Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2011-12-15
N2011/6945/RT
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 19, bet. 2010/11:NU2, rskr. 2010/11:134).

Mål m.m. för Tillväxtverket samt länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Hallands läns landsting, Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län framgår av särskilt regeringsbeslut den 22 december 2010.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län5 190
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)5 190
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län445
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)445
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län35 720
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)35 720
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län109 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)109 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län73 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)73 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket841 935
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)841 935
ap.24.1Tillväxtverket (ram)362 500
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.24.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)17 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)26 810
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)8 455
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)12 480
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 310
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)53 580
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)12 110
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Samverkansorgan i Jämtlands län (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet39 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)39 237
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24:2–24:5 samt 24:9) för de nedan angivna ändamålen 1–7 och av Tillväxtverket (anslagsposterna 24:6–24:8 samt 24:10–24:18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 6, 24.9 och 24.18: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17 och 24.2 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kr
Anslagsposterna 20 och 24.5: 2 000 000 kr
Anslagsposterna 18, 19 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2011 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss central utvecklingsverksamhet m.m.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3 och 5 ska fattas mot tilldelat anslag.

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet), säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Tillväxtverket

Medel ska användas till att finansiera det regionala investeringsstöd som beviljades Pinnacle Sweden AB genom regeringsbeslut I 3 den 20 oktober 2011 (N2010/6867/RT). 

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska Hallands läns landsting, Skåne läns landsting eller Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun eller samverkansorganet i Kalmar län, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Tillväxtverket för prövning.

Om Tillväxtverket beviljar bidraget ska utgifterna belasta ovan angivna organisationers delpost.

Om de angivna organisationerna inte tillstyrker ansökan ska Tillväxtverket avslå denna.

Tillväxtverket ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

Tillväxtverket ska avsätta 20 000 000 kronor för utökade och intensifierade insatser inom området kommersiell service. Närmare riktlinjer för medlens användning kommer att framgå av särskilt regeringsbeslut. 

3. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

4. Central projektverksamhet

Den centrala projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet ENPI Kolarctic samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB. 

Tillväxtverket ska avsätta högst 4 000 000 kronor till medfinansiering av strukturfondspartnerskapens arbete för programperioden 2007-2013.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive lån från Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

7. Finansiering av basverksamheten i TRIP, Turistnäringens utvecklingscenter

Från anslagsposten ska 3 500 000 kronor avsättas för att under 2011 finansiera basverksamheten i TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter.

Utvecklingscentret är en ny funktion för svensk turistnäring som ska vara en nationell nod för företagsutveckling och ökad samsyn mellan olika aktörer för att stärka svensk turism.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget ska användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1830Inget0
ap.2198Inget0
ap.3312Inget0
ap.4615Inget0
ap.5699Inget0
ap.6519Inget0
ap.7212Inget0
ap.8123Inget0
ap.91 149Inget0
ap.1090Inget0
ap.1145Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.141 668Inget0
ap.153 290Inget0
ap.163 064Inget0
ap.173 572Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.1910 900Inget0
ap.207 350Inget0
ap.2113 900Inget0
ap.224 514Inget0
ap.2350Inget0
ap.24.134 000Inget0
ap.24.24 019Inget0
ap.24.32 337Inget0
ap.24.41 701Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.6792Inget0
ap.24.71 435Inget0
ap.24.82 681Inget0
ap.24.9846Inget0
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 248Inget0
ap.24.121 631Inget0
ap.24.132 502Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.155 358Inget0
ap.24.161 211Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.181 200Inget0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)0100 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:1 ap.261:1 ap.22100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.26ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.17 00000
2019
ap.23 00000
2019
ap.38 00000
2019
ap.48 00000
2019
ap.510 00000
2019
ap.612 00000
2019
ap.75 00000
2019
ap.81 00000
2019
ap.922 00000
2019
ap.101 50000
2019
ap.111 50000
2019
ap.125 00000
2019
ap.1353 00026 00018 0008 1122015
ap.1412 00000
2019
ap.1555 00000
2019
ap.1655 00000
2019
ap.1740 00000
2019
ap.18185 00000
2019
ap.19180 00060 00060 00037 5132019
ap.20125 00072 00033 00014 9372019
ap.21280 00000
2019
ap.24.1570 000178 000192 500192 5002019
ap.24.241 00025 31010 4605 2302019
ap.24.330 00017 1046 4486 4482019
ap.24.412 0003 0002 0005 9302019
ap.24.575 00040 00020 00010 0002019
ap.24.68 0005 5379002382019
ap.24.713 0003 3164 87302019
ap.24.847 00026 81011 1569 0142019
ap.24.915 0002 3007677662019
ap.24.1088 00042 00022 30622 3062019
ap.24.1115 00012 4802002019
ap.24.1230 00011 3004 69802019
ap.24.1335 00017 0009 0008 1192019
ap.24.1475 00031 60030 0004 5002019
ap.24.1585 00041 58030 0008 8142019
ap.24.1625 0006 2106 2006 0832019
ap.24.1775 00023 25035 00014 7002019
ap.24.1850 00020 00010 0008 0002019
ap.2242 00029 1875 0033 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2011 göra ekonomiska åtaganden som innebär behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kronor under perioden 2012–2019. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2012–2019 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter.

Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

Tilldelat anslag för 2011 ska finansiera åtaganden som gjorts med stöd av tidigare tilldelat bemyndigande och som ska utbetalas under 2011. Anslaget ska också finansiera utbetalningar under 2011 till följd av beslut som fattas samma år.

4.3.6   Maximala utbetalningar 2012 och 2012

Anslagspost

Maximala utbetalningar 2012

Maximala utbetalningar 2013

ap. 1

8 300

8 300

ap. 2

1 980

1 980

ap. 3

3 120

3 120

ap. 4

6 150

6 150

ap. 5

6 990

6 990

ap. 6

5 190

5 190

ap. 7

2 115

2 115

ap. 8

1 230

1 230

ap. 9

11 490

11 490

ap. 10

895

895

ap. 11

445

445

ap. 12

3 480

3 480

ap. 13

29 840

29 840

ap. 14

16 680

16 680

ap. 15

32 900

32 900

ap. 16

30 640

30 640

ap. 17

35 720

35 720

ap. 18

115 500

115 500

ap. 19

101 000

88 000

ap. 20

73 500

73 500

ap. 21

139 000

139 000

ap. 24.1

340 000

340 000

ap. 24.2

40 185

40 185

ap. 24.3

23 370

23 370

ap. 24.4

17 005

17 005

ap. 24.5

66 120

66 120

ap. 24.6

7 920

7 920

ap. 24.7

14 350

14 350

ap. 24.8

26 810

26 810

ap. 24.9

8 455

8 455

ap. 24.10

45 960

45 960

ap. 24.11

12 480

12 480

ap. 24.12

16 310

16 310

ap. 24.13

25 020

25 020

ap. 24.14

44 760

44 760

ap. 24.15

53 580

53 580

ap. 24.16

12 110

12 110

ap. 24.17

53 000

53 000

 ap. 24.18

20 000

33 000

Villkor

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2012 och 2013 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2012 och 2013 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, utg. omr. 19), dvs. 1 515 837 000 kronor.

4.3.7   Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Birgitta Naumburg








Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/RT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
Samverkansorganen
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Tillväxtverket