Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2011-12-22
M2011/3932/S
(delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa prestationer och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten särskilt ange åtgärder för att
- förbättra kunskapsläget avseende risker för växande individer,
- påskynda arbetet inom Reach, bl.a. antalet påbörjade och inlämnade dossierer för ämnen på kandidatlistan, begränsningar samt ämnesutvärderingar,
- minska riskerna från hälsoskadliga ämnen i livsmedel (inom ramen för sitt ansvarsområde),
- bidra till förbättrad information om kemikalier i varor,
- stödja frivilliga initiativ till substitution, och
- öka varutillsynen.  

Prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna.

Handläggningstiden vid myndigheten för ansökningar om godkännande för växtskyddsmedel ska vara i genomsnitt 12 månader eller kortare i den mån handläggningstiden inte styrs av EU-rätt eller det finns behov av kompletteringar från sökande företag.

Kemikalieinspektionen ska redovisa
- handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter, och
- kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter och avgiftsintäkternas andel.  

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
18 januari
22 februari
3 maj
30 juli
26 oktober

3

Uppdrag

Delegering av viss kemikalietillsyn

Regeringen bedömde i propositionen om Kemikalietillsynen (2009/10:167) att Kemikalieinspektionen bör ges möjlighet att överlåta viss kemikalietillsyn till kommunerna. I enlighet med vad som anfördes i propositionen bör samma krav gälla för delegering av kemikalietillsyn som i dag gäller för överlåtelse av tillsyn över verksamheter. Delegering bör i första hand komma i fråga för de kommuner som redan har bedrivit tillsyn över primärleverantörer och som har erfarenhet och kunskap av sådan tillsyn.

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att föreslå hur en delegering av tillsynsansvar över primärleverantörer från Kemikalieinspektionen till kommunerna kan genomföras. I uppdraget ingår även att, om nödvändigt, föreslå ändringar i uttaget av avgifter. I uppdraget ingår att lämna förslag till ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13) och, om behov finns, i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Om Kemikalieinspektionens förslag är att en delegering inte bör möjliggöras ska skälen för detta redovisas.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen191 028
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)191 028

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning 1107/2009/EG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.15 7313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2515 919
2012-02-2515 919
2012-03-2515 919
2012-04-2515 919
2012-05-2515 919
2012-06-2515 919
2012-07-2515 919
2012-08-2515 919
2012-09-2515 919
2012-10-2515 919
2012-11-2515 919
2012-12-2515 919
Summa191 028
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-12 282010 50010 5000-12 282
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943345 7633 13644 00042 0002 00050 899
Bekämpningsmedel9437-19 150-14 18236 00047 000-11 000-44 332
Dispensavgifter28119705050097
Summa26 710-11 04680 05089 050-9 0006 664
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten.

- Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
- Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6 kap. 30-31 §§ och 35-46 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
- Avgifter för provtagning m.m. enligt 6 kap. 49 § 2 och 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten.

- Kemikalieavgifter och avgifter för bekämpningsmedel enligt 6 kap. 2-6 §§, 7-29 §§ och 32-34 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Maria Åhs
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet, konsumentenheten
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Internationella kemikaliesekretariatet