Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2011-12-22
N2011/6867/ITP
N2011/7294/KLS (delvis)
N2011/1568/ITP (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
10249 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

It-politiskt mål

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ska nås.

It för miljön

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

1 Bredbandsstrategi för Sverige

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att målen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige, vilka även ingår i regeringens digitala agenda för Sverige It i människans tjänst (N2011/342/ITP), ska nås. 

Myndigheten har i enlighet med strategin följande uppdrag:

1.1 Ökad användning av befintliga offentliga medel för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att öka användningen av de offentliga medel som finns tillgängliga för utbyggnad av bredband. Myndigheten ska sammanställa tillgång till och förbrukning av sådana medel samt resultat av satsningarna. Uppdraget ska utföras i samverkan med berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2013.

1.2 Riktlinjer och sammanställning av länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering om it-infrastruktur

Post- och telestyrelsen ska samla in och sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorgan samt de regionala samverkansorganen ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet.

En preliminär sammanställning ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2013. En slutlig sammanställning ska redovisas i samband med 2013 års uppföljning av bredbandsstrategin (se 1.4).

1.3 Uppföljning och analys av tillgången till it-infrastruktur          

Post- och telestyrelsen ska beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i Bredbandsstrategi för Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2012 samt den 30 april 2013.

1.4 Uppföljning och analys av bredbandsstrategin

Post- och telestyrelsen ska följa upp målen och insatsområdena i bredbandsstrategin med utgångspunkt i de indikatorer som myndigheten presenterat i rapporten PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin. Uppföljningen ska dessutom ge en indikation på utvecklingen av tillgång till it-infrastruktur i förhållande till de mål bredbandsstrategin ställer upp för 2020. Under uppföljningen ska Post- och telestyrelsen samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och berörda aktörer.

Post- och telestyrelsen ska i uppföljningen också redovisa myndighetens egna insatser för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013.

1.5 Offentliga aktörer på marknaden

Post- och telestyrelsen ska bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.

1.6 Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden. Redovisningen ska ske regelbundet under 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med följande information:

- den faktiska och möjliga tillgången till posttjänster i landets alla delar samt

- konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit och hur den nya regleringen på postområdet har påverkat utvecklingen på postmarknaden.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

- hur tillståndsvillkoret för postoperatörer har efterlevts,

- hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts samt

- arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2012.

Vidare ska redovisas hur bestämmelsen i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) rörande de krav som ställs på att prissättningen och tillhörande villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande, har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten senast den 30 september 2012.

3 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen får enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen genom upphandling tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. 

Post- och telestyrelsen ska analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Sådana insatser kan även finansieras av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade.

Detta uppdrag ska samordnas och redovisas tillsammans med myndighetens uppdrag att kartlägga tillgång till och analysera behov av grundläggande betaltjänster samt föreslå och förbereda nödvändiga statliga insatser (N2010/5062)/ITP). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2012 och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

3.1 Regionala stöd- och utvecklingsinsatser inom området grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag upphandla utvecklingsinsatser för vissa av tjänsterna.

Myndigheterna ska också samverka med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. I arbetet med grundläggande betaltjänster ska myndigheterna särskilt uppmärksamma de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har.

För genomförandet av detta uppdrag beviljas Post- och telestyrelsen högst 12 miljoner kronor. Kostnaden ska belasta det för budgetåret 2012 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt uppförda anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagsposten 22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition som ska ges in till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2012. Rekvisitionen ska undertecknas av behörig företrädare för Post- och telestyrelsen med angivande av kontonummer samt hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 28 februari 2013. Den ekonomiska redovisningen ska vara styrkt av Post- och telestyrelsens ekonomichef eller motsvarande. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt till bankgiro 5052-5781 och återföras till anslagsposten.

Annan tidpunkt för redovisning av uppdrag

Post- och telestyrelsens uppdrag enligt detta regleringsbrev kan efter särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och myndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som angivits ovan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen20 583
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)20 583

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningskostnader i den mån dessa inte täcks av avgifter, innefattande

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster,

- kostnader för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid,

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175), regeringens proposition Tillgängliga elektroniska kommunikationer (prop. 2009/10:193) samt kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen147 078
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)147 078

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

- utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- utvecklingsprojekt med inriktning på it-användning för personer med funktionsnedsättning hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer,

- finansiering av uppdrag till Talboks- och punktskriftbilblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten (jmfr. Ku2010/1124/MFI) med högst 5 000 000 kronor samt

- särskilda utredningar till ett belopp om högst 6 000 000 kronor, 

- utvecklingsprojekt, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen. Insatserna ska genomföras med berörda aktörer såsom exempelvis Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen35 000
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)35 000
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64-65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.  

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen145 000
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)45 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län40 000
ap.4Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)40 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas till åtgärder för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Det inbegriper utbetalning av stöd till projekt som syftar till att etablera ny passiv it-infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässig grund.

Medel kan betalas ut engångsvis och i förskott till handläggande myndighet (länsstyrelser, sametinget, landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun) enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder samt förordningen (2008:81) om stöd för anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

ap.4 Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro

Anslagsposten 4 får användas för stöd vid anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.16173 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 412Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 050Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 750Allt0
ap.2010 0000
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1220 000110 00099 94902014
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.360 00035 00025 000
2014
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00070 00023 04802014
ap.240 00030 00010 00002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 715
2012-02-251 715
2012-03-251 715
2012-04-251 715
2012-05-251 715
2012-06-251 715
2012-07-251 715
2012-08-251 715
2012-09-251 715
2012-10-251 715
2012-11-251 715
2012-12-251 718
Summa20 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation16 929-10 736242 000244 000-2 0004 193
Post4 051-2 55923 00025 000-2 000-508
RTTE1 367-4977 0007 400-400470
Elektroniska signaturer005500
Summa22 347-13 792272 005276 405-4 4004 155
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Avgiftsuttaget för 2012 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 133 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Likalydande till

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet/L3, L6, D, PO, KO
Försvarsdepartementet/MFU, SSK
Socialdepartementet/FST, SFÖ
Finansdepartementet/BA, SB, FMA
Utrikesdepartementet/FIM
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/AS, E, MK, RT, TE, RS, KLS
Kulturdepartementet/MFI
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
samtliga länsstyrelser
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 3, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/6867/ITP
N2011/7294/KLS (delvis)
N2011/1568/ITP (slutligt)
N2011/6443/ITP
N2011/6980/ITP