Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
48

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5513
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Talboks- och punktskriftsbiblioteket definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Sponsring

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2012-2016

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

22 februari

3 maj

26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet, enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Resultatindikatorer för medieområdet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska bistå Myndigheten för radio och tv i arbetet med att ta fram förslag till resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket85 781
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)85 781

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket113 456
ap.1Stöd till taltidningar (ram)113 456

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Talboks- och punktskriftsbiblioteket i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Av anslaget får högst 1 200 000 kronor användas för vissa löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 5733 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.16 240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:1 Presstödsnämnden
ap.2ram
8:3 (2010) Stöd till radio- och kassettidningar
ap.2 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 173
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 148
2012-02-257 148
2012-03-257 148
2012-04-257 148
2012-05-257 148
2012-06-257 148
2012-07-257 148
2012-08-257 148
2012-09-257 148
2012-10-257 148
2012-11-257 148
2012-12-257 153
Summa85 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Niklas Karlendal
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/FST
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Synskadades Riksförbund