Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2011-12-22
N2011/7250/E
N2011/1605/E
N2011/7393/E m.fl.
Se bilaga 1
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:94, prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Fysisk leveranssäkerhet

Elsäkerhetsverket ska, årligen, till och med år 2014, redovisa resultaten av myndighetens uppdrag att, efter överenskommelse med nätmyndigheten enligt ellagen (1997:857), utöva fysisk tillsyn avseende krav på trädsäkring enligt de föreskrifter som nätmyndigheten utfärdat.

Uppdrag om förslag till ändringar i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Elsäkerhetsverket ska se över och lämna förslag till ändringar i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Uppdraget ska genomföras inom ramen för regelförenklingsarbetet. Detta innebär att Elsäkerhetsverket bland annat ska lämna förslag på hur inlämnande av uppgifter kan regleras så att nätinnehavaren endast behöver lämna uppgifter vid ett tillfälle och till en myndighet. Elsäkerhetsverket ska även lämna förslag på hur elektronisk anmälan av antalsuppgifter och rutiner för e-fakturering av avgifterna bör regleras. Vidare ska Elsäkerhetsverket föreslå de ändringar som är nödvändiga för att staten ska få rätt underlag för debitering av nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift samt elsäkerhetsavgift. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Elsäkerhetsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet har i regleringsbrevet för 2012 fått i uppdrag att förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se, som är ett nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Elsäkerhetsverket ska bistå Statens energimyndighet i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen.

Starkströmsanläggningars drift och underhåll gällande reservkraft

Elsäkerhetsverket ska utreda hur innehavare av starkströmsanläggningar som är beroende av reservkraft sköter drift och underhåll av dessa anläggningar. Detta för att se om det finns ett behov av särskilda tekniska bestämmelser avseende reservkraft. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2012.

Förstudie inom behörighetsområdet

Elsäkerhetsverket ska lämna förslag på hur de personer som inte har handlingar som styrker teoretisk utbildning och praktik och som önskar avlägga ett prov för att få behörighet som elinstallatör, ska ges en sådan möjlighet. Elsäkerhetsverket ska redovisa möjligheterna att låta externa aktörer examinera provet samt göra en uppskattning av vilka kostnader som förslaget skulle medföra. Vidare ska provet utformas så att det uppfyller de krav på kompensationsåtgärder som ställs i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förslaget ska innehålla en översyn av eventuella behov av ändringar i regelverket. Förslagen ska vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till handa senast den 30 september 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket51 096
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)51 096

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 133 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 5333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 258
2012-02-254 258
2012-03-254 258
2012-04-254 258
2012-05-254 258
2012-06-254 258
2012-07-254 258
2012-08-254 258
2012-09-254 258
2012-10-254 258
2012-11-254 258
2012-12-254 258
Summa51 096
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter. Dessa avgifter tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 50 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 4, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/7250/E
N2011/1605/E
N2011/7393/E
N2011/7416/KLS(delvis)