Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
10422 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97 ).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering för 2012

1. Barnombudsmannen ska redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Samlad plan för statistik om barns och ungas levnadsvillkor

Barnombudsmannen har enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman i uppgift att sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor. I enlighet med vad som aviserats i budgetpropositionen för 2012 kommer Barnombudsmannen från och med 2012 att ansvara för driften, spridningen och den fortsatta utvecklingen av ett uppföljningsverktyg för att samla befintlig statistik om barns levnadsvillkor med utgångspunkt i barnets rättigheter. Barnombudsmannen ska redovisa en samlad plan för genomförandet av uppgifterna samt verksamhetens omfattning och kostnader. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2012.

Pågående uppdrag

1. Informationsmaterial till föräldrar

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter. Materialet ska ha ett särskilt fokus på relationen mellan barn och föräldrar och ta upp barnets rätt till skydd mot våld, såsom aga. Barnombudsmannen ska samråda med Socialdepartementet i utformningen av materialet som ska vara färdigställt den 31 augusti 2012. Regeringen har tilldelat Barnombudsmannen 2 000 000 kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2012(S2010/4933/SF).

2. Bistå i överenskommelse med SKL

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att medverka i den överenskommelse som ingåtts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen syftar till att intensifiera och utveckla arbetet med barnets rättigheter utifrån barnkonventionen i kommuner och landsting. Regeringen har tilldelat Barnombudsmannen  1 000 000 kronor för att medverka. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2013 (S2010/5114/SF).

3. Uppdrag att inkomma med underlag inför FN-rapportering

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att lämna en rapport till regeringen som ett underlag för Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter i september 2012. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2012 (S2011/3599/FST).

4. Uppdrag att utvärdera tillämpningen av anmälningsskyldigheten enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera den praktiska tillämpningen av den anmälningsskyldighet som följer av 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman samt för de åtgärder som behöver vidtas för att myndigheten ska kunna utföra avsedda uppgifter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 augusti 2012 (S2011/5896/FST).

5. Uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som har utsatts för våld och andra övergrepp. Syftet med uppdraget är att på ett metodiskt sätt undersöka och sammanställa hur barn och unga som på olika sätt har utsatts för våld och andra övergrepp upplever sin situation och det stöd de får. Regeringen har tilldelat Barnombudsmannen 1 200 000 kronor för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2012 (S2011/8343/FST).

6. Uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Syftet med uppdraget är att på ett metodiskt sätt undersöka och sammanställa hur barn och unga som själva eller vars föräldrar lever med skyddade personuppgifter upplever sin situation och det stöd de får. Regeringen har tilldelat Barnombudsmannen 700 000 kronor för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2012 (S2011/8342/FST).

7. Uppdrag att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att kommunicera och sprida den av riksdagen beslutade strategin för att stärka barnets rättigheter (prop.2009/10:232) till statliga myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till kommunikationsstrategi med konkreta åtgärder samt att genomföra en konferens för statliga myndigheter. Regeringen har tilldelat Barnombudsmannen 1 000 000 kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas den 29 februari 2012 (S2011/8293/FST).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen21 030
ap.1Barnombudsmannen (ram)21 030

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.16313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 753
2012-02-251 753
2012-03-251 753
2012-04-251 753
2012-05-251 753
2012-06-251 753
2012-07-251 753
2012-08-251 753
2012-09-251 753
2012-10-251 753
2012-11-251 753
2012-12-251 747
Summa21 030
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet