Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
N2011/7184/TE
N2011/7294/KLS (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr.22, bet. 2011/12: TU1, rskr. 2011/12:87) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. VTI ska för anslaget 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2012 - 2016 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten

den 18 januari 2012,

den 22 februari 2012, 

den 3 maj 2012,

den 30 juli 2012, samt

den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut44 135
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)44 135

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förutom instruktionsenliga uppgifter används anslaget till kostnader för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 32410 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 678
2012-02-253 678
2012-03-253 678
2012-04-253 678
2012-05-253 678
2012-06-253 678
2012-07-253 678
2012-08-253 678
2012-09-253 678
2012-10-253 678
2012-11-253 678
2012-12-253 677
Summa44 135
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet19 7630130 000130 000019 763
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

VTI omfattas av avgiftsförordningen (1992:121). Institutet får dock med undantag från 25 a § i nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Marina Fransson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/IH
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/FIN och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem