Socialdepartementet


Protokoll
IV:1
vid regeringssammanträde
2011-12-22
S2011/11264/VS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1 och 1:3 (2010)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 (2010) och anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet5 454
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 454

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet. Medlen får användas för förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.11643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.5ram
1:3 (2010) Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
ap.1 (2010)ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket