Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2011-12-15
Ju2011/8763/Å
Ju2011/8439/Å (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101, prop. 2011/12:2, utg.omr. 04, bet. 2011/12:FiU11, rskr. 2011/12:34).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för rättssäkerheten och rättstryggheten i samhället. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten använder. 

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. Därutöver ska Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden redovisa följande.  

Åtgärder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska analysera och redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta insatser som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Av redovisningen ska effekterna av dessa åtgärder och insatser framgå.

Tillsynen av användningen av hemliga tvångsmedel

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa hur myndigheten under 2011 har bedrivit tillsynsverksamheten avseende användningen av hemliga tvångsmedel och vilka iakttagelser myndigheten har gjort på detta område. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys utifrån de iakttagelser som myndigheten har gjort. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2012.

Kompetensförsörjning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom myndigheten.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden13 619
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)13 619

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.13793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 261
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 052
2011-02-251 052
2011-03-251 052
2011-04-251 052
2011-05-251 052
2011-06-251 052
2011-07-251 052
2011-08-251 052
2011-09-251 052
2011-10-251 052
2011-11-251 052
2011-12-251 047
2011-12-291 000
Summa13 619
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret