Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2011-12-22
Ju2011/9168/KO
Ju2011/9018/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
10123 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden30 406
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)30 406

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Allmänna reklamationsnämnden

Prognoser 

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa prognoser för 2012–2016 den 22 februari och den 30 juli. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.19123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 534
2012-02-252 534
2012-03-252 534
2012-04-252 534
2012-05-252 534
2012-06-252 534
2012-07-252 534
2012-08-252 534
2012-09-252 534
2012-10-252 534
2012-11-252 534
2012-12-252 532
Summa30 406
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret