Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2011-11-17
S2011/10889/SFÖ
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Myndighetsanalyser

Statskontoret ska i enlighet med den modell för myndighetsanalyser som myndigheten tagit fram analysera följande myndigheter:

– Statens kulturråd: uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2011.

– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2011.

– Statens geotekniska institut: uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2011.

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket: uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 november 2011. 

– Smittskyddsinstitutet: uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 12 december 2011.

– Folke Bernadotteakademin: uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 oktober 2011.  

I enlighet med analysmodellen ska Statskontoret genomföra uppdragen i samverkan med myndigheterna och ansvariga departement. Myndig-
heterna ska bistå Statskontoret i behövliga delar.

Statskontoret ska hålla respektive departement informerat under uppdragens genomförande.

Kommunalekonomiska utjämningen

Statskontoret ska löpande följa upp den kommunalekonomiska utjämningen samt analysera och lämna förslag på uppdateringar av olika delmodeller. Statskontoret ska rapportera resultatet till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 13 maj 2011 sammanställa och till regeringen (Socialdepartementet) redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Analys av den strategiska kompetensförsörjningen

Statskontoret ska analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen med särskilt fokus på myndigheternas arbete med karriärutveckling. Analysen ska lämnas i en rapport till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2011.

Pågående uppdrag

Statskontoret ska granska Statistiska centralbyråns pågående kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten i statistikproduktionen enligt regeringens beslut den 12 maj 2010 (Fi2010/2854). En slutrapport ska lämnas senast den 15 april 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret81 087
ap.3Statskontoret (ram)81 087

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 3883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 632
2011-02-256 632
2011-03-256 632
2011-04-256 632
2011-05-256 632
2011-06-256 632
2011-07-256 632
2011-08-256 632
2011-09-256 632
2011-10-256 632
2011-11-256 632
2011-11-30750
2011-12-256 635
2011-12-30750
Summa81 087
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statskontoret får ta ut avgifter för vissa kostnader enligt vad som närmare anges i uppdrag till myndigheten. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek och disponerar avgifterna i verksamheten. För sådana kostnader undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

2. Statskontoret bestämmer storleken på sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 9 § förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Avgifterna disponeras av myndigheten.

3. För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i paragrafens andra stycke.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statskontoret undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Oskar Thorslund
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/VS
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen