Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2011-11-17
U2010/5670/UH
U2011/2670/UH
U2011/4933/UH m.fl.
Se bilaga 1


Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende universitet och högskolor
41 bilagor
Riksdagen har beslutat om verksamheten för universitet och högskolor för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118, prop. 2010/11:38, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för universitet och högskolor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434).

Jämställdhet

Regeringen avser att återkomma med mål för att uppnå en jämn könsfördelning bland professorer.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1. Nya högskoleplatser
De universitet och högskolor som under 2010–2011 har tilldelats medel för nya högskoleplatser ska i årsredovisningen för 2011 redovisa hur de ökade antalet högskoleplatserna har disponerats och i vilken utsträckning den ökade tillgången på utbildning har motsvarat studenternas efterfrågan.

2. Studieavgifter för tredjelandsstudenter
I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

3. Lärarutbildning
Universitet och högskolor som får utfärda lärarexamen ska planera för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer. Dimensioneringen ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Åtgärder och vilka överväganden som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. 

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå

1. Strategiska forskningsområden
Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att bygga upp forskning inom respektive området på högsta internationella nivå.

De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidragen per strategiskt område har utbetalats till andra lärosäten och forskningsinstitut. Lärosätena ska även rapportera extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i dessa satsningar.

Ekonomisk redovisning m.m.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:9Stockholms universitet: Grundutbildning.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för Grundutbildning, Forskning och forskarutbildning samt Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 37.

4. De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag från grundutbildningsanslag motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till lärosätets räntekonto i Riksgäldskontoret.

5. En prognos över beräknat utfall för anslaget till grundutbildning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast

– den 6 maj,
– den 29 juli, och
– den 28 oktober.

Särskilda anvisningar för redovisning av prognoser finns i bilaga 40.

6. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Det lärosäte som köper sådana kurser ska registrera samtliga genomförda prestationer i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

7. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret 2011. 

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt21 61418 972
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt49 64541 866
Vård52 77945 713
Odontologiskt43 64650 842
Medicinskt58 97971 740
Undervisning 34 45240 575
Övrigt39 86932 387
Design140 67985 711
Konst199 71885 742
Musik121 36776 738
Opera289 231173 021
Teater279 680139 306
Media285 414228 628
Dans196 699108 687
Idrott102 49947 433


Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet, utbildningsvetenskapliga kärnan och övrig verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar och praktisk-estetiska kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 35.

8. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

9. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 34.

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Högskoleverket.

2. Undantag från vissa bestämmelser återfinns i bilaga 38.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Likalydande till

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Dans- och cirkushögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Försvarshögskolan
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet/ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2011-11-17

Diarienummerförteckning

U2010/5670/UH
U2011/2670/UH
U2011/4933/UH
U2011/4880/UH
U2011/6370/UH