avser insatser för ekonomisk tillväxt, inklusive handel och ska användas i enlighet med policyn för ekonomisk tillväxt inom utvecklingssamarbetet. Handelsstöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utveckingssamarbete.

a) handel 

Medlen avser handelsrelaterad biståndsverksamhet för att främja i första hand de fattigaste ländernas möjligheter att dra nytta av internationell handel och investeringar. Detta inkluderar utvecklingsländernas deltagande i och tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) liksom ansträngningar för att åstadkomma god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning för ett fördelaktigt ekonomiskt klimat.  

Stöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utvecklingssamarbete i avvaktan på att regeringen fastställer en policy om handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Medlen kan t.ex. avse stöd till världshandelsorganisationen WTO:s kapacitetsuppbyggnadsfond, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) samt till fortsatt finansiering för kontaktpunkten för export från utvecklingsländer (Open Trade Gate Sweden). Medlen får även användas för projekt som verkställs av enskilda organisationer eller nätverk.  

b) företagens samhällsansvar

Medlen avser insatser till stöd för utveckling av företagens samhällsansvar som sker i enlighet med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer, multilateralt arbete kring mänskliga rättigheter och företag samt till pilotprojekt av strategisk karaktär. Medlen ska vara avsedda för insatser vad gäller företagens samhällsansvar (främjande av mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning) i utvecklingsländer. Medlen kan även användas för projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer.

c) övriga insatser för ekonomisk tillväxt 

Högst 250 000 000 kronor avser kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB, varav minst 200 miljoner kronor ska avse investeringar i Afrika.

Högst 50 000 000 kronor avser kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD, i enlighet med de villkor som anges i beslutet av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Högst 147 000 000 kronor avser åtgärder för att stärka livsmedelsförsörjningen, stödja ökad produktion och minska risken för undernäring och svält bl.a. till följd av klimatförändringar.

Hiv och aids och smittsamma sjukdomar

Medlen avser insatser mot smittsamma sjukdomar inklusive hiv och aids. Medlen kan användas för ytterligare stöd till FN-organ som arbetar mot smittsamma sjukdomar och hiv och aids, Globala fondens arbete, rent bilaterala insatser, insatser för information och kommunikation, stöd för forskning samt övriga insatser för att stärka det förebyggande arbetet och mildra konsekvenserna av hiv och aids.  

a) hiv och aids 

Medlen ska avändas i enighet med policyn för Svergies internationella hiv och aidsarbete.

Högst 700 000 000 kronor avser Sveriges basbidrag till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med Världsbanken om utbetalning av det svenska bidraget till Globala fonden.

b) smittsamma sjukdomar 

Högst 20 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till internationella finansieringsfaciliteten för immunisering, IFFIm. 

Humanitärt bistånd 

Medlen avser insatser inom ramen för humanitärt bistånd. I enlighet med policyn för Sveriges humanitära bistånd kan medlen användas för stöd till FN:s, Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens samt internationella och mellanstatliga enskilda organisationers humanitära verksamhet. 

Högst 45 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) reguljära budget.  

Högst 120 000 000 kronor avser Sveriges kärnbidrag till FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA).  

Högst 11 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den verksamhet i sekretariatet för FN:s internationella strategi för naturkatastrofförebyggande, ISDR, som avser utvecklingsländer. 

Högst 3 500 000 kronor avser Sveriges uttaxerade avgift till Internationella migrationsorganisationen (IOM). 

Högst 465 000 000 kronor avser bidrag till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). 

Övrigt organisationsstöd 

Högst 7 000 000 kronor avser stöd till Norske Röde Kors United World College.  

Högst 8 000 000 kronor avser stöd till Dag Hammarskjölds minnesfond.

Högst 1 000 000 kronor avser stöd till samarbetet inom Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN).

ap.38 Ekonomiska program

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.

Medlen under anslagsposten avser skuldlättnader. Medlen får användas för att finansiera Sveriges internationella åtaganden för skuldlättnader, kompensationsanspråk från Exportkreditnämnden (EKN) med anledning av skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben samt kapacitetshöjande insatser inom området stöd till ekonomiska reformer samt skuldhantering.

Stöd ska utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader som fastställts av regeringen den 28 oktober 1999.

ap.39 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete961 510
ap.1Sida (ram)961 510

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 20 300 000 kronor endast användas för stöd till icke ODA-länder, varav högst 15 300 000 kronor får användas för Sidas Östersjöteam och 5 000 000  kronor avser samarbetet med Ryssland.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 262 313
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 187 803
ap.6.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 145 500
ap.6.2Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)42 303
ap.3Reformsamarbete i Östeuropa (UD) (ram)74 510

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)

Generella villkor för anslaget 2:1

Medlen får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD)

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående.


Medlen under anslagsposten får användas bl.a. för stöd till seminarier, publikationer, utbildning, studier, för sekondering av personal vid internationella organisationer samt stöd för genomförande av multilateralt samarbete.

Inom ramen för stöd för genomförande av multilateralt samarbete får även viss verksamhet i Centralasien ingå.

ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst
  50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.
 • För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Valobservatörsinsatser kan även avse Centralasien. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.
 • Kostnader för utvecklingslån  får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet.  
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.

ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014  (UF2009/28632/UP).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete93 168
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)93 168
ap.1.1Sidas Östersjöteam (ram)24 168
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)35 000
ap.1.3Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram)34 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.1 Sidas Östersjöteam

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg samt Leningrads och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet (ej investeringar), sociala området samt inom civil säkerhet och för insatser med syfte att underlätta Sveriges medverkan i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet

Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland.  

ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.10Inget0
ap.1.20Inget0
ap.1.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.903 %0
ap.1703 %0
ap.210Allt0
ap.2203 %0
ap.2303 %0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.26.103 %0
ap.26.203 %0
ap.270Allt0
ap.3203 %0
ap.3303 %0
ap.340Allt0
ap.35.10Allt0
ap.35.20Allt0
ap.360Allt0
ap.370Allt0
ap.380Allt0
ap.390Allt0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.146 4833 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.30Allt0
ap.6.103 %0
ap.6.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.31:1 ap.21100 %
1:1 ap.131:1 ap.27100 %
1:1 ap.151:1 ap.3431 524
1:1 ap.151:1 ap.2756 000
1:1 ap.16.11:1 ap.35.1100 %
1:1 ap.16.21:1 ap.35.110 000
1:1 ap.16.21:1 ap.35.21 466
1:1 ap.281:1 ap.36100 %
1:1 ap.29.11:1 ap.3765 000
1:1 ap.29.11:1 ap.2715 000
1:1 ap.29.11:1 ap.35.147 000
1:1 ap.29.21:1 ap.35.121 200
1:1 ap.301:1 ap.385 370
1:1 ap.301:1 ap.35.118 335
1:1 ap.31.21:1 ap.39100 %
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
2:1 ap.12:1 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.16 0005 0001 000
2013
ap.1.261 00020 00040 000
2013
ap.1.350 00019 00030 000
2013
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11 050 000850 00052 14752 1462028
ap.2100 00035 00032 50032 5002028
ap.51 200 000500 000350 000350 0002028
ap.62 900 0001 300 000800 000800 0002028
ap.7900 000400 000250 000250 0002028
ap.99 600 0005 000 0002 300 0002 300 0002028
ap.17700 000250 000225 000225 0002028
ap.211 800 0001 200 000300 000300 0002028
ap.22150 00050 00050 00050 0002028
ap.23500 000200 000150 000150 0002028
ap.24700 000400 000150 000150 0002028
ap.2717 150 0003 345 7473 410 94310 340 2132028
ap.32600 000250 000175 000175 0002028
ap.346 100 0001 082 1301 142 2483 868 0352028
ap.373 300 0001 249 0861 180 944801 2472028
ap.383 450 000229 720250 4142 951 1022028
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.375 00040 00035 000
2017
ap.6.12 800 000900 0001 834 048
2017
ap.6.280 00040 00034 890
2017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 27, 34, 37 och 38 samt anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap.3 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår som får ingås av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet  (Utrikesdepartementet) ingår ska rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)47 036
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2578 843
2011-02-2578 843
2011-03-2578 843
2011-04-2578 843
2011-05-2578 843
2011-06-2578 843
2011-07-2581 410
2011-08-2581 410
2011-09-2581 410
2011-10-2581 410
2011-11-2581 410
2011-12-2581 402
Summa961 510
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av sektionskanslier och utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Vallhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).    

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anne Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-UP
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen