Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2011-12-22
A2011/4394/A
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
75120 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings (IFAU) verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för IFAU och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:

1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.

2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen) senast den 30 maj och den 31 oktober 2012. 

3. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats mellan regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fem huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporterats helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

4. IFAU ska den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012 redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

5. IFAU ska redovisa de åtgärder man vidtagit för att säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myndigheten för att fullgöra uppgifterna inom utbildningsområdet till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen) senast den 31 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering31 616
ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad (ram)21 818
ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 899
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)2 899
ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet (ram)4 000

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.16543 %0
ap.2873 %0
ap.3873 %0
ap.4120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.24 5002 8501 0001172015
ap.34 5002 8501 0001172015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen av den totala bemyndiganderamen om 9 000 000 kronor mellan de två anslagsposterna 2 och 3 är indikativ. Även angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 635
2012-02-252 635
2012-03-252 635
2012-04-252 635
2012-05-252 635
2012-06-252 635
2012-07-252 635
2012-08-252 635
2012-09-252 635
2012-10-252 635
2012-11-252 635
2012-12-252 631
Summa31 616
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
1:7 ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Per Nyström
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen