Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:29

2011-12-20
S2011/247/PBB
S2011/6226/PBB
S2011/11148/VS (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts (SGI) verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för SGI och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamheten

SGI ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetar med att minska risken för att institutet konkurrerar på den geotekniska och miljögeotekniska marknaden inom ramen för sin uppdragsverksamhet. Av redovisningen ska framgå i hur många rådgivningsuppdrag som ny teknik introducerats och FoU-resultat tillämpats.

Klimatanpassning

SGI ska i en lägesrapport, i samband med årsredovisningen, redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Inspire

SGI har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och tilldelas medel från anslaget 1:11 Inspire, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. SGI ska senast

den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Kostnader och tidsåtgång

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på anslag och avgiftsfinansierad verksamhet,
- tidsåtgång samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

18 januari,
22 februari,
3 maj,
30 juli,
26 oktober.

3

Uppdrag

Effektivisering av byggprocessen

SGI ska utarbeta en handlingsplan för sitt arbete för effektivare markbyggande. Handlingsplanen bör redovisa konkreta åtgärder och strategiska satsningar för ökad effektivitet i markbyggandet. I utredningsuppdraget bör ingå att klarlägga dagsläget, effektivitetshinder, behov av teknikutveckling och ytterligare stöd till myndigheter och övriga aktörer inom branschen. Handlingsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:3

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut42 435
ap.1Statens geotekniska institut (ram)42 435

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens geotekniska institut
ap.11 2733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 536
2012-02-253 536
2012-03-253 536
2012-04-253 536
2012-05-253 536
2012-06-253 536
2012-07-253 536
2012-08-253 536
2012-09-253 536
2012-10-253 536
2012-11-253 536
2012-12-253 539
Summa42 435
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 46710216 98316 242741-624
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-1 4859816 31715 606711-676
Summa-2 95220033 30031 8481 452-1 300
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket