Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2011-12-22
Ju2011/9167/KO
Ju2011/9018/KO (delvis)
Konsumentverket
Box 48
65102 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Läget för svenska konsumenter

Konsumentverket ska senast den 30 april 2013 presentera en rapport som beskriver konsumenternas situation på olika marknader, lyfter fram de viktigaste problemen och möjligheterna samt föreslår åtgärder som enligt myndighetens bedömning behöver vidtas. Målgruppen för rapporten ska vara regeringen, andra myndigheter, näringslivet och en intresserad allmänhet. Rapporten redovisas efter samråd med relevanta myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket113 112
ap.1Konsumentverket (ram)109 912
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)200

Villkor för anslag 3:2

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Anslagsposten ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana mål och ärenden där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

3:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 3:5

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:2 Konsumentverket
ap.15 6563 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
3:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9362Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-0112 359
2012-02-019 159
2012-03-019 159
2012-04-019 159
2012-05-019 159
2012-06-019 159
2012-07-019 159
2012-08-019 159
2012-09-019 159
2012-10-019 159
2012-11-019 159
2012-12-019 163
Summa113 112
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Konsumentverket
3:2 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
3:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
3:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 1:1 Väghållning, anslagspost 9 – del till Kammarkollegiet.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Energimarknadsinspektionen
Konkurrensverket