Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2011-12-22
N2011/6866/ITP
N2011/7294/KLS (delvis)
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
85181 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket6 500
ap.2E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket (ram)6 500
Disponeras av Skatteverket11 500
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)11 500
Disponeras av Bolagsverket4 000
ap.7Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet6 313
ap.4E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet) (ram)6 313
ap.5Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet) (ram)0
ap.6Gem. e-förv.proj - Myndighetsgemensamt servicecenter - del till RKs disposition (Socialdepartementet) (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.2 E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket

Anslagsposten får användas av Ekonomistyrningsverket (ESV) för att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar. När det gäller arbetet med att utveckla gemensamma standarder inom offentlig sektor ska ESV samverka med Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) genom Single Face to Industry (SFTI).

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten ska användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov. Anslagsposten får också användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde. E-legitimationsnämnden ska därutöver bistå och hjälpa kommuner och myndigheter som vill börja med e-tjänster som kräver e-legitimation efter den 1 juli 2012.

ap.4 E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet)

Anslagsposten får användas för förstudier.

ap.6 Gem. e-förv.proj - Myndighetsgemensamt servicecenter - del till RKs disposition (Socialdepartementet)

Anslagsposten används av Utredningen om ett myndighetsgemensamt servicecenter (Fi 2010:08) samt av Ekonomistyrningsverket (ESV) för att genomföra regeringsuppdraget att bistå med stöd åt utredningen (Fi2010/5047).

ap.7 Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas av Bolagsverket för att genomföra regeringsuppdraget om utvecklingsansvarig myndighet för utvecklingsområdet Företag och företagande (N2011/1368/ITP) samt 3 000 000 kronor för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet och Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA, SKA, KLS
Näringsdepartementet/KLS, ENT
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
E-legitimationsnämnden