Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
L2011/3129
Statens veterinärmedicinska anstalt
75189 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120, prop. 2011/12:2, utg.omr. 23, bet. 2011/12:FiU11, rskr. 2011/12:39).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för SVA och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SVA:s verksamhet bedrivs inom områdena Sjukdomsövervakning och beredskap, Diagnostik och analysverksamhet, Kunskapsförmedling samt Forskning och utveckling.

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

SVA ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Generell återrapportering

SVA ska i återrapporteringen, där så är lämpligt, göra en värdering av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Bedömning av djurhälsoläget i Sverige

SVA ska i återrapporteringen göra en övergripande bedömning av hälsoläget och sjukdomssituationen hos domesticerade och vilda djur i Sverige.

Politiken för global utveckling

SVA ska redovisa sitt arbete med Sveriges politik för global utveckling senast den 1 december 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Prognoser

SVA ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober

3

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska fortsatt driva en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade av epizootilagen (SFS 1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

Inom myndigheten ska det finnas ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom området veterinärmedicin och livsmedel (Strama VL). Strategigruppen har som syfte att verka för en sektorsövergripande samordning och ta initiativ, i frågor som rör förutsättningar för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur, i första hand inom djurhälso- och livsmedelsområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt117 547
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)117 547

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2011 och hälften den 1 juli 2011.

2. SVA ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. SVA ska betala totalt 223 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för att utarbeta förebyggande åtgärder och bekämpningsstrategier avseende nya djuranknutna smittor i ett förändrat klimat.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 5413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)38 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-259 837
2011-02-259 837
2011-03-259 837
2011-04-259 837
2011-05-259 837
2011-06-259 837
2011-07-259 837
2011-08-259 837
2011-09-259 837
2011-10-259 837
2011-11-259 837
2011-12-259 590
2012-01-25-250
Summa117 547
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet17 428-4 000176 500180 200-3 7009 728
Tjänsteexport4 2311 0004 5003 8007005 931
Summa21 659-3 000181 000184 000-3 00015 659
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. SVA:s uppdragsverksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.

2. SVA får bedriva export av varor och tjänster.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA ska sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Camilla Lehorst








Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: