Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2011-12-22
N2011/7307/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patentombudsnämnden
Box 46
85102 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ansökningsavgift-257-16840110-70-495
Årsavgift1607001 3521 0802721 132
Avgift kunskapsprov0021021000
Summa-975321 6021 400202637
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lena Stridsberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 23 , 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/7307/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis)
N2011/1628/FIN (slutligt)