Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 22

2011-12-22
N2011/7306/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Patent- och registreringsverket PRV (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent2 791100229 000233 000-4 000-1 109
Varumärke/Mönster-3 629-2 47055 10054 600500-5 599
Namn-6 20915512 00013 000-1 000-7 054
Periodisk skrift-5 571-5601 9002 200-300-6 431
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster1 158-1 52529 60029 400200-167
Summa-11 460-4 300327 600332 200-4 600-20 360
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet  18 547 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 22 , 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/7306/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis)
N2011/1519/FIN (slutligt)