Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:8

2011-12-15
S2011/11086/SFÖ
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna
7 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas sex bilagor med följande innehåll:

- Bilaga 1, ärenden som avgörs genom detta regeringsbeslut,

- bilaga 2, mallar för redovisning av statistik,

- bilaga 3, beräkning av anslagspost per länsstyrelse,

- bilaga 4, låneramar och räntekontokrediter,

- bilaga 5, avgiftsintäkter som disponeras, och

- bilaga 6, avgifter mot inkomsttitlar. 

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera drygt hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

Länsstyrelserna ska i sina årsredovisningar redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och vad som anges i regleringsbrev. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 2.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges. I de fall länsstyrelserna ska redovisa uppgifter till myndigheter, ska en kopia av redovisningen  skickas till regeringen (det departement som ansvarar för myndigheten).

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

1. Länsstyrelserna ska redovisa sina insatser och göra en bedömning av uppnådda resultat för sin uppgift att verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Landsbygdsdepartementet)

Livsmedelskontroll

2. Länsstyrelserna ska redovisa:

– En bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet i livsmedels-
kontrollen i länet och hur denna har utvecklats jämfört med föregående år,

– på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll,

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna, och

– vilka mål som satts upp för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppgifterna ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2012.

Djurskydd och allmänna veterinära frågor

3. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppgifterna ska redovisas senast den 1 februari 2012 till Jordbruksverket.

4. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan redovisa:

– Mål för djurskyddskontrollen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska en beskrivning av efterlevnaden av lagstiftningen bland kontrollobjekten göras samt en redovisning och analys av viktigare åtgärder riktade mot kontrollobjekten samt hos kontrollmyndigheterna i syfte att förbättra regelefterlevnaden och kontrollen. Länsstyrelserna ska även redovisa andra insatser som de gjort för att likrikta och effektivisera djurskyddskontrollen. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2006/778/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion,

– mål för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen, samt

– mål för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2012.

Redovisning av särskilda problem på smittskyddsområdet

5. Länsstyrelserna ska redovisa om det uppstått problem utöver de normalt förekommande på smittskyddsområdet och om det förekommit särskilda problem med salmonellasaneringar i de fall dessa varit delegerade till länsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2012.

Regional krisberedskapsplanering

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2012.

Kontroll av husdjur

7. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva mål för kontrollen och analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2012.

Lantbruk och landsbygd (Landsbygdsdepartementet)

Utbetalning av direktstöd och ersättningar

8. Länsstyrelserna ska på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt samt med minimerad risk för sanktioner genomföra uppgifterna som åligger dem ifråga om direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygds-
åtgärder. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Jordbruksverket, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter. Länsstyrelserna ska dessutom särskilt arbeta med återkrav och under 2011 hantera de återkrav som är en följd av kommissionens ställningstagande om sanktion för åren 2005–2008.

9. Länsstyrelserna ska följa Jordbruksverkets styrning över stödprocessen avseende administrationen av jordbruks- och landsbygdsstöd. Länsstyrelserna ska löpande rapportera handläggnings- och kontrolläge till Jordbruksverket enligt av verket fastställd rapportplan, samt bistå Jordbruksverket i att under stödåret uppnå en bättre uppföljning av handläggnings- och kontrolläge av ovan nämnda stöd.

Genomförande av landsbygdsprogrammet

10. Länsstyrelserna ska genom ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2007–2013 uppnå de i programmet angivna målen. Länsstyrelserna ska vidare enligt Jordbruksverkets riktlinjer rapportera om programmets genomförande, resultat och effekter. Länsstyrelserna ska även vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014–2020.

11. Länsstyrelserna ska redovisa:

– Handläggningstiderna för ansökningar om beslut om stöd och ansökningar om utbetalningar samt hur länsstyrelsen arbetar för att minska handläggningstiderna, och

– vilka åtgärder som har låg anslutning i länet, översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa vilka insatser länsstyrelsen vidtagit för att öka anslutningen till dessa åtgärder för att besluten och utbetalningarna kopplade till programmet ska vara i fas och att de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2011.

Kostnader för hantering av EU-stöd

12. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och fiske samt antalet årsarbets-
krafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2012 enligt riktlinjer från verket.

Utveckling av jordbruksadministrationen

13. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län ska senast den 1 februari 2012 till Jordbruksverket redovisa:

– Vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,

– vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. vad gäller servicen till brukarna,

– förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,

– ekonomiska samordningsvinster för 2011, och

– erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Fiske (Landsbygdsdepartementet)

14. Länsstyrelserna ska redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige perioden 2007–2013.

15. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar.

16. Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2012 till den myndighet som regeringen senare anger redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna.

17. Länsstyrelsen i Stockholms län tilldelas medel från Jordbruksverkets anslag 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor för uppdraget att utreda och testa möjligheterna att samordna distribution och marknadsföring av lokalt fångad fisk och lokalt producerade fiskeriprodukter.

Vilt- och rovdjursförvaltning (Landsbygdsdepartementet och Miljödepartementet)

18. Länsstyrelserna ska utarbeta regionala planer för utvecklingen av vildsvinsstammarna med ledning av den nationella förvaltningsplanen för vildsvin.

19. Länsstyrelserna ska dela in länen i älgförvaltningsområden och förordna ledamöter till älgförvaltningsgrupper senast den 31 januari 2012. För dessa grupper ska länsstyrelserna genomföra utbildningsinsatser med undervisningsmaterial från Sveriges lantbruksuniversitet. Utbildningsinsatserna ska vara genomförda senast den 30 juni 2012.

Viltförvaltningsdelegationerna

20. Länsstyrelserna ska redovisa de åtgärder som har genomförts och hur arbetet med kompetenshöjande åtgärder för länsstyrelsernas hantering av rovdjursfrågor beträffande varg, järv, björn, lo och kungsörn fortlöper. Länsstyrelserna ska utvärdera hur arbetet i viltförvaltningsdelegationerna har lagts upp och genomförts fram t.o.m. 30 juni 2011. I utvärderingen ska ingå en analys av rutiner inför möten, antalet möten, utbildnings-
insatser, vilka beslut delegationerna fattat, i viken grad ersättare kunnat delta på möten när även ordinarie ledamot närvarit samt kostnader för delegationernas arbete. Länsstyrelsen i Kalmar län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 oktober 2011.

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

Länsstyrelserna har olika ansvarsområden och uppgifter inom regionalt tillväxtarbete. Uppdrag nr 21–26 gäller samtliga länsstyrelser. Uppdrag nr 27–30 gäller Länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 31–33 gäller samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 34 gäller inte Länsstyrelserna i Hallands, Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Uppdrag nr 35–38 gäller vissa länsstyrelser.

Regionalt tillväxtarbete

21. Länsstyrelserna ska följa upp och redovisa hur andra statliga myndigheter tillämpar länets regionala utvecklingsstrategi.

22. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker inom det regionala tillväxtarbetet samt hur samverkan utvecklats.

23. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet. För 2011 ska länsstyrelserna bl.a. redovisa beslutade belopp från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och dess medfinansiering. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

24. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 19 upptagna anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011.

25. Länsstyrelserna ska lämna en redovisning till Tillväxtverket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt anvisningar från Tillväxtverket. Redovisningen lämnas senast den 28 januari 2011 per den 31 december 2010, den 16 maj 2011 per den 30 april 2011, den 9 september 2011 per den 31 augusti 2011 och 30 januari 2012 per den 31 december 2011.

26. Länsstyrelserna ska redovisa varför aktuella prioriteringar gjorts vid beslut om medel inom ramen för ändamålen inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

27. Berörda länsstyrelser ska, i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221), ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin och innehålla de viktigaste insatserna under året. För prioriteringen Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud ska särskilt arbetet med den regionala kompetensplattformen redovisas. För prioriteringen Strategiskt gränsöverskridande samarbete ska särskilt aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin redovisas. Sammanfattningen ska innehålla en bedömning av resultatet av de redovisade prioriteringarna.

28. Berörda länsstyrelser ska redovisa de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med länets regionala utvecklingsstrategi.

29. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för med vilka aktörer samverkan sker, hur samverkan utvecklats samt vilken roll lokala och regionala resurscentra för kvinnor har i arbetet.

30. Berörda länsstyrelser ska redovisa och ge exempel på hur arbetet med att utveckla uppföljning, utvärdering, analys och lärande av det regionala tillväxtarbetet fortskrider.

31. Berörda länsstyrelser ska, i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221), ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin och innehålla de viktigaste insatserna under året. För prioriteringen Strategiskt gränsöverskridande samarbete ska särskilt aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin redovisas. Sammanfattningen ska innehålla en bedömning av resultatet av de redovisade prioriteringarna.

32. Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet samt hur denna samverkan utvecklats.

33. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i länsstyrelsens verksamhet inom det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för med vilka aktörer samverkan sker, hur samverkan utvecklats samt vilken roll lokala och regionala resurscentra för kvinnor har i arbetet.

Tillgång till kommersiell service

34. För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och företag ska berörda länsstyrelser redovisa och kommentera:

– Vilka insatser som genomförts, hur insatserna genomförts, vilka aktörer som deltagit i genomförandet samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet,

– vilka resultat genomförda insatser har haft på utvecklingen av tillgång till kommersiell service för medborgare och företag, samt

– vilket finansiellt stöd inklusive regionala projektmedel som beviljats för utveckling av kommersiell service. Redovisningen ska relatera till mål och intentioner i länets regionala serviceprogram.

Territoriella samarbetsprogram

35. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelsen i Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 11 februari och den 18 oktober 2011. Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas till Tillväxtverket senast den 11 januari, den 11 februari, den 26 april, den 20 juli och den 18 oktober 2011. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 11 februari, den 20 juli och den 18 oktober 2011, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2015 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 11 februari och den 18 oktober 2011 lämnas fördelade på åren 2011–2016. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer.

36. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Sverige-Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisningen ska lämnas till Tillväxtverket senast den 15 februari 2011. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden och på näringsgren totalt per territoriellt program. Redovisningarna ska lämnas för respektive program, i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer, senast den 15 februari och 15 september 2011. Rapporten som lämnas den 15 september 2011 ska endast redovisa beslutade medel fördelat på kommissionens utgiftskategorier.

37. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Norra Periferin redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel samt en likviditetsredovisning. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 13 februari och den 15 oktober 2011.

Samarbete i Barentsregionen

38. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, inklusive insatser som relaterar till det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet med arbetsgrupper, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska särskilt redovisa sitt ordförandeskap i Barentsrådets regionala samarbete, inklusive ordförandeskapet i miljösamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning. Verksamheten finansieras inom det under utgiftsområde 5 uppförda anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Konkurrensområdet (Näringsdepartementet)

39. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har gjorts på konkurrensområdet, i enlighet med konkurrensförordningen (2008:604).

Service till företagare (Näringsdepartementet)

40. Länsstyrelserna ska senast den 15 oktober 2011 till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som tagits för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Grundläggande betaltjänster (Näringsdepartementet)

41. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2011. För detta arbete ska Länsstyrelsen i Dalarnas län erhålla ersättning från anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster.

Infrastrukturplanering (Näringsdepartementet)

42. Länsstyrelserna (gäller ej för Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands och Kalmar län) ska:

– Följa utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning mot mindre tätorter, småorter och glesbygd (återrapporteras enligt nedan),

- bistå Post- och telestyrelsen i dess uppdrag att följa tillgången till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet (återrapporteras enligt nedan), och

- främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation. Länsstyrelserna ska även rapportera till Länsstyrelsen i Örebro län vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet samt hur stödet har använts, samt  löpande föra statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek. Rapport om användningen av stödet fram till 31 december 2010 ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2011 samt en rapport om användningen av stödet fram till den 31 maj 2011 och en prognos för hela året ska lämnas senast den 30 juni 2011.

Länsstyrelserna ska redovisa utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet samt hur länsstyrelsen har bistått Post- och telestyrelsen i dess uppdrag att följa tillgången på IT-infrastruktur. Länsstyrelsen ska göra redovisningen i enlighet med PTS anvisningar senast den 1 februari 2012.

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

Regionala klimat- och energistrategier m.m.

43. Länsstyrelserna ska redovisa:

– Insatser som genomförts för att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan,

– insatser för att vidareutveckla och genomföra arbetet med regionala klimat- och energistrategier i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybar energi och ökad energihushållning,

– insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete, samt

– insatser för att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft. 

Det regionala klimatanpassningsarbetet

44. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och medelsanvändning med anledning av uppdraget att samordna det regionala klimatanpassnings-
arbetet.

Åtgärder i samband med elbrist (Näringsdepartementet)

45. Länsstyrelserna ska samordna planeringen för i vilken prioritetsordning som begränsning eller avbrytande av överföring av el till elanvändare inom länet ska genomföras i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen elbrist samt, på förslag från kommunerna, sammanställa underlag om vilken rangordning av elledningar som ska gälla.

Hållbar samhällsplanering och boende (Socialdepartementet och Miljödepartementet)

Kommunal bostadsförsörjning

46. Länsstyrelserna ska, utöver arbetet med den årliga bostadsmarknadsenkäten, göra en analys av situationen på bostadsmarknanden i länet. Länsstyrelserna ska:

- Redovisa hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

- redogöra för hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 § i den nämnda lagen, om att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen, samt

- analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2011 till Boverket.

Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag

47. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanställning över de uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag som lämnats till eller inhämtats av länsstyrelsen i enlighet med 1 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt andra former av ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag. Länsstyrelserna ska också lämna en redogörelse för hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning, samt redovisa vilka allmännyttiga bostadsföretag som inte lämnat uppgifter om utdelning. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 1 oktober 2011.

Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling

48. Länsstyrelserna ska redovisa:

– Sitt arbete med tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, bl.a. avseende stödet till kommunerna, och arbetet med planeringsunderlag för översiktsplanering, inklusive uppgiften att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen,

– aktuella utvecklingstendenser avseende tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900),

– hur hänsyn tas till det regionala perspektivet och inriktningen i de regionala utvecklingsprogrammen i kommunernas fysiska planering samt hur mellankommunal samverkan främjas,

– vilket genomslag olika nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen får i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering samt vid planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länets utveckling,

– hur olika energi- och klimatpolitiska mål samordnas i länet och vilket genomslag det får i den fysiska planeringen,

– hur kommunernas översiktsplaner utvecklas och hålls aktuella, i vilken utsträckning de används som vägledningsdokument i olika processer, samt, när det gäller län utan samverkansorgan och landsting med ansvar för regionalt tillväxtarbete, hur det regionala tillväxtarbetet har samordnats med kommunernas översiktsplanering,

– kommunernas arbete med sådana översiktsplaner som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Redovisningen ska bl.a. ange antal kommuner som har utarbetat sådana översiktsplaner, hur många av dessa översiktsplaner som är helt nya respektive utgör ändringar eller tillägg till äldre översiktsplaner. Redovisningen bör också innehålla en redogörelse om samspelet mellan kommunerna och länsstyrelsen,

– kommunernas arbete med detaljplaner som innehåller planbestämmelse om upphävande av strandskydd, bl.a. antalet sådana planer, antalet tomter som berörs och länsstyrelsernas ingripanden, samt

– väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunernas översiktsplaner.

Utifrån redovisningen ska länsstyrelserna analysera och dra slutsatser om hur arbetet med fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling fortlöper. När det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen ska länsstyrelserna vid behov lämna förslag till hur denna kan förbättras. Redovisningen ska lämnas till Boverket senast den 31 januari 2012. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

49. Länsstyrelserna ska ta fram förslag till gemensamma arbetsformer och riktlinjer för arbetet med planeringsunderlag avseende nationella mål, riksintressen, övriga statliga intressen samt mellankommunala intressen m.m. som berör kommunerna i deras samhällsplanerings-
verksamhet. I uppdraget ingår även att ta fram former för hur planeringsunderlaget bör kommuniceras av länsstyrelserna till kommunerna. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Boverket. Länsstyrelserna ska senast den 6 februari 2012 redovisa resultatet till regeringen (Socialdepartementet). Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Blekinge län.

Naturvård, miljö- och hälsoskydd (Miljödepartementet)

Miljömålsarbetet

50. Länsstyrelserna ska svara för den regionala samordningen av arbetet med miljökvalitetsmålen. Det innebär bl.a. att i bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa insatser för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Viktigare insatser inom de miljöpolitiskt prioriterade områdena: klimat, havsmiljö (i berörda län), biologisk mångfald samt giftfri miljö,

– viktigare insatser i arbetet med att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ska öka.

Miljötillsyn

51. Länsstyrelsernas miljötillsynsarbete ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås och att uppkomsten av miljöskador motverkas. Arbetet med tillsynsvägledning ska bl.a. ske genom regional miljösamverkan. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Tillsynsområden inom vilka den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen kan utvecklas och förbättras, samt

– årsberättelsen från Miljösamverkan Sverige och respektive regional Miljösamverkan i de län där sådana projekt finns.

52. Länsstyrelserna ska efter samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. Länsstyrelserna ska redovisa hur länsstyrelsernas arbete har bedrivits.

Villkor för vissa miljöfarliga verksamheter

53. Europeiska kommissionen har den 28 oktober 2010 beslutat att väcka talan mot Sverige vid Europeiska unionens domstol för bristande upp-
fyllelse av kraven i det s.k. IPPC-direktivet (2008/1/EG, f.d.1996/61/EG). Enligt gällande regelverk ska länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Västmanlands och Norrbottens län inom sitt verksamhetsområde säkerställa att villkoren för de verksamheter som omfattas av förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav med syfte att uppfylla kraven i IPPC-direktivet. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2011 och den 14 december 2011. I de fall den operativa tillsynen för en sådan verksamhet är överlåten till en kommun ska länsstyrelserna ge den tillsynsvägledning som kommunen behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas.

Skydd och skötsel av värdefulla naturområden m.m.

54. Länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med biologisk mångfald och naturvård när det gäller bl.a. områdesskydd, restaurering, förvaltning och samhällsplanering. Länsstyrelserna ska särskilt:

– Skydda värdefulla naturområden enligt miljökvalitetsmålen. Bevarande av skogar är högt prioriterat och ska ske med utgångspunkt i strategierna för formellt skydd av skog,

– förvalta skyddade områden väl, fortsätta arbetet med artbevarande, genomförandet av rovdjurspolitiken och främjandet av friluftslivet, samt

– se till att naturvårdsarbetet sker i god dialog med medborgare, företag och andra aktörer.

Länsstyrelserna ska vidare översiktligt redovisa viktigare insatser inom området. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa hur arbetet med naturvårdsavtal för bevarande av skyddsvärda områden utvecklas.

55. Beträffande områdesskydd, skötsel av skyddade områden och artbevarande, insatser för rovdjur samt kalkning ska länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Våtmarker

56. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och återskapande av våtmarker i och i anslutning till odlingslandskapet i enlighet med planeringsunderlaget som utarbetades inom ramen för uppdrag 22 i regleringsbrevet för 2008 för länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser till Naturvårdsverket senast den 30 november 2011.

Skydd av tätortsnära natur

57. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (regeringsbeslut nr I 3, dnr M2002/2284/Na) med ambitionen att programmen ska vara genomförda 2015. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och resultat för 2011.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

58. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Jönköpings, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs.

Luftkvalitet i Stockholms län

59. Länsstyrelsen i Stockholms län ska revidera de åtgärdsprogram för luftkvalitet som har fastställts för länet. De reviderade åtgärdsprogram-
men ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2012.

Vattenmiljön

60. Länsstyrelserna ska särskilt verka för att arbetet med vattenrelaterade miljökvalitetsmål, havsmiljöarbetet, miljöövervakningen och arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samordnas och så långt som möjligt sker på ett integrerat sätt. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser och resultat i vattenmiljöarbetet.

61. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har använts. Länsstyrelserna ska vidare redovisa hur förvaltningsanslaget har använts för detta ändamål. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 20 februari 2011.

62. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska redovisa viktigare insatser i vattendistriktet. Redovisningen bör disponeras efter de olika avsnitten i förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska lämna en samlad redovisning för berörda länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 20 februari 2011.

Minskade kväveutsläpp från avloppsreningsverk

63. Enligt Europeiska unionens domstols dom den 6 oktober 2009 i mål C-438/07 har Sverige underlåtit att avseende 37 i domen angivna reningsverk uppfylla skyldigheterna i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Enligt gällande regelverk ska länsstyrelserna inom sitt verksamhetsområde säkerställa att de aktörer som är ansvariga för kommunal avloppsrening följer Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp med syfte att uppfylla kraven i avloppsrenings-
direktivet. I de fall den operativa tillsynen för en sådan verksamhet är överlåten till en kommun ska länsstyrelserna ge den tillsynsvägledning som kommunen behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2011 och den 14 december 2011. Uppdraget gäller inte Länsstyrelserna i Blekinge, Gävleborgs, Hallands, Jämtlands, Norrbottens, Stockholms, Västerbottens och Västernorrlands län.

Utsläpp från enskilda avlopp

64. Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Kronobergs, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Jönköpings, Örebro, Dalarnas, Västmanlands, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Dessa länsstyrelser ska till Naturvårdsverket, i enlighet med verkets anvisningar, redovisa insatser beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Tillsyn av artskydd

65. Länsstyrelserna ska enligt Naturvårdsverkets anvisningar, redovisa hur tillsynen över CITES-lagstiftningen (8 § i Rådets förordning nr 338/97) bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Rapporten ska innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn. Vidare ska rapporten beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för de exemplar som förtecknats i bilaga A till rådets förordning. Länsstyrelserna ska redovisa till Naturvårdsverket senast den 15 mars 2012.

Strandskydd

66. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet fortlöper. Länsstyrelserna ska löpande registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet. Uppgifterna ska efter utgången av året sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många upphävanden och dispenser som har beslutats, fördelat på kommuner, samt vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Länsstyrelsen ska även föra uppgifter om vilka kommunala beslut som överklagats eller som länsstyrelsen har beslutat att överpröva enligt
19 kap. 3 b § miljöbalken. Uppgifterna ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar senast den 14 februari 2011.

Avfallstransporter

67. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska ta fram ett förslag om koncentration av länsstyrelsernas ansvar för tillsynen av gränsöver-
skridande avfallstransporter. Förslaget bör beakta Koncentrationsutredningens (Ds 2007:28) förslag om koncentration av länsstyrelseverksamhet samt innehålla en bedömning av resursbehov för berörda länsstyrelser. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Tullverket och övriga länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2011.

68. Länsstyrelserna i Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Gävleborgs län ska aktivt medverka i framtagandet av den nationella handlingsplanen för arbetet med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.

Massförekomst av stickmyggor

69. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa hur arbetet med den redovisade planen för hur det pågående arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massföre-
komst av stickmyggor i Nedre dalälvsområdet. Återrapportering ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2011.

Informationsinsatser om Emas

70. Länsstyrelsen ska i samråd med Miljöstyrningsrådet genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen om den reviderade Emas-förordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning), i enlighet med artikel 33. Insatserna kan ha formen av information vid lämpliga olika arrangemang i länsstyrelsens regi, tillhandahållande av informationsmaterial, länkar via hemsidor m.m. Länsstyrelserna ska till regeringen (Miljödepartementet) redovisa hur uppdraget har genomförts senast den 15 december 2011.

Utvärdering av Laponiaprocessen

71. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska i samråd med övriga berörda parter i den så kallade Laponiaprocessen utvärdera arbetet i processen i form av framgångsfaktorer, verktyg och övriga erfarenheter. Utvärderingen ska utformas som en vägledning som ska kunna fungera som ett hjälpmedel i liknande arbeten såväl regionalt som lokalt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2012.

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

72. För att förbättra uppföljningen av samhällets krisberedskap ska länsstyrelserna göra en översiktlig regional sammanställning, analys och värdering av de risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner som kommuner och landsting ska göra enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelserna ska bedöma i vilken utsträckning enskilda kommuner och landsting analyserat och dokumenterat de extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid, hur dessa händelser kan påverka kommunernas och landstingens verksamheter, samt vilken förmåga kommunerna och landstingen har att verka vid en sådan händelse. Länsstyrelsen ska även senast den 1 mars 2011 till regeringen (Försvarsdepartementet) och i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 redovisa hur stor andel av länets kommuner och landsting som under det senaste året har kommit in med en risk- och sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen ska också redovisa hur stor andel av inkomna risk- och sårbarhetsanalyser som enligt länsstyrelsens värdering håller tillräckligt god kvalité. Även den översiktliga regionala sammanställningen ska redovisas.

73. Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, avseende skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen samt de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen ska inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som ska ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

74. Länsstyrelserna ska redovisa genomförandet av det samverkansarbete som utvecklats i länsstyrelsernas och Riksantikvarieämbetets gemensamma uppdrag inom kulturmiljöområdet inklusive om det finns svårigheter i genomförandet och hur dessa avses lösas. Redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Södermanlands län i samråd med Riksantikvarieämbetet och avrapporteras till regeringen (Kulturdepartementet) senast 1 juli 2011.

Kultursamverkan (Kulturdepartementet)

75. Länsstyrelsen i Södermanlands län ska under 2011 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Social omvårdnad, Folkhälsa (Socialdepartementet)

Förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

76. Länsstyrelserna ska i enlighet med anvisningar från Statens folkhälsoinstitut (FHI) redovisa hur de har utövat tillsynen enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla sin uppgift att övervaka och stödja den kommunala tillsynen i syfte att förbättra densamma samt redovisa resultaten av detta arbete. Länsstyrelserna ska även enligt anvisningar från FHI redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn. I uppdraget ingår att stödja kommunerna i arbetet med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak, vilket även inkluderar att integrera näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen.

77. Länsstyrelserna ska ansvara för att det finns en särskild ANDT-samordningsfunktion i respektive län. Länsstyrelsen ska, genom ANDT-samordningsfunktionen, verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet, bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete samt stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen. Länsstyrelserna ska vidare via samordningsfunktionen utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå, fånga upp och till den nationella nivån vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd samt samordna utbildning och kompetensutveckling i länet. Redovisningen av arbetet ska ske i enlighet med anvisningar från FHI.

Särskilda medel för genomförande av uppdraget 76 samt för de delar av uppdraget 77 som rör bedömning av kommunernas tillsyn samt integrationen av näringens egenkontroll i den samordnade tillsynen finns avsatta inom det under utgiftsområde 9 upptagna anslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakpolitiska åtgärder.

Personliga ombud

78. Länsstyrelserna ska i samverkan med Socialstyrelsen fördela medel till kommunerna för verksamhet med personliga ombud och ge kommunerna råd i verksamheten. Länsstyrelserna ska vidare främja samverkan mellan de olika aktörer som berörs av verksamheten och lämna underlag till Socialstyrelsens uppföljningar på området samt bistå Socialstyrelsen i uppgiften att följa, bygga upp och utveckla verksamheten. Inriktningen på arbetet med statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personligt ombud beskrivs i regeringsbeslut nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Redovisning av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2012.

Integration, jämställdhet och migration (Arbetsmarknads,- Utbildnings- och Justitiedepartementet)

Etablering av nyanlända invandrare

79. Länsstyrelserna ska inom ramen för uppdraget rörande mottagandet av nyanlända invandrare prioritera genomförandet av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare under verksamhetsåret 2011. Länsstyrelsen ska redovisa: 

– En bedömning av behovet av insatser,

– genomförda insatser,

– en bedömning av det egna resultatet, och 

– kvarstående utvecklingsbehov.

Länsstyrelserna ska även redovisa till vilka typer av insatser som ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar lämnats till kommuner och kommunförbund. Ersättningarna finansieras från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna framgår av regleringsbrevet för anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

80. Länsstyrelserna ska senast den 22 februari 2012 lämna en gemensam redovisning om samhällsorientering för nyanlända invandrare till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

81. Länsstyrelserna ska utarbeta och redovisa statistik till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) som möjliggör uppföljning av överenskommelser om mottagande av nyanlända invandrare. Statistiken ska lämnas senast den 15 april, 1 augusti och 15 november 2011. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). En beskrivning av vilken statistik som ska lämnas till regeringen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 27 februari 2011. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

82. Länsstyrelserna ska redovisa hur implementeringen av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare framskrider. Av redovisningen ska framgå hur myndigheterna samverkar i reformens olika delar. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna arbetet och lämna en samlad redovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 augusti 2011.

Bosättning av nyanlända invandrare

83. Länsstyrelserna ska senast den 22 februari 2012 gemensamt redovisa hur verksamheten rörande mottagande för bosättning av nyanlända har genomförts, resultaten av verksamheten och en analys av resultaten. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa hur man lever upp till kraven i 5 § i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelserna ska också redovisa hur de genom genomförandet av förhandlingarna, utformningen av överenskommelser och andra medel kan bidra till att anvisningsbara platser finns till förfogande. Uppdraget ska samordnas och redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Åtgärder för ensamkommande barn

84. Länsstyrelserna ska under ledning av Migrationsverket verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensam-
kommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska ansvara för att särskilt redovisa länsstyrelsernas insatser och samarbetet med Migrationsverket och andra berörda aktörer på nationell nivå. Av respektive länsstyrelses redovisning ska särskilt framgå:

– Vilka insatser som har genomförts av länsstyrelsen för att skapa fler platser för ensamkommande barn,

– hur länsstyrelsen har samarbetat med Migrationsverket, och

– hur organisation och genomförande av uppdraget har samordnats med uppdraget rörande nyanländas etablering.

Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

85. Länsstyrelsen i Stockholms län ska på nationell nivå samordna arbetet som bedrivs av myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och verka för stärkt samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer på området. I uppdraget ingår att fortsatt bedriva operativt metodstöd och kompetensutvecklings-
insatser riktat mot myndigheter, frivilligorganisationer och andra relevanta målgrupper. Nationell kunskapsutveckling ska ligga till grund för de åtgärder som länsstyrelsen vidtar på området och samverkan ska ske med berörda myndigheter. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelsen även fortsätta sitt arbete med tryggt återvändande och rehabilitering för personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län ska även inom ramen för detta uppdrag fördela medel till utvecklingsprojekt som bedrivs av myndigheter eller frivilligorganisationer mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Medlen ska stödja projekt som bidrar till att arbetet mot prostitution och människohandel på sikt ska ingå i ordinarie strukturer och processer bland de aktörer som medverkar i projektet. Uppdraget ska genomföras under perioden 2011–2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en särskild rapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2011.

Mäns våld mot kvinnor

86. Länsstyrelserna ska inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nationell kunskapsutveckling ska ligga till grund för de åtgärder som länsstyrelsen vidtar på området.  Länsstyrelserna ska också samverka med relevanta myndigheter som
t. ex. Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid när det gäller utbildningar. Utbyte av kunskap och goda erfarenheter med berörda aktörer bör främjas. Syftet är att stödja den samordning och samverkan som pågår eller att driva på och få till stånd samordning där sådan inte fungerar tillfredställande. Länsstyrelserna ska följa upp och redovisa resultaten av de samordnande insatserna samt identifiera framgångs-
faktorer. Länsstyrelserna ska göra en samlad redovisning av de insatser som vidtagits dels uppdelat för respektive län, dels samlat på nationell nivå för att möjliggöra en nationell bild av insatser och resultat. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska genomföras under perioden 2011–2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) 15 december 2012.

Hedersrelaterat våld och förtryck

87. Länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka heders-relaterat våld och förtryck i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut IJ2007/2460/JÄM och i bilaga 2 till regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende länsstyrelserna. Stöd till insatser som syftar till att motverka att unga blir gifta mot sin vilja ingår i uppdraget. Läns-
styrelserna ska samverka med Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen. Länsstyrelserna ska följa upp och redovisa resultaten av insatserna samt identifiera framgångsfaktorer. Läns-styrelserna ska göra en samlad redovisning av de insatser som vidtagits dels uppdelat för respektive län, dels samlat på nationell nivå för att möjliggöra en nationell bild av insatser och resultat. Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget löper under 2011–2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till regeringen (Utbildningsdepartementet) 15 december 2012.

88. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska senast den 31 mars 2011 redovisa till regeringen (Utbildnings-
departementet) hur platserna i skyddat boende finansieras och i vilken mån driftskostnaderna täcks av kommunerna eller andra aktörer. Redovisningen ska även innehålla information om utslussningsarbete och eventuellt arbete med medling samt fördelningen av placeringar från det egna länet och andra län. All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad.

Barn och ungdomars rättigheter

89. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska under 2011–2012 ansvara för att sprida och implementera metodstödet ”Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungdomars rättigheter” och webbplatsen ”Dina rättigheter”. Implementeringen ska samordnas med berörda myndigheter, t. ex. Socialstyrelsen. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna en delredovisning av de rekvirerade medlens användning den 15 december 2011 samt en slutredovisning den 31 mars 2013 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Kostnaderna för uppdragen 85-89 ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Medlens fördelning mellan de olika länsstyrelserna framgår av regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Nationella minoriteter

90. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholms län ska stödja de kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten, samt förmedla kontakter mellan den romska minoriteten och myndigheter. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget:

– Redovisa hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

– redovisa hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta, samt

– redovisa genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av omprioriteringar inom det befintliga anslaget avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Återrapporteringen av samtliga uppdrag ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Sametinget senast den 22 februari 2012.

Mänskliga rättigheter och diskriminering

91. Länsstyrelserna ska redovisa hur 5 § 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har beaktats i verksamheten samt bedöma resultatet av detta. Åtgärder som har vidtagits för att genomföra myndigheternas antidiskrimineringsstrategier, samt resultatet av detta, ska särskilt redovisas.

2

Organisationsstyrning

92. Länsstyrelserna ska redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att länsstyrelsernas verksamhet ska kännetecknas av effektiva och för länsstyrelserna likartade arbetssätt och rutiner, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 10 november 2011. Redovisningen samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Framtagande av indikatorer

93. Länsstyrelserna ska utarbeta för länsstyrelserna enhetliga indikatorer som beskriver hur resultat förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget ska ske i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och samordnas samt redovisas av Länsstyrelsen i Örebro län. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 juni 2011.

Länsstyrelsernas administrativa stödfunktioner

94. Länsstyrelserna ska utforma besluts- och beredningsprocesser för de gemensamma administrativa stödfunktioner som är etablerade vid Länsstyrelserna i Västra Götalands, Örebro och Kronobergs län. Berednings- och beslutsprocesser ska utformas så att de säkerställer att länsstyrelserna kan bedriva en effektiv styrning, finansiering och uppföljning av de gemensamma administrativa stödfunktionerna. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet bedrivits, vilka effekter som uppnåtts samt hur berednings- och beslutsprocesser utformats. Länsstyrelserna ska vidare redovisa en plan för det fortsatta arbetet. Arbetet och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Redovisning ska ske i en samlad rapport till regeringen (Socialdepartementet) senast den 10 november 2011. Den del av redovisningen som avser utformning av berednings- och beslutsprocesser ska redovisas senast den 1 maj 2011.

Länsstyrelsernas årsredovisning

95. Länsstyrelsernas årsredovisning för 2011 ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur. Strukturen ska tas fram av Länsstyrelsen i Örebro län i samråd med övriga länsstyrelser.

Redovisning av verksamhetskostnader m.m.

96. Länsstyrelserna ska redovisa verksamhetskostnader och årsarbetskrafter under åren 2009–2011 fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS), på nivå två (VÄS 20, 21, osv.). Den andel av kostnaderna som finansieras från anslag 5:1 ska anges per sakområde. För 2011 ska även OH-kostnader redovisas per sakområde. Verksamhetskostnaderna ska överensstämma med de som anges i resultaträkningen. Länsstyrelserna ska vidare redovisa kostnader för representation och lokaler. Redovisningen ska göras i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

97. Länsstyrelserna ska redovisa statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS), motsvarande strukturen i tabell D i bilaga 3 i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2009. Redovisningen ska ske i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Redovisning av prognoser

98. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa en prognos avseende kostnader och utfall för de verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget enligt anvisningar från Regeringskansliet (Socialdepartementet). Den utökade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast 5 maj och 28 oktober 2011.

Radiokommunikationssystemet Rakel

99. Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 100 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län255 491
ap.1Stockholms län (ram)255 491
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län81 413
ap.2Uppsala län (ram)81 413
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län74 884
ap.3Södermanlands län (ram)74 884
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län104 523
ap.4Östergötlands län (ram)104 523
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län127 508
ap.5Jönköpings län (ram)127 508
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län73 231
ap.6Kronobergs län (ram)73 231
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län83 807
ap.7Kalmar län (ram)83 807
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län47 645
ap.8Gotlands län (ram)47 645
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län56 115
ap.9Blekinge län (ram)56 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län222 590
ap.10Skåne län (ram)222 590
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län81 689
ap.11Hallands län (ram)81 689
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län295 205
ap.12Västra Götalands län (ram)295 205
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län94 823
ap.13Värmlands län (ram)94 823
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län83 583
ap.14Örebro län (ram)83 583
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län74 188
ap.15Västmanlands län (ram)74 188
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län94 283
ap.16Dalarnas län (ram)94 283
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län90 823
ap.17Gävleborgs län (ram)90 823
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län90 672
ap.18Västernorrlands län (ram)90 672
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län87 126
ap.19Jämtlands län (ram)87 126
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län108 900
ap.20Västerbottens län (ram)108 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län118 617
ap.21Norrbottens län (ram)118 617
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.23Länsstyrelserna m.m. - del till KAMK (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 000

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stockholms län

I anslagsposten ingår 2 000 000 kronor för gemensamma förberedelser inför de nya uppgifter länsstyrelserna tillförs genom förslaget om auktorisation av delgivningsföretag.

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 864 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 864 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 864 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Östergötlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 500 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jönköpings län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklings projekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 063 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kronobergs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet, regional samordning, överenskommelser om mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn och nyanländas etablering samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 477 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 214 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 864 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 775 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 926 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 6 987 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 635 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 188 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 1 876 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Örebro län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 487 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 2 500 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Gävleborgs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 2 600 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jämtlands län. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 127 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet. Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

ap.23 Länsstyrelserna m.m. - del till KAMK

Under våren 2011 ska 20 000 000 kronor fördelas efter Jordbruksverkets beslut om kontrollfrekvenser. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.19 4013 %0
ap.23 2313 %0
ap.32 9713 %0
ap.44 1283 %0
ap.55 0413 %0
ap.62 8943 %0
ap.73 2943 %0
ap.84 6743 %0
ap.92 2453 %0
ap.108 7723 %0
ap.113 2213 %0
ap.128 6673 %0
ap.133 7643 %0
ap.143 3323 %0
ap.152 9503 %0
ap.163 7413 %0
ap.174 1083 %0
ap.183 6113 %0
ap.193 9623 %0
ap.204 3493 %0
ap.214 7293 %0
ap.22803 %0
ap.2303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 676
2011-02-254 676
2011-03-254 676
2011-04-254 676
2011-05-254 676
2011-06-254 676
2011-07-254 676
2011-08-254 676
2011-09-254 676
2011-10-254 676
2011-11-254 676
2011-12-254 679
Summa56 115
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 794
2011-02-257 794
2011-03-257 794
2011-04-257 878
2011-05-257 878
2011-06-257 878
2011-07-257 878
2011-08-257 878
2011-09-257 878
2011-10-257 878
2011-11-257 878
2011-12-257 877
Summa94 283
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 905
2011-02-253 905
2011-03-253 905
2011-04-253 993
2011-05-253 993
2011-06-253 993
2011-07-253 993
2011-08-253 993
2011-09-253 993
2011-10-253 993
2011-11-253 993
2011-12-253 986
Summa47 645
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 517
2011-02-257 517
2011-03-257 517
2011-04-257 586
2011-05-257 586
2011-06-257 586
2011-07-257 586
2011-08-257 586
2011-09-257 586
2011-10-257 586
2011-11-257 586
2011-12-257 584
Summa90 823
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 710
2011-02-256 710
2011-03-256 710
2011-04-256 839
2011-05-256 839
2011-06-256 839
2011-07-256 839
2011-08-256 839
2011-09-256 839
2011-10-256 839
2011-11-256 839
2011-12-256 847
Summa81 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 213
2011-02-257 213
2011-03-257 213
2011-04-257 276
2011-05-257 276
2011-06-257 276
2011-07-257 276
2011-08-257 276
2011-09-257 276
2011-10-257 276
2011-11-257 276
2011-12-257 279
Summa87 126
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2510 501
2011-02-2510 501
2011-03-2510 501
2011-04-2510 667
2011-05-2510 667
2011-06-2510 667
2011-07-2510 667
2011-08-2510 667
2011-09-2510 667
2011-10-2510 667
2011-11-2510 667
2011-12-2510 669
Summa127 508
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 862
2011-02-256 862
2011-03-256 862
2011-04-257 025
2011-05-257 025
2011-06-257 025
2011-07-257 025
2011-08-257 025
2011-09-257 025
2011-10-257 025
2011-11-257 025
2011-12-257 021
Summa83 807
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 029
2011-02-256 029
2011-03-256 029
2011-04-256 128
2011-05-256 128
2011-06-256 128
2011-07-256 128
2011-08-256 128
2011-09-256 128
2011-10-256 128
2011-11-256 128
2011-12-256 120
Summa73 231
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-259 851
2011-02-259 851
2011-03-259 851
2011-04-259 896
2011-05-259 896
2011-06-259 896
2011-07-259 896
2011-08-259 896
2011-09-259 896
2011-10-259 896
2011-11-259 896
2011-12-259 896
Summa118 617
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2518 276
2011-02-2518 276
2011-03-2518 276
2011-04-2518 640
2011-05-2518 640
2011-06-2518 640
2011-07-2518 640
2011-08-2518 640
2011-09-2518 640
2011-10-2518 640
2011-11-2518 640
2011-12-2518 642
Summa222 590
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2521 252
2011-02-2521 252
2011-03-2521 252
2011-04-2521 304
2011-05-2521 304
2011-06-2521 304
2011-07-2521 304
2011-08-2521 304
2011-09-2521 304
2011-10-2521 304
2011-11-2521 304
2011-12-2521 303
Summa255 491
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 190
2011-02-256 190
2011-03-256 190
2011-04-256 258
2011-05-256 258
2011-06-256 258
2011-07-256 258
2011-08-256 258
2011-09-256 258
2011-10-256 258
2011-11-256 258
2011-12-256 250
Summa74 884
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 732
2011-02-256 732
2011-03-256 732
2011-04-256 802
2011-05-256 802
2011-06-256 802
2011-07-256 802
2011-08-256 802
2011-09-256 802
2011-10-256 802
2011-11-256 802
2011-12-256 801
Summa81 413
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 842
2011-02-257 842
2011-03-257 842
2011-04-257 921
2011-05-257 921
2011-06-257 921
2011-07-257 921
2011-08-257 921
2011-09-257 921
2011-10-257 921
2011-11-257 921
2011-12-257 929
Summa94 823
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-259 060
2011-02-259 060
2011-03-259 060
2011-04-259 080
2011-05-259 080
2011-06-259 080
2011-07-259 080
2011-08-259 080
2011-09-259 080
2011-10-259 080
2011-11-259 080
2011-12-259 080
Summa108 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 522
2011-02-257 522
2011-03-257 522
2011-04-257 567
2011-05-257 567
2011-06-257 567
2011-07-257 567
2011-08-257 567
2011-09-257 567
2011-10-257 567
2011-11-257 567
2011-12-257 570
Summa90 672
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 146
2011-02-256 146
2011-03-256 146
2011-04-256 195
2011-05-256 195
2011-06-256 195
2011-07-256 195
2011-08-256 195
2011-09-256 195
2011-10-256 195
2011-11-256 195
2011-12-256 190
Summa74 188
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2524 306
2011-02-2524 306
2011-03-2524 306
2011-04-2524 699
2011-05-2524 699
2011-06-2524 699
2011-07-2524 699
2011-08-2524 699
2011-09-2524 699
2011-10-2524 699
2011-11-2524 699
2011-12-2524 695
Summa295 205
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 943
2011-02-256 943
2011-03-256 943
2011-04-256 973
2011-05-256 973
2011-06-256 973
2011-07-256 973
2011-08-256 973
2011-09-256 973
2011-10-256 973
2011-11-256 973
2011-12-256 970
Summa83 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-258 600
2011-02-258 600
2011-03-258 600
2011-04-258 747
2011-05-258 747
2011-06-258 747
2011-07-258 747
2011-08-258 747
2011-09-258 747
2011-10-258 747
2011-11-258 747
2011-12-258 747
Summa104 523
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-37 14237 1420000
Registreringsavgift för jaktområden-817-691 8821 8820-886
Alkolås2 199-2 1990000
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)-2 4902 4900000
Övrig offentligrättslig verksamhet1 681-256 6666 676-101 646
Djur och lantbruk (förprövning djurstallar, avgift för extra kontroller m.m.)-3 453-8505 7706 610-840-5 143
Summa-40 02236 48914 31815 168-850-4 383
Uppdragverksamhet
Intäkter resurssamverkan8071 000233 100233 10001 807
Övrig uppdragsverksamhet0011 70011 70000
Skoglig verksamhet-5085080000
Fjällförvaltning6 273-1 0002 4003 400-1 0004 273
Summa6 572508247 200248 200-1 0006 080
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322005055
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391006066
Expeditions- och ansökningsavgifter25110023 710023 71023 710
Avgifter vid Bergsstaten2528001801818
Miljöskyddsavgifter25370086 650086 65086 650
Täktavgift25390018 705018 70518 705
Övriga offentligrättsliga avgifter25520017 030017 03017 030
Övriga inkomster av statens verksamhet2811006 37506 3756 375
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136008808888
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137007330733733
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-200663120040 289040 28940 289
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006641200-33 5080-33 508-33 508
Lotteriavgifter9455004690469469
Sanktionsavgifter m.m.2714003 79003 7903 790
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–20066122008800880880
Övrigt63130065 000065 00065 000
Räntor på övriga näringslån2323005055
Övriga ränteinkomster2394004044
Återbetalning av lån avs såddfinansiering4132004000400400
Summa00230 6490230 649230 649
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2011 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2009 avser ackumulerat utfall.  

1. Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

3. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

4. Avgiftsinkomster enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

5. Avgiftsinkomster enligt delgivningsförordningen (2011:154), vilka anges i 22 §, får disponeras av länsstyrelserna. 

6. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2010 och i bilaga 6 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Länsstyrelserna undantas från 3 kap. 1 § andra stycket i förordningen (2000:625) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisning för sina uppgifter i 2 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

Regleringsbrevets anvisningar avseende verksamhetskostnader m.m. utgör ett undantag från 3 kap. 2 § i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 3 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2011 per anslagspost. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen. I bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. 

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 220 800 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är  181 700 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) ska bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften ska tillämpas på länsstyrelserna under 2011 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt. Övriga delegationer regleras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften ska tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mats Kryhl
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket